logo

Teuluoedd Aberdâr yn mynd yn ôl i’r ysgol ar gyfer Diwrnod Digidol

Digital Communities

Teuluoedd Aberdâr yn mynd yn ôl i’r ysgol ar gyfer Diwrnod Digidol

09/09/2016


Yn ddiweddar, mae Cymunedau Digidol Cymru wedi gweithio gydag ysgol yn Aberdâr, Rhondda Cynon Taf, i annog mwy o deuluoedd i ymhél â thechnoleg ddigidol.

Cynhaliwyd Diwrnod Digidol yn Ysgol Gynradd Santes Margaret, fel rhan o waith i ddatblygu menter Cloud 9 newydd yn y Fwrdeistref Sirol. Mae Cloud 9 yn fenter a ddechreuodd yng Nghaerffili, ond sydd wedi lledaenu i awdurdodau lleol eraill ers hynny. Mae’n fenter sy’n cynorthwyo teuluoedd i fanteisio’n ehangach ar dechnoleg ddigidol, gan weithio gydag ysgolion fel bod disgyblion a’u teuluoedd yn dysgu gyda’i gilydd. Mae hyn hefyd yn gwella mynediad at offer a chyfleoedd dysgu pellach.

Fe wnaeth yr ysgol wahodd rhieni a neiniau a theidiau i ddigwyddiad digidol, gyda’r plant yn arddangos y dechnoleg a ddefnyddiant yn y dosbarth i amlygu pwysigrwydd bod yn alluog yn ddigidol wrth gefnogi dysg a datblygiad plentyn. Cefnogwyd y digwyddiad gan bartneriaid lleol, gan gynnwys RCT Homes, Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol RCT – Llyfrgell Aberdâr – a’r cwmni lleol, Computer Recyclers.

Cafodd rhieni a neiniau a theidiau a oedd eisiau dysgu rhagor eu hannog i gofrestru ar gyfer cwrs hyfforddi tair wythnos, wedi’i gyflwyno gan RCT Homes yn Llyfrgell Aberdâr. Roedd 5 wedi mynychu’r cwrs, a wnaeth ymdrin â phynciau fel diogelwch ar y rhyngrwyd, arbed arian ar-lein a siopa ar-lein.

Meddai Joanna Taylor, Pennaeth Ysgol Gynradd Gatholig Santes Margaret: “Roeddem ni, fel ysgol, yn awyddus tu hwnt i gymryd rhan yn y prosiect, gan fod gallu defnyddio technoleg yn sgil bwysig i’n plant.

Roeddem ni’n hapus i arddangos y dechnoleg sy’n cael ei defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bod yn alluog yn ddigidol. Yn ein barn ni, mae’n hanfodol bod gan rieni’r sgiliau sy’n ofynnol i barhau i gynorthwyo’u plant â thechnoleg ddigidol y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Fe wnaeth model Cloud 9 weithio’n dda. Roedd y plant wrth eu bodd yn dangos eu sgiliau digidol ac fe wnaeth y rhieni fwynhau taith o amgylch y dechnoleg ddigidol sy’n cael ei defnyddio ar draws yr ysgol. Bu’r diwrnod yn llwyddiant mawr ac, o ganlyniad, fe wnaeth nifer o rieni a neiniau a theidiau fynychu sesiynau hyfforddi ychwanegol a gyflwynwyd gan RCT Homes yn Llyfrgell Aberdâr.”

Meddai Linda, a fu’n cymryd rhan yn Niwrnod Cloud 9 Ysgol Gatholig Santes Margaret:

“Roedd hi’n syndod i mi weld cymaint mae fy nith yn defnyddio technoleg yn yr ysgol. Roedd gwylio’r plant yn arddangos eu sgiliau ar y llechi a’r gliniaduron yn wych. Fe wnaeth y diwrnod roi hwb i mi fynychu’r dosbarthiadau cyfrifiadurol sy’n cael eu cynnal gan RCT Homes fel y gallaf helpu fy nithoedd a neiaint i gadw’n ddiogel pan fyddant ar-lein.”