Wythnos Dewch Ar-Lein yn Dychwelyd yn 2015

07.09.15

Gan Chris Andersson, Rheolwr Cyfathrebu Rhwydwaith, Tinder Foundation

Fel y Nadolig, mae’n teimlo fel petai’n dod ynghynt bob blwyddyn ond, yn wir, mae bron yn amser ar gyfer Wythnos Dewch Ar-lein 2015!

Bydd yr ymgyrch cynhwysiant digidol fwyaf yn y DU, a gynhelir o 12 i 18 Hydref, yn gweld cannoedd o sefydliadau’n cynnal miloedd o ddigwyddiadau sy’n cyrraedd degau o filoedd o bobl nad ydynt yn manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd o hyd.

Ond pan rydym yn byw mewn byd digidol ac mae’r rhai nad ydynt ar-lein yn anoddach i’w cyrraedd (er bod dros 10 miliwn ohonynt yn y DU o hyd), sut ydym yn ei darbwyllo mai hon yw’r flwyddyn y dylent roi cynnig arni?
Wel, afraid dweud, gwnaed llawer o waith caled ac ymchwil i ddod o hyd i’r neges gywir ar gyfer ein nawfed ymgyrch Dewch Ar-lein flynyddol (roedd yr ychydig ymgyrchoedd cyntaf yn ddiwrnodau Dewch Ar-lein yn unig!).

Yma yn Tinder Foundation, mae pob un ohonom yn deall potensial y rhyngrwyd i newid bywydau – i newid y byd hyd yn oed – ond yr hyn a ganfuom oedd nad oedd y negeseuon hyn yn mynd i apelio at bobl a oedd wedi cyrraedd 2015 heb roi cynnig ar ddefnyddio’r rhyngrwyd. Nid oedd angen iddynt newid eu bywydau, diolch yn fawr iawn! Yr hyn y dywedodd staff a thiwtoriaid o rwydwaith canolfannau ar-lein y DU wrthym oedd mai’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth.

Pethau fel peidio â gorfod rhuthro i’r banc yn ystod eich awr ginio oherwydd y gallwch chi drosglwyddo arian neu dalu bil ar eich ffôn. Pethau fel arbed ffortiwn ar filiau ffôn oherwydd y gallwch siarad â pherthnasoedd dramor ar Skype. Pethau fel peidio â gorfod llusgo eich hun at y meddyg neu’r fferyllfa pan nad ydych chi’n teimlo’n dda oherwydd y gallwch chi wirio eich symptomau, gwneud apwyntiadau ac archebu presgripsiynau amlroddadwy ar-lein.

Wedi i ni ddeall hynny, nid oedd yn hir nes i ni gael ein slogan a’n galwad i weithredu ar gyfer Wythnos Dewch Ar-lein 2015, sef Gwneud bywyd yn haws ar-lein!

O’r fan honno, roedd yn fater o ddod o hyd i’r defnyddwyr Learn My Way a oedd eisoes wedi gwneud eu bywydau’n haws ar-lein ac a all ysbrydoli pobl eraill i wneud yr un peth trwy ymddangos ar bosteri a thaflenni’r ymgyrch…
Nid wyf am ddweud gormod am wynebau’r Wythnos Dewch Ar-lein yma, oherwydd y byddwn yn sôn amdanynt ac yn adrodd eu hanesion yn eang yn arwain at yr ymgyrch, ond rydym o’r farn mai nhw yw’r bobl berffaith i grynhoi ysbryd yr Wythnos Dewch Ar-lein a gwneud bywyd yn haws ar-lein.

Cadwch olwg ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth maes o law, a getonlineweek.com hefyd, lle y gallwch gofrestru i gynnal digwyddiad Wythnos Dewch Ar-lein a chael llawer mwy o wybodaeth am yr ymgyrch.