logo

Y ffordd yr ydym yn cyflawni cynhwysiant digidol a’r siarter cynhwysiant digidol o fewn Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy

Digital Communities

Y ffordd yr ydym yn cyflawni cynhwysiant digidol a’r siarter cynhwysiant digidol o fewn Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy

21/06/2016


Gan Wendy Jones, Prif Swyddog, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy

CVSC logo
Mae cynhwysiant digidol yn bwysig i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy am nifer o resymau. Mae’n galluogi ein staff i gynnig gwasanaeth gyfan gwbl ddigidol pan fo’r angen, gan gynnwys gweminarau, blogiau, presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ac ati. Mae gennym ffurflen Ymholiad Cyllid, a thaflenni cymorth amrywiol sy’n annatod i’n gwaith, felly mae’n hanfodol bod ein haelodau wedi cael eu cynnwys yn ddigidol.

Mae angen i ni sicrhau bod gan ein haelodau fynediad at y dulliau cyfryngau digidol diweddaraf; trwy gynnal sesiynau hyfforddi’r cyfryngau cymdeithasol, a chynnig gwasanaeth newydd ‘Tweet press’ ar gyfer sefydliadau sy’n dymuno sicrhau sylw eang ar gyfer eu digwyddiadau.
Mae ein tîm gwirfoddoli yn cynorthwyo darpar wirfoddolwyr i ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli yng Nghymru, sy’n eu grymuso i ddeall ehangder y cyfleoedd sydd ar gael – ac mae’n cynorthwyo proses gyflym ac effeithiol.

Rydym yn gysylltiedig â gwefan iechyd DEWIS ac wedi hwyluso lanlwythiad swmp o wybodaeth ein haelodau. Mewn mannau eraill, rydym yn hyrwyddo modiwl e-ddysgu Cynhwysiant Ariannol y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, wedi cyflawni hyfforddiant pwrpasol y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer grwpiau unigryw e.e. Men’s Sheds. Rydym yn cyfeirio darparwyr hyfforddiant a chymorth TG o bob lefel, ac yn aelodau o Bartneriaeth Cynhwysiant Digidol Conwy. Rydym ni hefyd yn annog grwpiau’n weithredol i ddarparu dull cyfathrebu ar-lein – ac mae ein cyfeiriadur aelodau yn darparu cysylltiadau uniongyrchol.

Dyma enghraifft wych o sut mae gwaith cynhwysiant digidol yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy wedi bod o werth gwych i rywun yr ydym wedi’i gynorthwyo. Dyma stori Donna…

Helo, Donna ydw i
… ac rydw i’n gwirfoddoli i sefydliad Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy.

Roeddwn i wedi bod mewn gwaith drwy gydol fy mywyd fel oedolyn ond, yn 2011, newidiodd fy iechyd yn ddifrifol, gan fy ngadael yn methu dal ati i weithio’n gorfforol. Roedd hyn yn ofnadwy ar y pryd ac er fy mod i wedi cael gwybod y byddai’r driniaeth y byddwn i’n ei chael o rywfaint o fudd i mi, fyddwn i byth yn gallu dal ati yn yr yrfa roeddwn i wedi’i dewis.

Nawr, ochr yn ochr â’r problemau iechyd, roedd rhaid i mi feddwl am newid gyrfa. Felly, yn 2014, fe gofrestrais i ar gwrs Sgiliau Cynyddol mewn Cyfrifiaduron. Ar y cwrs, soniodd y tiwtor am sefydliad Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy a’r profiad gwerthfawr y gallech ei gael ar gyfer gwaith yn y dyfodol pe baech yn gwirfoddoli.

Fe wnes i apwyntiad gyda’r sefydliad i drafod fy sefyllfa gyda chynghorydd CVSC. Rôl y cynghorydd yw cyfateb eich anghenion neu eich diddordebau chi â nifer o gyfleoedd sydd ar gael.

Fy nod i wrth wirfoddoli oedd defnyddio fy sgiliau cyfrifiadurol mewn swyddfa. Felly, yn ddelfrydol, roeddwn i’n chwilio am rôl weinyddu. Yn ffodus i mi, ar y diwrnod hwnnw, roedd CVSC eu hunain yn chwilio am wirfoddolwr i ymuno â’u tîm gweinyddu!

Pan rydych chi’n sâl, mae ffactorau negyddol yn gallu effeithio arnoch chi. Doedd gen i ddim hyder ac roedd gen i ofn beth oedd ar ddigwydd.

Mae gwirfoddoli wedi gwneud i mi deimlo’n werthfawr eto. O fewn ychydig wythnosau o fod yn CVSC, fe setlais i’n fuan iawn i rôl swyddfa ac fe gefais i groeso cynnes gan aelodau’r tîm. Mae gen i ffrindiau newydd nawr ac rydw i wedi dysgu sgiliau newydd ac wedi bod allan gyda nhw mewn digwyddiadau cymdeithasol – rhywbeth nad oeddwn i wedi’i wneud ers blynyddoedd.

Wrth wirfoddoli gyda CVSC, mae fy hyder i wedi blodeuo a nawr rydw i’n teimlo’n gyfforddus yn mynychu digwyddiadau fel llysgennad dros wirfoddoli, gan ddweud wrth bobl am fanteision cadarnhaol gwirfoddoli i mi.