Ymagwedd Gydweithredol at ‘Gynhwysiant Digidol’ yng Ngwynedd

21.10.15

Gan Mark Smith, Swyddog Datblygu Cynnwys Digidol

Bydd Cyngor Sir Gwynedd a Dinasyddion Ar-lein yn ffurfio partneriaeth wydn gyda Cymunedau Digidol Cymru i fynd i’r afael ag allgáu digidol a thrawsnewidiad digidol gwasanaethau yng Ngwynedd.

Bydd y peilot profi a dysgu, ‘Gwydnwch Digidol’, a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr a Chyngor Gwynedd, yn rhedeg am 15 mis. Bydd y rhaglen ddigidol ychwanegol hon yn ategu a gweithio mewn partneriaeth â phrosiect Cymunedau Digidol Cymru Llywodraeth Cymru.

Bydd Gwydnwch Digidol yn sicrhau bod cymorth parhaus trwy “hyrwyddwyr digidol” i bobl Gwynedd ddatblygu eu sgiliau digidol a gwneud mwy ar-lein. Bydd hyrwyddwyr digidol wedi’u lleoli mewn sefydliadau partner a chânt eu cynorthwyo gan gydlynydd amser llawn.

Mae’r prosiect Gwydnwch Digidol wedi cael ei ddylunio i ganiatáu i’r Cyngor a darparwyr eraill drawsffurfio gwasanaethau i ffurf ddigidol yn ddiofyn. Bydd gwaith strategol pellach gyda phartneriaid, gan gynnwys Cymunedau Digidol Cymru, yn dadansoddi darpariaeth adnoddau ac yn dod ag angen cymorth defnyddwyr i ben, fel rhan o’r prosiect.

Bydd gwybodaeth ynghylch hyfforddiant, mynediad a chymorth yn cael ei chadw’n gyfredol ar lwyfan ar-lein, er mwyn cyfeirio’r rheiny sy’n darparu gwasanaethau at hyfforddiant a chymorth.

Mae Daniel Richards o Dinasyddion Ar-lein wedi bod yn cynnal cyfres o ymarferion ar gyfer Cyngor Gwynedd, gan ymgynghori ag aelodau o’r cyhoedd sy’n cyrchu gwasanaethau wyneb yn wyneb y Cyngor. Mae ei waith wedi cynnwys eu cyflwyno nhw i wefan y Cyngor trwy gyfrifiadur llechen, casglu gwybodaeth am eu defnydd o’r we, ac archwilio’r prif resymau pam nad yw pobl yn cyflawni eu busnes gyda’r Cyngor ar-lein.

Mae Daniel hefyd wedi bod yn helpu i amlygu adrannau’r Cyngor sy’n gweithio agosaf gyda’r cyhoedd, a threfnu sesiynau hyfforddi staff rheng flaen gyda thîm Cymunedau Digidol Cymru. Mae hyn yn rhoi hyder a chefnogaeth i’r staff annog y cyhoedd i fod yn fwy gweithgar yn ddigidol. Mae 28 o staff rheng flaen wedi cael eu hyfforddi hyd yn hyn, ac mae llawer mwy yn aros i gael hyfforddiant.

Mae Cyngor Gwynedd yn un o bedwar o awdurdodau lleol blaenllaw (Cyngor Dinas Plymouth, Cyngor Dinas Brighton & Hove a Chyngor Ucheldiroedd yr Alban yw’r lleill) sy’n rhan o beilot “profi a dysgu” i archwilio “Gwydnwch Digidol”. Mae hon yn ymagwedd arloesol at wella sgiliau digidol lleol wrth drawsffurfio gwasanaethau lleol. Caiff y fenter ei harwain gan Dinasyddion Ar-lein – elusen genedlaethol y mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gyda hi ers tipyn. Mae’r ymagwedd yn seiliedig ar bartneriaeth ac yn cynnwys sefydliadau fel y Ganolfan Byd Gwaith, cymdeithasau tai, gwasanaethau iechyd, busnesau preifat a’r trydydd sector ac, wrth gwrs, Cymunedau Digidol Cymru.

“Mae gennym ni berthynas weithio tymor hir gadarn gyda Chyngor Gwynedd a Dinasyddion Ar-lein. Bydd y prosiect newydd hwn yn meithrin gallu digidol ychwanegol ar draws partneriaethau allweddol” dywedodd Simon Jones, Cydlynydd Rhanbarthol ar gyfer Cymunedau Digidol Cymru yng Ngwynedd.