Hyfforddiant Cynhwysiant Digidol Am Ddim

Rydym yn cynnig hyfforddiant cynhwysiant digidol cyffrous, atyniadol o ansawdd uchel ar gyfer pob lefel sgiliau.

Rydym yn darparu hyfforddiant i sefydliadau sy’n gweithio gyda grwpiau wedi’u hallgáu’n ddigidol, yn enwedig pobl hŷn, pobl ag anableddau, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd mewn tlodi.

Yn arbennig, gallwn hyfforddi staff rheng flaen a gwirfoddolwyr (er enghraifft, cynghorwyr cwsmeriaid, swyddogion cymorth i denantiaid, llyfrgellwyr), er mwyn iddyn nhw fod yn hyderus i allu dangos i bobl sut i ddefnyddio technoleg.Mae trosolwg cyrsiau ar gyfer ar gyfer yr holl sesiynau. Gellir cyfuno sesiynau 1 awr/ 1.5 awr, i ffurfio cyrsiau hwy, a gellir teilwra pob cwrs i anghenion eich sefydliad.

Courses (Click on Course Heading to View More Info) Cynnwys Ar Gyfer Amser Lefel
Hyrwyddwr Digidol Mae’r hyfforddiant manwl hwn yn rhoi i’r cyfranogwyr y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnynt i fod yn Hyrwyddwyr Digidol: cynorthwyo pobl eraill i fynd ar-lein a chyflwyno’r wybodaeth i gydweithwyr er mwyn iddyn nhw allu cynorthwyo pobl eraill hefyd. Staff rheng flaen/ gwirfoddolwyr o amrywiaeth o sefydliadau sy’n gweithio gyda chleientiaid neu grwpiau un i un. Ar gyfer y sesiwn hon, mae’n ofynnol cael lefel dda o sgil TGCh. 2 diwrnod (a 10 awr o waith ar gyfer achrediad) 2 (Achrediad Ar Gael o Ragfyr 2015) Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Helpu pobl i fynd ar-lein Mae’r sesiwn hon yn rhoi i’r cyfranogwyr y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ymgysylltu â phobl sydd angen help i fynd ar-lein ar sail grŵp ac un i un, a’u cynorthwyo nhw. Staff rheng flaen/ gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda’r cyhoedd ac sy’n ymdrin â phobl ag anghenion cynhwysiant digidol. 1 diwrnod (a 5 awr o waith ar gyfer achrediad) 2 (Achrediad Ar Gael o Ragfyr 2015) Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Cyflwyniad i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein Mae’r gweithdy hwn yn darparu cyflwyniad ar gynhwysiant digidol. Ar ddiwedd y gweithdy, bydd y mynychwyr yn teimlo’n hyderus i gynorthwyo a chyfeirio pobl eraill i gael mwy o gymorth. Staff rheng flaen/ gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda’r cyhoedd ac sy’n ymdrin â phobl ag anghenion cynhwysiant digidol. 1/2 diwrnod dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Cyflwyniad i gyfryngau cymdeithasol Cyflwyniad byr i gyfryngau cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar Twitter, Facebook a LinkedIn, a rhai apiau llai cyfarwydd. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Cyfryngau cymdeithasol/Apiau Chwilio am Waith Sesiwn sy’n canolbwyntio ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac apiau i chwilio am waith. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Defnyddio’r we/apiau i helpu gydag iechyd a lles Sesiwn yn edrych ar yr amrywiaeth o apiau a gwefannau i chi eu defnyddio i gefnogi iechyd a lles eich cleientiaid. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
E-hygyrchedd – Offer ac Awgrymiadau Cyflwyniad i e-hygyrchedd – dyfeisiau, offer a gosodiadau llechen. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Cyflwyniad i wasanaethau e-lywodraeth Sesiwn sy’n ystyried y gwasanaethau e-lywodraeth, gan gynnwys Porth Llywodraeth, gwneud cais am fudd-daliadau a gwasanaethau lleol. Staff a gwirfoddolwyr 1.5 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Apiau/offer Google Sesiwn sy’n canolbwyntio ar apiau Google – Drive, Google Docs, gweithio cydweithredol, Google Hangouts. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Creu cyfeiriadau e-bost Sesiwn sy’n canolbwyntio ar greu cyfeiriadau e-bost diogel a phriodol. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Datblygu rhwydweithiau hyrwyddwyr digidol Sut gallwch sicrhau bod eich staff wedi’u hymgysylltu’n ddigidol? Mae’r sesiwn hon yn ystyried sefydlu rhwydwaith hyrwyddwr digidol, yn eich sefydliad, a thu allan. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Llywio Universal Jobmatch Ydych chi eisiau helpu pobl i ddefnyddio Universal Jobmatch? Bydd y sesiwn ragarweiniol hon yn eich helpu chi i wneud hyn. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Arbed arian – Awgrymiadau ac offer Offer ac awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i helpu pobl i arbed arian ar-lein. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw
Cyfranogi, ymgysylltu a’r we Mae cyfranogi a chyd-gynhyrchu yn elfennau pwysig o unrhyw wasanaeth. Cynorthwywch eich cleientiaid i wneud y defnydd gorau o offer cyfranogol ar y we. Staff a gwirfoddolwyr 1 awr dd/b Ddiddordeb? Cofrestru Heddiw

Siaradwch â’ch Cydlynydd Digidol i ddechrau, ynghylch eich anghenion hyfforddi. Bydd eich manylion yn cael eu hanfon at yr hyfforddwr rhanbarthol, a fydd yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion, pennu dyddiad ar gyfer yr hyfforddiant, a rhoi i chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i drefnu lle ar gyfer eich staff yn y sesiynau. RHAID i bob cyfranogwr gofrestru cyn mynychu’r sesiwn. Er y cewch fynychu’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, bydd unrhyw gyfranogwr na fydd yn bresennol neu a fydd yn canslo ei le heb rybudd o 24 awr yn gorfod talu £25.00.

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*