Hyfforddiant wedi’i deilwra gan Gymunedau Digidol Cymru

Rydym yn darparu hyfforddiant cynhwysiant digidol ymgysylltiol ac o ansawdd da i staff a gwirfoddolwyr rheng flaen.

Am ddim
Mae ein hyfforddiant yn rhad ac am ddim i sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol, gan gynnwys pobl hŷn, pobl anabl, pobl ddi-waith, tenantiaid tai cymdeithasol a theuluoedd sydd mewn tlodi.

Yn benodol, gallwn hyfforddi staff a gwirfoddolwyr rheng flaen (er enghraifft, cynghorwyr cwsmeriaid, swyddogion cymorth tenantiaid, llyfrgellwyr) i ddangos sut i ddefnyddio technoleg yn hyderus i bobl.

Wedi’i deilwra i chi
Mae ein gweithdai wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion eich sefydliad. Bydd ein tîm hyfforddi a chynghorwyr yn gweithio gyda chi i greu sesiwn hyfforddi wedi’i deilwra sy’n gysylltiedig â phrosiect cynhwysiant digidol neu faterion penodol. Gallwn ddarparu hyfforddiant trwy ddulliau wyneb yn wyneb neu ar-lein, a byddwn yn cynnwys pecyn gwybodaeth i chi ei rannu gydag aelodau staff neu wirfoddolwyr eraill.

Bydd y sesiynau’n cynnwys elfen ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ ac, fel arfer, yn para rhwng 3 a 6 awr.

Mae’r aelodau staff sydd wedi mynychu’r sesiynau diddorol wedi eu mwynhau nhw ac wedi cynyddu eu dealltwriaeth a’u hyder o ran darparu i gwsmeriaid.
Jackie Blackwell, Canolfan Cyngor ar Bopeth Ynys Môn

Rydym yn cynnig hyfforddiant ar y pynciau canlynol ar hyn o bryd:

Courses (Click on Course Heading to View More Info) Cyflwyniad i fod yn Wirfoddolwr Digidol Hyd y cwrs Cyflwyniad i helpu pobl i fynd ar-lein Hyd y cwrs Helpu Pobl i Fynd Ar-lein Hyd y cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr Hyd y cwrs
Cyflwyniad i fod yn Wirfoddolwr Digidol Mae’r sesiwn hanner diwrnod hwn yn canolbwyntio ar y ffyrdd y gall gwirfoddolwyr digidol helpu rhywun i ddatblygu sgiliau ar-lein. ½ diwrnod Mae’r cyflwyniad hanner diwrnod hwn i helpu pobl i fynd ar-lein yn cyflwyno’r cysyniad o gynhwysiant digidol, y prif rwystrau i gynhwysiant digidol a chymorth arfer gorau. ½ diwrnod Mae ein sesiwn Helpu Pobl i Fynd Ar-lein diwrnod o hyd yn adeiladu ar ein sesiwn hanner diwrnod, gan ganolbwyntio’n fanylach ar weithio i oresgyn rhai o’r rhwystrau mwyaf cyffredin i fynd ar-lein, adnoddau ac apiau i helpu eich grŵp cleientiaid, gan sicrhau eich bod chi yn meddu ar y sgiliau diweddaraf bob tro. Byddwch yn cael deunyddiau electronig i’ch helpu i ddatblygu eich adnoddau eich hun er mwyn diwallu i anghenion eich cleientiaid. 1 diwrnod Mae’r cwrs hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr a hoffai feithrin dealltwriaeth well o sut y gallant gynnal eu sesiynau hyfforddiant digidol eu hunain. Yn ystod y sesiwn, bydd dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth well o bwysigrwydd cynhwysiant digidol. Bydd y sesiwn hefyd yn trafod cynllunio sesiynau ac yn ystyried lefel ddeuol y ddarpariaeth. 1 diwrnod
Courses (Click on Course Heading to View More Info) Arwyr Digidol – Gwirfoddoli Digidol ar gyfer pobl ifanc Hyd y cwrs Y sesiwn Bagloriaeth Cymru (i fyfyrwyr) sy’n gysylltiedig â Her Gymunedol Cymunedau Digidol Cymru – MYFYRWYR Hyd y cwrs Y sesiwn Bagloriaeth Cymru (i fyfyrwyr) sy’n gysylltiedig â Her Gymunedol Cymunedau Digidol Cymru – ATHRAWON Hyd y cwrs
Helpu Pobl i Fynd Ar-lein – Arwyr Digidol (Gwirfoddoli Ieuenctid) Cyflwyniad dwy awr o hyd i’n rhaglen arwyr digidol ar gyfer pobl ifanc. Mae’r sesiwn rhyngweithiol hon yn helpu pobl ifanc i feithrin yr hyder i ddarparu cymorth sgiliau digidol yn eu cymuned leol. 2 awr Gweler yr adran Bagloriaeth Cymru ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth 2 awr Gweler yr adran Bagloriaeth Cymru ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth 2 awr
Courses (Click on Course Heading to View More Info) Helpu Pobl sy’n Chwilio am Waith i ddefnyddio adnoddau digidol Hyd y cwrs Defnyddio apiau/adnoddau Iechyd a Lles Digidol mewn lleoliadau cymunedol Hyd y cwrs Cadw pobl yn ddiogel ar-lein Hyd y cwrs Cefnogi’r gwaith o feithrin Sgiliau Digidol Cwsmeriaid y Llyfrgell Hyd y cwrs Annog Gweithgareddau Digidol Hyd y cwrs Bodloni Gofynion Digidol UC Hyd y cwrs Adnoddau/apiau Cymraeg i helpu siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf i fynd ar-lein (wrthi’n cael eu datblygu) Hyd y cwrs
Sefydlu cynhwysiant digidol Mae’r cwrs hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr a hoffai feithrin dealltwriaeth well o sut y gellir helpu oedolion i chwilio a dod o hyd i swyddi ar-lein a sut i we-lywio’n ddiogel pan fyddant ar-lein. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i sawl un ohonynt, gan dynnu sylw at sut i feddwl yn feirniadol wrth chwilio am swydd. Bydd y cwrs hefyd yn trafod arfer gorau i gadw’n ddiogel ar-lein. ½ diwrnod Mae’r cwrs unigryw hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr a hoffai feithrin dealltwriaeth well o iechyd digidol. Gan fod llawer o apiau iechyd digidol a gwefannau ar gael, bydd y cwrs hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i sawl un ohonynt ac yn esbonio sut i gael gafael ar wybodaeth o ansawdd am iechyd. Bydd y sesiwn hefyd yn ystyried rhai apiau iechyd y gallai cyfranogwyr eu defnyddio wrth ddelio â chleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth er mwyn gwella neu reoli eu cyflyrau iechyd. ½ diwrnod Mae’r cwrs hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr a hoffai feithrin dealltwriaeth well o sut y gellir helpu oedolion i fynd ar-lein ac i we-lywio’n ddiogel pan fyddant ar-lein. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i sawl un ohonynt, gan danlinellu sut i gael gafael ar wybodaeth o ansawdd. Bydd y cwrs hefyd yn trafod arfer gorau i gadw’n ddiogel ar-lein. ½ diwrnod Mae’r cwrs hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr a hoffai feithrin dealltwriaeth well o sut y gellir helpu oedolion i chwilio a dod o hyd i swyddi ar-lein a sut i we-lywio’n ddiogel pan fyddant ar-lein. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i sawl un ohonynt, gan dynnu sylw at sut i feddwl yn feirniadol wrth chwilio am swydd. Bydd y cwrs hefyd yn trafod arfer gorau i gadw’n ddiogel ar-lein. Bydd y cwrs hwn hefyd yn datblygu sgiliau cyfeirio ac yn rhoi cymorth i gwsmeriaid yn effeithiol. ½ diwrnod Mae’r cwrs hwn yn addas i staff a gwirfoddolwyr mewn cartrefi gofal a hoffai feithrin dealltwriaeth well o sut y gellir defnyddio adnoddau digidol i ymgysylltu â phreswylwyr cartrefi gofal. Gan fod llawer o adnoddau ac apiau digidol ar gael, bydd y cwrs hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i sawl un ohonynt ac yn tynnu sylw at eu manteision i weithwyr gofal a phreswylwyr fel ei gilydd. Bydd y sesiwn hefyd yn ymchwilio i ffyrdd o gynllunio a threfnu adnoddau ar-lein difyr ac apelgar i breswylwyr cartrefi gofal. ½ diwrnod Mae’r cwrs hwn yn addas i wirfoddolwyr neu staff a hoffai feithrin dealltwriaeth well o sut y gellir helpu pobl i fynd ar-lein, yn benodol wrth ddelio â cheisiadau ar gyfer Credyd Cynhwysol. Bydd rhan o’r sesiwn yn trafod effaith cynhwysiant ariannol a defnyddio adnoddau digidol i gefnogi hyn. ½ diwrnod Wrthi’n cael eu Datblygu ½ diwrnod
Courses (Click on Course Heading to View More Info) Cyflwyniad i fod yn Wirfoddolwr Digidol Er enghraifft
Prosiectau Cynhwysiant Digidol Pwrpasol/Penodol Caiff y gweithdai hyn eu teilwra i ddiwallu anghenion y sefydliad. Bydd y tîm hyfforddi a’r Cynghorwyr yn gweithio gyda’r sefydliad er mwyn creu sesiwn hyfforddiant pwrpasol sy’n gysylltiedig â phrosiect/mater penodol cynhwysiant digidol sydd ar ddod. Gellir darparu hwn drwy ddulliau wyneb yn wyneb neu ar-lein a bydd yn cynnwys pecyn cymorth i’w rannu â staff/gwirfoddolwyr eraill yn y sefydliad. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys elfen o hyfforddi’r hyfforddwr a byddant fel arfer yn para rhwng 3 a 6 awr. Er enghraifft:
• Hanner diwrnod o gefnogi Cynghorwyr y Sir i ddatblygu sgiliau digidol mewn cymunedau (wrthi’n cael ei ddatblygu).
• Hanner diwrnod o Hyfforddi’r Hyfforddwr – Datblygu gwirfoddolwyr digidol ifanc gan ddefnyddio model yr Arwyr Digidol
• Helpu pobl sy’n chwilio am loches drwy adnoddau digidol – sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr a phecyn adnoddau darparu, a ddatblygwyd gyda phobl sydd â phrofiad o chwilio am loches, gweithwyr a gwirfoddolwyr datblygu sy’n ymwneud â sefydliadau sy’n gweithio i helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn eu cymunedau eu hunain.

Siaradwch â’ch Cydlynydd Digidol i ddechrau, ynghylch eich anghenion hyfforddi. Bydd eich manylion yn cael eu hanfon at yr hyfforddwr rhanbarthol, a fydd yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion, pennu dyddiad ar gyfer yr hyfforddiant, a rhoi i chi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i drefnu lle ar gyfer eich staff yn y sesiynau. RHAID i bob cyfranogwr gofrestru cyn mynychu’r sesiwn. Er y cewch fynychu’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim, bydd unrhyw gyfranogwr na fydd yn bresennol neu a fydd yn canslo ei le heb rybudd o 24 awr yn gorfod talu £25.00.

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*