Adnoddau

Yn Cymunedau Digidol Cymru, rydym yn cydnabod ei bod yn bwysig cael cydnabyddiaeth am eich dysgu.

Rydym wedi gweithio’n agos ag Agored Cymru i ddatblygu dwy uned Lefel 2 sy’n canolbwyntio ar gynorthwyo pobl eraill i ddatblygu sgiliau digidol.

Mae ein cyrsiau hyfforddi undydd a deuddydd “Cynorthwyo pobl i fynd ar-lein” (“Supporting people to get online”) a “Hyfforddiant Hyrwyddwyr Digidol” (“Digital Champion Training”) yn cynnig cyfle i ddysgwyr gwblhau tasgau asesedig i ennill credydau.

Caiff ein holl hyfforddiant ei ariannu’n llawn, gan gynnwys achrediad.

Rydym yn cynnal sesiynau deuddydd ac undydd mynediad agored ledled Cymru. Gallwch ddod o hyd i’n cyrsiau presennol yma. Rydym hefyd yn cynnal cyrsiau ar gyfer sefydliadau lle mae grŵp sy’n cynnwys o leiaf 6 aelod o staff neu wirfoddolwyr sydd eisiau cwblhau’r cwrs.

Gallwch gael mwy o wybodaeth isod am gynnwys ein sesiynau achrededig:

Dyma Unedau Agored Cymru sy’n ymwneud â’r sesiynau hyfforddi hyn:

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein corff dyfarnu, Agored Cymru yma.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau eraill, cysylltwch â Delyth Rees, Swyddog Hyfforddi a Thechnegol ar gyfer Cymunedau Digidol Cymru. 07823 342 301 neu delyth.rees@wales.coop.

Frequently Asked Questions
Beth yw Hyfforddiant Achrededig? Mae hyfforddiant achrededig yn bodloni deilliannau dysgu a safonau ansawdd cytûn. Mae cyrsiau achrededig Anabledd Dysgu Cymru yn bodloni gofynion un “Uned” neu fwy ar y Fframwaith Cymwysterau a Chwricwlwm.
Beth mae achredu yn ei olygu i ddysgwyr? Bydd eich gwaith ar gwrs achrededig yn cael ei asesu gan y tiwtor.

Ar ôl y cwrs, bydd Cymunedau Digidol Cymru yn gwneud argymhelliad i Agored Cymru bod y “Credydau” cywir yn cael eu dyfarnu i ddysgwyr llwyddiannus i gydnabod eich dysgu ar y cwrs.

Caiff yr Unedau rydych yn eu hastudio a’r Credydau a ddyfernir i chi eu cydnabod gan sefydliadau addysgol a chyflogwyr ledled y DU er mwyn i chi allu dangos beth wnaethoch ei ddysgu, a phryd.

Sut byddaf i’n cael fy asesu? Bydd eich dysgu’n cael ei asesu gan eich tiwtor cwrs ac ni ddylai amharu ar eich dysgu.

Yn ystod y cwrs, bydd eich tiwtor yn gofyn i chi wneud ymarfer neu ddarn o waith, cymryd rhan mewn trafodaeth neu siarad â’ch cyd-ddysgwyr. Mae’n siŵr y byddwch yn gyfarwydd â’r gweithgareddau hyn o gyrsiau hyfforddi eraill. Bydd yr holl weithgareddau hyn a gweithgareddau tebyg yn cael eu defnyddio gan eich tiwtor i asesu eich dysgu.

Pwy sy’n achredu hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru? Caiff hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru ei achredu gan Agored Cymru: corff dyfarnu Fframwaith Cymwysterau a Chwricwlwm Cymru.

Mae pob dysgwr sydd eisiau cael credydau am eu dysgu wedi eu cofrestru gydag Agored Cymru trwy Cymunedau Digidol Cymru (Canolfan Cydweithredol Cymru Cyf).

Mae Agored Cymru yn gwneud yn siwr ein bod yn gofalu amdanoch chi fel dysgwyr, bod ein hyfforddiant o ansawdd da a bod eich gwaith yn cael ei asesu’n deg.

Dyfernir credydau gan Agored Cymru i ddysgwyr llwyddiannus.

Dysgu blaenorol Os ydych yn teimlo eich bod eisoes wedi dysgu am rywfaint o’r cynnwys ar gwrs achrededig ac yr hoffech i hyn gael ei ystyried wrth eich asesu ar gyfer dyfarnu credydau, siaradwch â’r tiwtor.

Os gallwch ddangos eich dysgu blaenorol, gellir ystyried hyn wrth asesu eich gwaith ar gyfer ei achredu.

Asesu Teg I wneud yn siwr ein bod yn asesu gwaith pawb yn deg, efallai y bydd angen i ni wneud ychydig o newidiadau i’r ffordd rydym yn asesu gwaith pobl weithiau.

Rhaid i bob dysgwr fodloni’r un deilliannau dysgu i’r un safon, ond gallai eich amgylchiadau olygu y gallem newid y ffordd rydym yn gwneud pethau i roi cyfle teg i chi.

Siaradwch â’ch tiwtor os oes gennych unrhyw fater asesu yr hoffech ei godi.

Apeliadau a Chwynion Os hoffech apelio am benderfyniad ynghylch dyfarnu Credyd ar gyfer eich dysgu neu fod gennych gŵyn am y ffordd y caiff eich cwrs achrededig ei gynnal neu’r ffordd y caiff eich gwaith ei asesu, cysylltwch â’r Swyddog Hyfforddi a Thechnegol yn Cymunedau Digidol Cymru (mae’r manylion cysylltu isod).
Llên-ladrad Gan fod eich gwaith yn cael ei asesu, rhaid i chi wneud yn siwr mai eich gwaith chi eich hun yw unrhyw waith rydych yn ei gyflwyno ar gyfer ei asesu.

Ni fydd credydau’n cael eu dyfarnu i ddysgwyr y canfuwyd eu bod yn cyflwyno gwaith rhywun arall.

Cyfle Cyfartal Mae Cymunedau Digidol Cymru yn croesawu pob dysgwr beth bynnag yw ei hil, tarddiad ethnig, iaith, anabledd, oedran, rhywioldeb, statws priodasol, cenedligrwydd, cred grefyddol neu gred nad yw’n grefyddol, cefndir teuluol neu unrhyw nodwedd unigol arall a allai gyfyngu ar gyfleoedd unigolyn mewn bywyd.
Anabledd Bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i wneud addasiadau rhesymol i sicrhau bod pobl ag anabledd yn gallu cymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu trwy:
  • Siarad â phobl anabl i gael gwybod am eu hanghenion dysgu
  • Gwneud addasiadau rhesymol i dasgau/gweithdrefnau asesu
  • Gweithio gyda phobl anabl a’u sefydliadau i wneud yn siŵr ein bod yn parhau i weithio tuag at ddysgu cynhwysol
Pa fath o gymorth sy’n gallu cael ei ddarparu gan Cymunedau Digidol Cymru?
  • Defnydd o leoliadau hygyrch
  • Deunyddiau print bras
  • Amser ychwanegol ar gyfer arholiadau/asesiadau

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i’r ateb gorau ar gyfer eich anghenion unigol.

Cydnabyddiaeth Bydd Cymunedau Digidol Cymru:
  • Yn cydnabod bod rhai pobl wedi wynebu rhwystrau yn eu profiad blaenorol o addysg
  • Yn gwerthfawrogi’r holl bobl sy’n cymryd rhan fel staff neu ddysgwyr
  • Yn mynd ati’n barhaus i geisio gwella ansawdd yr hyfforddiant rydym yn ei gynnig
  • Yn ymateb i ymholiadau, awgrymiadau neu unrhyw faterion a godir
Iechyd a Diogelwch Mae gan Cymunedau Digidol Cymru (Canolfan Cydweithredol Cymru) gyfrifoldeb i ddarparu amgylchedd dysgu diogel ac iach ar gyfer pob un o’n dysgwyr a’n staff. Asesir risg safle a gweithgareddau. Mae gan ddysgwyr ddyletswydd hefyd i gymryd gofal rhesymol am eu hiechyd a’u diogelwch eu hunain, a phobl eraill.
Cael Dweud Eich Dweud Caiff pob dysgwr e-fwletin gan y tîm hyfforddi bob deufis. Rydym yn croesawu eich syniadau am adnoddau/cynnwys ac yn eich annog i gysylltu â ni os hoffech rannu arfer gorau, adnoddau neu’ch profiadau o gynorthwyo pobl i fynd ar-lein.

Mae gennym grŵp Facebook sy’n agored i bawb sydd wedi cael hyfforddiant gyda ni. Mae hwn yn lle i chi siarad ag ymarferwyr a gwirfoddolwyr eraill o bob cwr o Gymru.

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau sydd gennych am ein hyfforddiant. Cysylltwch â Delyth Rees: delyth.rees@wales.coop

Asesiadau Cychwynnol Fel rhan o’ch cofrestriad ar gyfer ein dysgu achrededig, byddwch yn llenwi holiadur cyn-hyfforddiant. Defnyddiwch hyn fel cyfle i ddweud wrthym am unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch i gwblhau’r cwrs a’ch nodau/amcanion ar gyfer cwblhau’r cwrs. Bydd tiwtor yn cysylltu â chi cyn i’r cwrs ddechrau os oes unrhyw anghenion cymorth y mae angen i chi eu trafod neu os oes unrhyw addasiadau y mae angen eu gwneud i’ch helpu i gymryd rhan yn y cwrs.
Monitro Ansawdd Ar ddiwedd eich cwrs, gofynnir i chi lenwi ffurflen werthuso ar ddiwedd cwrs. Mae hyn yn helpu i ni wneud ein cyrsiau y gorau gallant fod. Rydym yn derbyn yr holl adborth ac yn croesawu eich sylwadau a’ch awgrymiadau. Mae hefyd yn helpu i ni fonitro sut byddwch yn rhoi’r hyn rydych wedi’i ddysgu ar waith wrth i chi wirfoddoli neu yn eich gwaith.

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*