logo

Llwyddiannau

Digital Communities

Llwyddiannau

Rydym wedi creu casgliad o astudiaethau achos sy’n dangos sut mae Cymunedau Digidol Cymru wedi helpu sefydliadau i gael pobl ar-lein.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn cynnwys ystod eang o bynciau, o helpu pobl i gael mynediad i wasanaethau cyhoeddus ar-lein neu ddarganfod gwybodaeth iechyd ar-lein, i helpu pobl i ddod yn fwy hyderus ynglŷn â dod o hyd i waith neu ymwneud mwy â’u cymuned leol.

Cyrchu Gwasanaethau Cyhoeddus Ar-Lein

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut rydym wedi cynorthwyo unigolion i gyrchu gwasanaethau cyhoeddus ar-lein.

Cartrefi Conwy - Mae Cartrefi Conwy yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig annibynnol nad yw er elw. ....
Change Step - O dan arweiniad CAIS – elusen yng ngogledd Cymru sy’n cynorthwyo pobl ....
Llyfrgelloedd Sir Benfro - Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu hyfforddiant i staff Llyfrgelloedd Sir Benfro, ....

Cynyddu Effeithlonrwydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut mae’r sefydliadau rydym yn eu cynorthwyo wedi dod yn fwy effeithlon.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am gynnig amrywiaeth o wasanaethau ....
Groundwork Cymru - Mae Groundwork Cymru yn sefydliad sy’n datblygu neu gyflwyno prosiectau sydd wedi ....
Grŵp Cynefin - Mae Grŵp Cynefin yn gymdeithas tai sy’n rheoli bron 4,500 o eiddo ....
Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint - Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint yn darparu mynediad statudol at ddysgu ....
Menter Llŷn - Mae Menter Llŷn yn fenter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar gydlynu ac adfywio ....
Mind Dyffryn Clwyd - Mae Mind Dyffryn Clwyd yn aelod o elusen genedlaethol Mind. Wedi ei ....
Rainbow Centre Llannerch Banna, Wrecsam - Mae’r Rainbow Centre wedi’i lleoli yn Llannerch Banna yn ne Wrecsam. Mae’r ....
Y Ganolfan Byd Gwaith Treganna, Caerdydd - Mae swyddfa’r Ganolfan Byd Gwaith yn Nhreganna yn un o dair yn ....

Hyder Cynyddol Wrth Geisio Dod o Hyd i Waith

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut mae pobl sydd wedi derbyn cymorth gennym ni wedi magu hyder wrth geisio dod o hyd i waith.

Canolfan Byd Gwaith Rhondda Cynon Taf - Roedd staff Canolfan Byd Gwaith Rhondda Cynon Taf am gynyddu ymwybyddiaeth a ....
Cynhadledd Gymunedol Melincryddan - Cyn dechrau’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, roedd y gymuned wedi dod at ....
Partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd - Sefydlwyd partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd o dan Cymunedau 2.0 i gynorthwyo datblygu ....
Partneriaeth Fern, Glynrhedynog, Rhondda - Mae Partneriaeth Fern yn sefydliad cymunedol yn Rhondda Cynon Taf, sy’n cyflwyno ....
Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro - Mae Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol ....

Llythrennedd/Gallu Ariannol a Sgiliau Rheoli Cyllideb Gwell

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi defnyddio eu sgiliau digidol newydd i wella eu gallu ariannol.

Cymdeithas Dai Cadwyn - Sefydliad ‘dielw’ sydd â’i wreiddiau ym maes tai yw Cymdeithas Dai Cadwyn. ....
Pennaf / Clwyd Alyn - Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru ddarparu cymorth i Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, ....
Tîm Bancio Cymunedol NatWest - Gyda mwy a mwy o bobl yn dewis bancio ar-lein, ynghyd â'r ....

Dod yn Fwy Gweithgar yn y Gymuned

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi mynd ymlaen i ymgysylltu’n well â gweithgareddau cymunedol

Côr Cymunedol Abertridwr - Sefydlwyd Côr Cymunedol Abertridwr yn Hydref 2014. Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith ....
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Mae prosiect Cael Caerffili Ar-lein, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref ....
Ffederasiwn Sefydliad y Merched Gwent - Mae gan Sefydliad y Merched ran unigryw i’w chwarae yn y cyfleoedd ....
Gadetiaid yr Heddlu Castell Nedd - Ym mis Ebrill 2017 fe aeth naw o Gadetiaid yr Heddlu, a ....
Grŵp Strôc Castell-nedd Port Talbot - Cwmni dielw ac Elusen Gofrestredig sy’n gweithredu yn ardal Castell-nedd Port Talbot ....
Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru – Coleg Gwent - Dechreuodd Cymunedau Digidol Cymru weithio gyda Choleg Gwent cyn Wythnos Dewch Ar-lein ....
Hyb Leuenctid Heddlu Abertawe - Grŵp i bobl ifanc, rhwng 13 a 18 oed, sydd â diddordeb ....
Menter Fachwen - Elusen yng Ngwynedd yw Menter Fachwen. Cafodd ei sefydlu yn 1988 gyda’r ....
Mind Sir Fynwy - Mae Mind Sir Fynwy yn cynnig cymorth i denantiaid, mewn tai sy’n ....
Partneriaeth Fenter Penywaun - Elusen sy’n gweithio yn y gymuned yw Partneriaeth Fenter Penywaun sydd hefyd ....
Prosiect Fitbit Canolfan HAPI - Prosiect iechyd a llesiant anghlinigol yw HAPI (acronym o’r geiriau Saesneg Healthy, ....
Prosiect Fitbit Cartrefi Melin - Landlord cymdeithasol cofrestredig sy’n darparu cartrefi fforddiadwy i bobl yn ne-ddwyrain Cymru ....
Scope Cwmbrân - Mae Gwasanaeth Oedolion Scope Cwmbrân yn cefnogi pobl anabl sydd â pharlys ....
Ysgol Gynradd Tref y Rhyg - Mae Dydd Gwener Digidol yn brosiect newydd cyffrous sy’n seiliedig ar bartneriaeth ....
Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre - Mae Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre yn ysgol gyfun 11-16, sydd wedi'i lleoli ar ....

Rheini/Mam-guod a Thad-cuod/Gwarcheidwaid, yn Teimlo’n fwy Hyderus Wrth Gynorthwyo eu Plant

Astudiaethau achos sy’n dangos effaith cymorth cynhwysiant digidol ar deuluoedd

2il Grŵp Sgowtiaid Cendl, Blaenau Gwent - Mae 15 o bobl ifanc, rhwng 10 ac 14 oed, yn aelodau ....
6ed Grŵp Sgowtiaid Merthyr - Mae 6ed Grŵp Sgowtiaid Merthyr wedi’i leoli ym mhentref Troedyrhiw, dair milltir ....
Cloud 9 Caerffili - Lansiwyd prosiect Cloud 9 ym mis Tachwedd 2014.
Ysgol Gynradd Greenmeadow, Torfaen - Mae Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi’i lleoli yn ardal Cwmbrân, yn Nhorfaen. Mae’r ....

Bod yn fwy Ymwybodol o Wybodaeth Iechyd Ar-Lein

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi defnyddio eu sgiliau digidol newydd i gyrchu gwybodaeth iechyd

Cymdeithas Pont Hafren - Mae Cymdeithas Pont Hafren yn elusen gofrestredig, ac mae'n darparu ar gyfer ....
Mental Health Matters Wales - Wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae Mental Health Matters Wales yn ....

Dechrau Addysg Bellach

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi ymestyn eu taith ddysgu o ganlyniad i’n cymorth ni.

Age Cymru Ceredigion - Mae Age Cymru Ceredigion (Age Concern Ceredigion yn flaenorol) yn elusen annibynnol, ....
Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf Ebwy Fach - Mae Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo’r agenda Trechu ....
Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych - Mae Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych yn cynorthwyo trigolion a grwpiau lleol ....
Cymunedau’n Gyntaf Môn - Caiff Cymunedau yn Gyntaf yn Ynys Môn ei gyflwyno trwy Cymunedau’n Gyntaf ....
Tîm Dysgu’r Undebau Cyngor Caerdydd - Mae Tîm Dysgu’r Undebau ar y Cyd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, ....

Get Online in Wales

The free online database of public places in Wales where there is free access to computers, the internet and other forms of digital technology.

Visit Website

E-mail Sign-up

Keep up-to-date with all things Digital Inclusion and receive our regular blog posts straight in to your inbox

EMAIL ADDRESS*