logo

Llwyddiannau

Digital Communities

Llwyddiannau

Rydym wedi creu casgliad o astudiaethau achos sy’n dangos sut mae Cymunedau Digidol Cymru wedi helpu sefydliadau i gael pobl ar-lein.

Mae’r astudiaethau achos hyn yn cynnwys ystod eang o bynciau, o helpu pobl i gael mynediad i wasanaethau cyhoeddus ar-lein neu ddarganfod gwybodaeth iechyd ar-lein, i helpu pobl i ddod yn fwy hyderus ynglŷn â dod o hyd i waith neu ymwneud mwy â’u cymuned leol.

Cyrchu Gwasanaethau Cyhoeddus Ar-Lein

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut rydym wedi cynorthwyo unigolion i gyrchu gwasanaethau cyhoeddus ar-lein.

Cartrefi Conwy - Mae Cartrefi Conwy yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig annibynnol nad yw er elw. ....
Change Step - O dan arweiniad CAIS – elusen yng ngogledd Cymru sy’n cynorthwyo pobl ....
Llyfrgelloedd Sir Benfro - Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu hyfforddiant i staff Llyfrgelloedd Sir Benfro, ....

Cynyddu Effeithlonrwydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut mae’r sefydliadau rydym yn eu cynorthwyo wedi dod yn fwy effeithlon.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am gynnig amrywiaeth o wasanaethau ....
Groundwork Cymru - Mae Groundwork Cymru yn sefydliad sy’n datblygu neu gyflwyno prosiectau sydd wedi ....
Grŵp Cynefin - Mae Grŵp Cynefin yn gymdeithas tai sy’n rheoli bron 4,500 o eiddo ....
Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint - Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint yn darparu mynediad statudol at ddysgu ....
Menter Llŷn - Mae Menter Llŷn yn fenter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar gydlynu ac adfywio ....
Mind Dyffryn Clwyd - Mae Mind Dyffryn Clwyd yn aelod o elusen genedlaethol Mind. Wedi ei ....
Rainbow Centre Llannerch Banna, Wrecsam - Mae’r Rainbow Centre wedi’i lleoli yn Llannerch Banna yn ne Wrecsam. Mae’r ....
RNIB – Online Today - Roedd Online Today, prosiect Cynhwysiant Digidol blaenllaw RNIB, yn dechrau ar ei ....
Y Ganolfan Byd Gwaith Treganna, Caerdydd - Mae swyddfa’r Ganolfan Byd Gwaith yn Nhreganna yn un o dair yn ....

Hyder Cynyddol Wrth Geisio Dod o Hyd i Waith

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut mae pobl sydd wedi derbyn cymorth gennym ni wedi magu hyder wrth geisio dod o hyd i waith.

Canolfan Byd Gwaith Rhondda Cynon Taf - Roedd staff Canolfan Byd Gwaith Rhondda Cynon Taf am gynyddu ymwybyddiaeth a ....
Cynhadledd Gymunedol Melincryddan - Cyn dechrau’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, roedd y gymuned wedi dod at ....
Mae Gyrfa Cymru wedi buddsoddi yn sgiliau digidol ei staff - Roedd Gyrfa Cymru yn cyflwyno mwy a mwy o wasanaethau ar-lein fel ....
Partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd - Sefydlwyd partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd o dan Cymunedau 2.0 i gynorthwyo datblygu ....
Partneriaeth Fern, Glynrhedynog, Rhondda - Mae Partneriaeth Fern yn sefydliad cymunedol yn Rhondda Cynon Taf, sy’n cyflwyno ....
Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro - Mae Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol ....
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen - Mae’r prosiect lleoliadau gwaith gwirfoddol yn llyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr yn brosiect ....

Llythrennedd/Gallu Ariannol a Sgiliau Rheoli Cyllideb Gwell

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi defnyddio eu sgiliau digidol newydd i wella eu gallu ariannol.

Cymdeithas Dai Cadwyn - Sefydliad ‘dielw’ sydd â’i wreiddiau ym maes tai yw Cymdeithas Dai Cadwyn. ....
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful – Stori Lowri - Mae Lowri* yn ei 30au ac mae ganddi deulu ifanc. Dydy hi ....
Mae myfyrwyr sy’n wirfoddolwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi helpu tenantiaid i baratoi ar gyfer y credyd cynhwysol - Cafodd myfyrwyr o Grŵp Gwirfoddol Myfyrwyr Discovery Abertawe eu recriwtio a’u hyfforddi ....
Pennaf / Clwyd Alyn - Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru ddarparu cymorth i Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, ....
Tîm Bancio Cymunedol NatWest - Gyda mwy a mwy o bobl yn dewis bancio ar-lein, ynghyd â'r ....

Dod yn Fwy Gweithgar yn y Gymuned

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi mynd ymlaen i ymgysylltu’n well â gweithgareddau cymunedol

Cadetiaid yr heddlu yn dysgu sut i amddiffyn eu hunain ar-lein yn ogystal â helpu pobl eraill - Cafodd grŵp o gadetiaid yr heddlu sy’n 14-16 oed eu synnu o ....
Côr Cymunedol Abertridwr - Sefydlwyd Côr Cymunedol Abertridwr yn Hydref 2014. Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith ....
Cymdeithas Tai Newydd – stori Linda - Yn aml, mae allgáu digidol yn gallu cael effaith andwyol ar iechyd, ....
Cyngor Blaenau Gwent yn helpu pobl i fynd ar-lein i oresgyn arwahanrwydd cymdeithasol - Aeth y Swyddog Cynhwysiant Digidol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent at ....
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Mae prosiect Cael Caerffili Ar-lein, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref ....
Ffederasiwn Sefydliad y Merched Gwent - Mae gan Sefydliad y Merched ran unigryw i’w chwarae yn y cyfleoedd ....
Gadetiaid yr Heddlu Castell Nedd - Ym mis Ebrill 2017 fe aeth naw o Gadetiaid yr Heddlu, a ....
Gorwelion Newydd - Mae Gorwelion Newydd yn cynnig rhaglenni ailalluogi i oedolion ag anableddau a ....
Grŵp Strôc Castell-nedd Port Talbot - Cwmni dielw ac Elusen Gofrestredig sy’n gweithredu yn ardal Castell-nedd Port Talbot ....
Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru – Coleg Gwent - Dechreuodd Cymunedau Digidol Cymru weithio gyda Choleg Gwent cyn Wythnos Dewch Ar-lein ....
Hyb Leuenctid Heddlu Abertawe - Grŵp i bobl ifanc, rhwng 13 a 18 oed, sydd â diddordeb ....
Llwyddodd Ysgol Parc Borras i gynyddu allgymorth cymunedol trwy ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol - Mae gan Ysgol Parc Borras yn Wrecsam berthynas agos â’i chymuned leol, ....
Mae preswylwyr o gartref gofal yng Nghaerdydd wedi cael eu cymell i fynd ar-lein gan blant ysgol - Roedd partneriaeth rhwng cartref gofal Tŷ Llandaf ac Ysgol Pencae yng Nghaerdydd ....
Menter Fachwen - Elusen yng Ngwynedd yw Menter Fachwen. Cafodd ei sefydlu yn 1988 gyda’r ....
Mind Sir Fynwy - Mae Mind Sir Fynwy yn cynnig cymorth i denantiaid, mewn tai sy’n ....
Partneriaeth Fenter Penywaun - Elusen sy’n gweithio yn y gymuned yw Partneriaeth Fenter Penywaun sydd hefyd ....
Prosiect Fitbit Canolfan HAPI - Prosiect iechyd a llesiant anghlinigol yw HAPI (acronym o’r geiriau Saesneg Healthy, ....
Prosiect Fitbit Cartrefi Melin - Landlord cymdeithasol cofrestredig sy’n darparu cartrefi fforddiadwy i bobl yn ne-ddwyrain Cymru ....
Scope Cwmbrân - Mae Gwasanaeth Oedolion Scope Cwmbrân yn cefnogi pobl anabl sydd â pharlys ....
Tracwyr gweithgareddau yn helpu pobl i ddysgu sgiliau digidol newydd wrth wella ffitrwydd - Mae Cymunedau Digidol Cymru’n teithio gyda nifer gynyddol o sefydliadau yn y ....
Ysgol Gynradd Tref y Rhyg - Mae Dydd Gwener Digidol yn brosiect newydd cyffrous sy’n seiliedig ar bartneriaeth ....
Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre - Mae Ysgol Uwchradd Pen-y-Dre yn ysgol gyfun 11-16, sydd wedi'i lleoli ar ....

Rheini/Mam-guod a Thad-cuod/Gwarcheidwaid, yn Teimlo’n fwy Hyderus Wrth Gynorthwyo eu Plant

Astudiaethau achos sy’n dangos effaith cymorth cynhwysiant digidol ar deuluoedd

2il Grŵp Sgowtiaid Cendl, Blaenau Gwent - Mae 15 o bobl ifanc, rhwng 10 ac 14 oed, yn aelodau ....
6ed Grŵp Sgowtiaid Merthyr - Mae 6ed Grŵp Sgowtiaid Merthyr wedi’i leoli ym mhentref Troedyrhiw, dair milltir ....
Cloud 9 Caerffili - Lansiwyd prosiect Cloud 9 ym mis Tachwedd 2014.
Hyfforddi plant ysgol Ynys Môn i fod yn Arwyr Digidol er mwyn iddynt allu helpu eu teuluoedd - Mae Pennaeth Ysgol Rhoscolyn, Sarah Roberts, yn awyddus i gynnwys rhieni a ....
Ysgol Gymraeg Bronllwyn - Cysylltodd Nicola Gould, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn, â Cymunedau Digidol Cymru ....
Ysgol Gynradd Greenmeadow, Torfaen - Mae Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi’i lleoli yn ardal Cwmbrân, yn Nhorfaen. Mae’r ....

Bod yn fwy Ymwybodol o Wybodaeth Iechyd Ar-Lein

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi defnyddio eu sgiliau digidol newydd i gyrchu gwybodaeth iechyd

Cymdeithas Pont Hafren - Mae Cymdeithas Pont Hafren yn elusen gofrestredig, ac mae'n darparu ar gyfer ....
Cymdeithas Tai Merthyr Tudful – Stori Mrs James - Cafodd Cymdeithas Tai Merthyr Tudful (MTHA) fenthyg amryw o liniaduron gan Cymunedau ....
Elusen iechyd meddwl, Gofal, yn helpu ei defnyddwyr i ddod o hyd i wybodaeth am iechyd ar-lein - Bu staff yn elusen Gofal yn Ne Cymru yn cymryd rhan mewn ....
Gwell mynediad i dechnoleg ddigidol yn helpu gwella iechyd a lles pobl - Mae Cymunedau Digidol Cymru’n gweithio gyda nifer gynyddol o sefydliadau yn y ....
Mental Health Matters Wales - Wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae Mental Health Matters Wales yn ....
Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin - Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin yn darparu amrywiaeth o wasanaethau sydd â’r nod ....

Dechrau Addysg Bellach

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi ymestyn eu taith ddysgu o ganlyniad i’n cymorth ni.

Age Cymru Ceredigion - Mae Age Cymru Ceredigion (Age Concern Ceredigion yn flaenorol) yn elusen annibynnol, ....
Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf Ebwy Fach - Mae Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo’r agenda Trechu ....
Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych - Mae Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych yn cynorthwyo trigolion a grwpiau lleol ....
Cymunedau’n Gyntaf Môn - Caiff Cymunedau yn Gyntaf yn Ynys Môn ei gyflwyno trwy Cymunedau’n Gyntaf ....
Tîm Dysgu’r Undebau Cyngor Caerdydd - Mae Tîm Dysgu’r Undebau ar y Cyd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, ....

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*