logo

Llwyddiannau

Digital Communities

Llwyddiannau

We’ve put together a selection of case studies which showcase how Digital Communities Wales has helped organisations to get people online.

These case studies cover a range of topics, from supporting people to access online public services or find health information online, to helping people become more confident about finding work or become more engaged in their local community.

Cyrchu Gwasanaethau Cyhoeddus Ar-Lein

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut rydym wedi cynorthwyo unigolion i gyrchu gwasanaethau cyhoeddus ar-lein.

Change Step - O dan arweiniad CAIS – elusen yng ngogledd Cymru sy’n cynorthwyo pobl ....
Llyfrgelloedd Sir Benfro - Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu hyfforddiant i staff Llyfrgelloedd Sir Benfro, ....

Cynyddu Effeithlonrwydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut mae’r sefydliadau rydym yn eu cynorthwyo wedi dod yn fwy effeithlon.

Groundwork Cymru - Mae Groundwork Cymru yn sefydliad sy’n datblygu neu gyflwyno prosiectau sydd wedi ....
Grŵp Cynefin - Mae Grŵp Cynefin yn gymdeithas tai sy’n rheoli bron 4,500 o eiddo ....
Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint - Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint yn darparu mynediad statudol at ddysgu ....
Menter Llŷn - Mae Menter Llŷn yn fenter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar gydlynu ac adfywio ....
Rainbow Centre Llannerch Banna, Wrecsam - Mae’r Rainbow Centre wedi’i lleoli yn Llannerch Banna yn ne Wrecsam. Mae’r ....
Y Ganolfan Byd Gwaith Treganna, Caerdydd - Mae swyddfa’r Ganolfan Byd Gwaith yn Nhreganna yn un o dair yn ....

Hyder Cynyddol Wrth Geisio Dod o Hyd i Waith

Astudiaethau achos sy’n arddangos sut mae pobl sydd wedi derbyn cymorth gennym ni wedi magu hyder wrth geisio dod o hyd i waith.

Cynhadledd Gymunedol Melincryddan - Cyn dechrau’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, roedd y gymuned wedi dod at ....
Partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd - Sefydlwyd partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd o dan Cymunedau 2.0 i gynorthwyo datblygu ....
Partneriaeth Fern, Glynrhedynog, Rhondda - Mae Partneriaeth Fern yn sefydliad cymunedol yn Rhondda Cynon Taf, sy’n cyflwyno ....
Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro - Mae Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol ....

Llythrennedd/Gallu Ariannol a Sgiliau Rheoli Cyllideb Gwell

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi defnyddio eu sgiliau digidol newydd i wella eu gallu ariannol.

Cymdeithas Dai Cadwyn - Sefydliad ‘dielw’ sydd â’i wreiddiau ym maes tai yw Cymdeithas Dai Cadwyn. ....
Pennaf / Clwyd Alyn - Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru ddarparu cymorth i Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, ....

Dod yn Fwy Gweithgar yn y Gymuned

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi mynd ymlaen i ymgysylltu’n well â gweithgareddau cymunedol

Côr Cymunedol Abertridwr - Sefydlwyd Côr Cymunedol Abertridwr yn Hydref 2014. Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith ....
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cael Caerffili Ar-lein) - Mae prosiect Cael Caerffili Ar-lein, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref ....
Grŵp Strôc Castell-nedd Port Talbot - Cwmni dielw ac Elusen Gofrestredig sy’n gweithredu yn ardal Castell-nedd Port Talbot ....
Hyb Leuenctid Heddlu Abertawe - Grŵp i bobl ifanc, rhwng 13 a 18 oed, sydd â diddordeb ....
Menter Fachwen - Elusen yng Ngwynedd yw Menter Fachwen. Cafodd ei sefydlu yn 1988 gyda’r ....
Prosiect Fitbit Canolfan HAPI - Prosiect iechyd a llesiant anghlinigol yw HAPI (acronym o’r geiriau Saesneg Healthy, ....
Prosiect Fitbit Cartrefi Melin - Landlord cymdeithasol cofrestredig sy’n darparu cartrefi fforddiadwy i bobl yn ne-ddwyrain Cymru ....
Scope Cwmbrân - Mae Gwasanaeth Oedolion Scope Cwmbrân yn cefnogi pobl anabl sydd â pharlys ....
Ysgol Gynradd Tref y Rhyg yn Cefnogi Dydd Gwener Digidol yn Rhondda Cynon Taf - Mae Dydd Gwener Digidol yn brosiect newydd cyffrous sy’n seiliedig ar bartneriaeth ....

Rheini/Mam-guod a Thad-cuod/Gwarcheidwaid, yn Teimlo’n fwy Hyderus Wrth Gynorthwyo eu Plant

Astudiaethau achos sy’n dangos effaith cymorth cynhwysiant digidol ar deuluoedd

2il Grŵp Sgowtiaid Cendl, Blaenau Gwent - Mae 15 o bobl ifanc, rhwng 10 ac 14 oed, yn aelodau ....
6ed Grŵp Sgowtiaid Merthyr - Mae 6ed Grŵp Sgowtiaid Merthyr wedi’i leoli ym mhentref Troedyrhiw, dair milltir ....
Cloud 9 Caerffili - Lansiwyd prosiect Cloud 9 ym mis Tachwedd 2014.
Ysgol Gynradd Greenmeadow, Torfaen - Mae Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi’i lleoli yn ardal Cwmbrân, yn Nhorfaen. Mae’r ....

Bod yn fwy Ymwybodol o Wybodaeth Iechyd Ar-Lein

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi defnyddio eu sgiliau digidol newydd i gyrchu gwybodaeth iechyd

Mental Health Matters Wales - Wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae Mental Health Matters Wales yn ....

Dechrau Addysg Bellach

Astudiaethau achos sy’n dangos sut mae pobl wedi ymestyn eu taith ddysgu o ganlyniad i’n cymorth ni.

Age Cymru Ceredigion - Mae Age Cymru Ceredigion (Age Concern Ceredigion yn flaenorol) yn elusen annibynnol, ....
Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf Ebwy Fach - Mae Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n cynorthwyo’r agenda Trechu ....
Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych - Mae Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych yn cynorthwyo trigolion a grwpiau lleol ....
Cymunedau’n Gyntaf Môn - Caiff Cymunedau yn Gyntaf yn Ynys Môn ei gyflwyno trwy Cymunedau’n Gyntaf ....
Tîm Dysgu’r Undebau Cyngor Caerdydd - Mae Tîm Dysgu’r Undebau ar y Cyd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, ....

Get Online in Wales

The free online database of public places in Wales where there is free access to computers, the internet and other forms of digital technology.

Visit Website

E-mail Sign-up

Keep up-to-date with all things Digital Inclusion and receive our regular blog posts straight in to your inbox

EMAIL ADDRESS*