logo

Age Cymru Ceredigion

Digital Communities

Age Cymru Ceredigion

Mae Age Cymru Ceredigion (Age Concern Ceredigion yn flaenorol) yn elusen annibynnol, a gofrestrwyd ym 1994, sy’n cynorthwyo pobl hŷn 50+ oed yng Ngheredigion a’r dalgylch.

Caiff ei gweledigaeth ar gyfer byd lle mae pobl hŷn yn ffynnu ei rhannu â’i phartneriaid cenedlaethol ledled y DU. Ei chenhadaeth yw gwella bywyd gyda, ac ar gyfer pobl hŷn yng Ngheredigion a’r dalgylch, a hefyd:

  • darparu gwasanaethau a chymorth mewn ymateb uniongyrchol i’r anghenion y mae pobl hŷn yn eu mynegi
  • bod yn gysylltiedig ag addysg gyhoeddus ac eirioli ar ran pobl hŷn a’u gofalwyr
  • gweithio i ddatblygu gwasanaethau sy’n arloesol ac yn ddigon hyblyg i ymateb i amodau newidiol
  • gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, statudol a gwirfoddol, er mwyn hyrwyddo gwasanaethau a chaniatáu i bobl hŷn fyw bywydau llawn a boddhaol
  • annog barn gadarnhaol am bobl hŷn

Sut Gwnaethom Helpu

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu cymorth i Age Cymru Ceredigion trwy ddarparu pecyn TG.
Mae dwsinau o sefydliadau gwirfoddol, elusennau a grwpiau cymunedol wedi derbyn pecyn gan Cymunedau Digidol Cymru hyd yn hyn, ac mae Age Cymru Ceredigion yn un ohonynt. Yn achos Age Cymru Ceredigion, mae’r pecyn at ddefnydd cwsmeriaid yn unig ac mae ar wahân i offer swyddfa presennol. Mae’r sefydliad wedi derbyn gliniadur, iPad a llygoden pelen lwybro.

Cyn mynychu’r dosbarth hwn, cefais liniadur i ymarfer arno adref – fy mai i’n llwyr oedd hi na wnes i wneud defnydd llawn ohono.

Os a phan fyddaf yn prynu gliniadur neu gyfrifiadur, byddaf yn bendant yn dychwelyd ar gyfer mwy o ddosbarthiadau. Fe wnaeth y dosbarthiadau dwy awr agor byd arall i mi.

Roedd fy nhiwtor yn athro ardderchog, yn ddeallgar ac yn llawn cydymdeimlad, a oedd yn amhrisiadwy i ddechreuwr fel fi.

Mrs G, ar ôl mynychu sesiwn iPad / gliniadur, a ddefnyddiodd y pecyn a ddarparwyd gan Cymunedau Digidol Cymru

Yr Effaith

Mae llawer o gwsmeriaid Age Cymru Ceredigion yn cael help i gyrchu gwasanaethau ar-lein. I helpu cyflawni hyn, mae Age Cymru Ceredigion yn hyfforddi o leiaf dau hyrwyddwr digidol pwrpasol trwy Cymunedau Digidol Cymru. Mae gan Age Cymru Ceredigion 200 o wirfoddolwyr ar hyn o bryd, a bydd yn annog ei defnyddwyr gwasanaeth a’i gwirfoddolwyr i fod yn wirfoddolwyr digidol ar gyfer y sefydliad, a’u cynorthwyo nhw i gyrchu hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru.

Mae’r pecyn oddi wrth Cymunedau Digidol Cymru wedi galluogi Age Cymru Ceredigion i ddechrau dosbarth newydd yn Aberteifi, yn dilyn galw ac angen pobl leol. Gan ddibynnu ar lwyddiant y dosbarth hwnnw, bydd Age Cymru Ceredigion yn ystyried cynnal mwy o sesiynau mewn ardaloedd eraill ag angen, fel neuaddau cymunedol mewn ardaloedd mwy arunig fel Beulah a Sarnau.

Yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at Age Cymru Ceredigion yn helpu mwy o’i ddefnyddwyr gwasanaeth i gael profiad o dechnoleg ddigidol, gwella eu sgiliau a mynediad at offer.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*