logo

Change Step

Digital Communities

Change Step

O dan arweiniad CAIS – elusen yng ngogledd Cymru sy’n cynorthwyo pobl ar draws amrywiaeth o faterion personol – ac yn cael ei rheoli gan Elusennau Cyffuriau ac Alcohol Cymru, mae Change Step yn wasanaeth cynghori a mentora.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer cyn-filwyr a phobl eraill sy’n dioddef o anhwylder straen wedi trawma, ac amrywiaeth o broblemau seico-gymdeithasol, sydd eisiau gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau.

Rydym ni eisiau defnyddio’r hyfforddiant achrededig ‘hyfforddi’r hyfforddwr’, trwy Cymunedau Digidol Cymru, i alluogi ein staff i weithio gyda rhai o’n defnyddwyr gwasanaeth i’w helpu i fynd ar-lein.

Gallai hyn fod ar gyfer defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gysylltu â chyn-filwyr eraill neu sefydlu grwpiau cymorth. Gall helpu ein defnyddwyr gwasanaeth yn y modd hwn eu galluogi nhw hefyd i gyrchu a gwneud cais am fudd-daliadau ar-lein, cyrchu gwybodaeth iechyd, gan fod nifer ohonynt yn dioddef anhwylder straen wedi trawma, a gwybodaeth am hunangymorth.

Linzi Jones, Rheolwr Codi Arian, Change Step

Caiff y gwasanaeth ei gyflwyno gan gyn-filwyr ar gyfer cyn-filwyr, a’i nod yw cynorthywo’r rheiny sy’n chwilio am help ar gyfer problemau y maent wedi’u cael yn sgil dyletswydd milwrol neu weithredol. Mae’r rhaglen yn cynnig cymorth, cyfleoedd hyfforddi a chyfeirio at wasanaethau iechyd a lles perthnasol. Mae Change Step wedi amlygu angen cynyddol i’r cyn-filwyr y maen nhw’n eu cynorthwyo i wneud y mwyaf o fod ar-lein.

Sut Gwnaethom Helpu

Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru gynorthwyo Change Step mewn sawl ffordd: lluniodd Cydlynydd Rhanbarthol Cymunedau Digidol Cymru Gynllun Gwella Digidol ar gyfer Change Step. Rhoddwyd cyngor i Change Step ar gais cyllido, ac maent yn gobeithio y bydd yn eu galluogi i brynu mwy o offer TG. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr Change Step.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*