logo

Côr Cymunedol Abertridwr

Digital Communities

Côr Cymunedol Abertridwr

Sefydlwyd Côr Cymunedol Abertridwr yn Hydref 2014. Mae’r grŵp yn cyfarfod unwaith yr wythnos i ganu gyda’i gilydd. Maent yn cynnal cyngherddau elusennol, ac yn ymweld yn rheolaidd â chartref nyrsio lleol i ganu i’r preswylwyr.

Mae tua deg ar hugain o aelodau yn y côr, ac mae eu hoed yn amrywio o 10 i 75! Dyma’r unig weithgaredd cymunedol y mae nifer o aelodau’r côr yn cymryd rhan ynddo, ac mae’n ffordd wych o gyfarfod ffrindiau sy’n byw yn y pentref.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Bu’r côr yn llwyddiannus â’i gais i fenthyca cyfrifiaduron llechen gan Cymunedau Digidol Cymru ym mis Hydref 2016. Mae nifer o aelodau’r côr nad ydynt yn defnyddio TG, neu sy’n defnyddio offer elfennol iawn yn eu cartrefi. Ein nod oedd eu hannog i ymarfer caneuon gartref drwy lanlwytho fideos ar YouTube neu ar eu tudalen Facebook.

Mae gan y côr gysylltiadau mewn rhannau eraill o’r byd hefyd – yn Awstralia, Canada a Brasil yn fwyaf arbennig – a byddai’n hoffi cysylltu â ffrindiau a theulu er mwyn i bawb allu canu gyda’i gilydd drwy Skype.

Effaith Ein Hymyriad

“Mae cael defnyddio’r offer wedi bod yn fuddiol iawn i’r grŵp, ond disgwylir y bydd rhagor o fudd i’w gael yn y dyfodol pan fydd cysylltiad rhyngrwyd yng Nghapel Beulah.”
“Er hyn, rydym wedi recordio nifer o’n caneuon a’u hanfon at yr aelodau er mwyn iddynt gael ymarfer, ac mae ein cydlynydd cerdd wedi rhoi fersiynau amrywiol o bob cân ar YouTube er mwyn i’r grŵp allu ymarfer yn eu cartrefi.”

youtube.com/watch?v=8jHtDR1qoSk&t=9s – (un enghraifft – mae naw i gyd).

“Defnyddiwyd un o’r cyfrifiaduron llechen i recordio ein cyngerdd Nadolig hefyd, ac mae’r recordiad wedi cael ei ddosbarthu i’r grŵp ar DVD.”

“Mae nifer o’r grŵp wedi ymuno â Facebook erbyn hyn, er mwyn gweld tudalen y côr, ar ôl i ni allu eu helpu i ddefnyddio’r cyfrifiaduron llechen, ac maent wedi dechrau defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gysylltu â theulu a ffrindiau ym mhob cwr o’r byd!”

Yn ôl Matthew Lloyd, Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer Caerffili:

“Roedd y côr eisiau annog ei aelodau i ddatblygu eu sgiliau digidol drwy ddefnyddio Facebook ac YouTube a dangos sut y gallant ddefnyddio’r rhain i rannu’r hyn maen nhw’n ei wneud. Drwy fenthyg yr offer am gyfnod byr llwyddwyd i ddileu rhywfaint o ansicrwydd yr aelodau a oedd yn cael eu cau allan. Mae’r aelodau hyn wedi cael cefnogaeth gan aelodau’r côr i ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd lle maen nhw’n teimlo’n gyfforddus. Byddwn yn hoffi gweld rhagor o grwpiau’n rhoi cynnig ar y dull hwn, lle gall dyfais fechan gynnig cyfleoedd newydd i bobl.”

Effaith ar Unigolyn

Roedd Dorian, cydlynydd cerdd y côr, yn cyfaddef nad oedd yn hoffi technoleg a’i fod yn cadw’n glir. Pan ofynnodd rhywun yn y côr iddo roi’r darnau offerynnol ar YouTube, er mwyn i’r grŵp gael ymarfer gartref, doedd ganddo ddim syniad ble i ddechrau. Roedd un aelod o’r grŵp yn gallu defnyddio’r cyfrifiadur llechen a dangos pa mor rhwydd oedd hi i wneud recordiad, yna drwy ddefnyddio cyfrif YouTube, lanlwytho deuddeg fideo mewn llai nag awr. Yn ôl Dorian, “Weithiau pan nad ydych chi wedi rhoi cynnig ar ddefnyddio’r math yma o dechnoleg o’r blaen, mae’n ymddangos braidd yn frawychus. Yna pan mae rhywun yn dangos i chi beth i’w wneud rydych chi’n methu credu ei fod e mor rhwydd a’ch bod chi wedi bod yn poeni cymaint.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*