logo

Cymdeithas Dai Cadwyn

Digital Communities

Cymdeithas Dai Cadwyn

Sefydliad ‘dielw’ sydd â’i wreiddiau ym maes tai yw Cymdeithas Dai Cadwyn.

Mae’r sefydliad, sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, yn darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da i bobl o bob math – pobl sengl, teuluoedd, pobl sydd wedi bod yn ddigartref yn y gorffennol, pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol a phobl ar incwm isel.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Mae Cymdeithas Dai Cadwyn wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Cymunedau Digidol Cymru yn y 18 mis diwethaf. Mae’r gefnogaeth hon wedi cynnwys:

  • Aelodaeth o Bartneriaeth Cael Caerdydd Ar-lein
  • Cymorth i ddatblygu strategaeth ddigidol
  • Cyfle i fenthyca offer Cymunedau Digidol
  • Cymru er mwyn cefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud
  • Hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr

Bu Cadwyn hefyd yn llwyddiannus â chais am liniaduron ac iPads sydd wedi cael eu defnyddio i ddarparu hyfforddiant i denantiaid ac aelodau o’u cynllun “Sylweddoli eich Potensial”, a’u galluogi i fynd ar-lein.

Rydym wedi atgyweirio cyfrifiaduron yn ystafell adnoddau’r tenantiaid, ond mae llawer o’n tenantiaid eisiau help i ddefnyddio cyfrifiadur llechen neu liniadur.
– Sarah Evans o Cadwyn

Effaith ein Hymyriad

O ganlyniad i’n hymyriad mae Cadwyn wedi gallu darparu cymorth cynhwysiant digidol i denantiaid ac aelodau o’r gymuned. Mae rhai tenantiaid wedi gwneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw o ganlyniad i’r gefnogaeth hon. Mae llawer wedi gofyn am sesiynau i ddysgu sut i ddefnyddio gwefannau chwilio am waith, yn ogystal â defnydd mwy cyffredinol o’r we e.e. siopa ar-lein.

Cafwyd cefnogaeth dda i’r gweithdai ‘Pŵer Fideo’ a chafodd y cyfranogwyr fudd sylweddol ohonynt. Mae Cadwyn yn gobeithio y bydd yn gallu cyrraedd tenantiaid eraill drwy ddefnyddio’r cyfrwng cyfathrebu hwn. Mae’n gobeithio y byddant yn ymwneud mwy â’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu ac y byddant yn cyfrannu i’w cymunedau lleol.

Yn ôl Sarah Evans o Cadwyn:

“Rydym wedi atgyweirio cyfrifiaduron yn ystafell adnoddau’r tenantiaid, ond mae llawer o’n tenantiaid eisiau help i ddefnyddio cyfrifiadur llechen neu liniadur. Erbyn hyn rydym yn gallu mynd allan at bobl, ac mae’r offer wedi bod yn ddefnyddiol iawn i ni.”

“Fe wnaethon ni recriwtio gwirfoddolwyr oedd â diddordeb mewn dysgu a defnyddio TG, a rhannu eu gwybodaeth gyda phobl eraill. Ar hyn o bryd mae gennym dri gwirfoddolwr ac maen nhw’n gallu cynnal sesiynau un i un i’r rhai sydd angen cymorth. Mae hyn yn golygu eu helpu i ddod o hyd i waith, gan gynnwys defnyddio Paru Swyddi Ar-lein, defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol, siopa ar-lein a gwella eu sgiliau TG cyffredinol a’u hyder. Mae’r sesiynau hyn wedi bod yn boblogaidd iawn, a’n bwriad yw defnyddio’r offer yn y dyfodol i gynnal sesiynau galw heibio ‘Dydd Gwener Digidol’ ar gyfer grwpiau mwy o bobl.”

“Rydym wedi gallu cynnal dau gwrs ‘Pŵer Fideo’, gan ddefnyddio rhai o’r offer y cawsom eu benthyg. Mae hyn o ganlyniad i ystadegau cyfryngau cymdeithasol a oedd yn dangos bod yn well gan fwy a mwy o bobl y dull hwn o ymgysylltu a derbyn gwybodaeth yn hytrach na dulliau eraill. Roedd y gweithdai yn ymwneud â sut i gynllunio a golygu, defnyddio ychwanegion, fel microffonau neu standiau, technegau ffilmio a chreu cynllun personol ynglŷn â pha fideos y gallech eu gwneud. Daeth un ar ddeg o bobl iddynt.”

Matthew Lloyd, Cymunedau Digidol Cymru:

“Mae Cadwyn yn gymdeithas dai wych i weithio gyda hi. Maen nhw bob amser yn chwilio am ffyrdd o helpu eu tenantiaid, ac maen nhw wedi bod yn gwneud cynnydd rhagorol o ran y newid i ddigidol. Maen nhw wedi datblygu strategaeth sy’n nodi sut y byddan nhw’n helpu eu tenantiaid i wneud rhagor ar-lein. Mae hyn yn cynnwys lansio ap ar gyfer tenantiaid, a phartneriaeth newydd gyda Chyngor Caerdydd, sy’n cefnogi sesiwn galw heibio rheolaidd ym mhencadlys Cadwyn.”

“Mae’r offer hyn yn golygu eu bod yn ddigon hyblyg i allu helpu pobl y tu allan i’r ystafell adnoddau, a chynnig mynediad at offer o bob math er mwyn dangos y gwahanol opsiynau y gall eu tenantiaid eu profi a’u treialu. Fel aelodau o grŵp Cael Caerdydd Ar-lein mae Cadwyn bob amser yn awyddus i weithio gydag eraill er mwyn cefnogi cynhwysiant digidol a sgiliau digidol eu tenantiaid.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*