logo

Cymdeithas Pont Hafren

Digital Communities

Cymdeithas Pont Hafren

Mae Cymdeithas Pont Hafren yn elusen gofrestredig, ac mae’n darparu ar gyfer pobl sy’n profi problemau iechyd meddwl, y rhai sydd efallai’n unig neu sydd wedi’u hallgáu yn gymdeithasol, neu’r rheini sydd, efallai, yn syml, am wneud ffrindiau newydd neu ennill sgiliau newydd. Mae’n gwasanaethu’r gymuned yn ardal hynod o wledig Gogledd Powys, ac o gwmpas yr ardal honno.
Mae’r Gymdeithas yn cynnig canolfannau lle gall pobl ymlacio a sgwrsio, ac mae cyfle iddynt hefyd gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithdai, gweithgareddau a chyrsiau, os ydynt yn dymuno hynny. Mae cymorth mewnol ar gael, a gall y Gymdeithas gyfeirio pobl at sefydliadau a gwasanaethau cymorth arbenigol eraill.

Mae ei haelodau yn cynnwys oedolion 18 oed a hŷn. Mae rhai wedi’u hynysu neu wedi’u hallgáu yn gymdeithasol, yn dioddef o iechyd meddwl gwael, wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor efallai, neu’n methu gweithio. Mae’r Gymdeithas hefyd yn gweithio gyda grwpiau gofalwyr, grwpiau tai cymdeithasol a grwpiau iechyd a lles.

Roedd Cymunedau Digidol Cymru wedi benthyg nifer o ddyfeisiau tabled, FitBits a gliniadur i’r Gymdeithas, i’w galluogi i ddarparu cymorth digidol i ddefnyddwyr ei gwasanaethau. Roedd y pecyn hefyd yn gwella effeithiolrwydd gweithgareddau eraill sy’n cael eu rhedeg gan y sefydliad.

Dywedodd Julia Gorman, Hwylusydd Canolfan Adnoddau Cymdeithas Pont Hafren: “Roeddem yn sylweddoli ei bod yn angenrheidiol i ni gael offer digidol gan fod ar ein haelodau angen offer digidol ar gyfer llawer o bethau, er enghraifft chwilio am swyddi a diweddaru Curriculum Vitae. Nid yw llawer o’n haelodau yn gallu cyrchu Wi-Fi gan na allant fforddio talu ffioedd band eang. Hefyd, does ganddynt ddim offer digidol, ac, am y rheswm hwn, nid yw rhai o’n haelodau yn gallu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu nad ydynt yn byw yn yr ardal – gall hyn olygu eu bod yn teimlo fel petaent wedi’u hallgáu.

“Pan oedd y staff yn rhedeg cyrsiau ac yn mynychu sesiynau grwpiau, roeddem yn sylweddoli nad oeddem yn gallu tynnu lluniau na chwilio am wybodaeth, a bod arnom angen tabled.
“Roedd dau gyfrifiadur personol annibynnol gennym eisoes; fodd bynnag, nid oedd gennym dabledi y gallai aelodau eu defnyddio.

“Ers cael pecyn Cymunedau Digidol Cymru, rwyf wedi gallu cynnal sgyrsiau cymunedol ynghylch maethiad ac ymarfer corff, a dangos i’r gynulleidfa sut y mae’r Fitbits yn gweithio. Ers i mi fod i’r grwpiau hynny, rwyf wedi cael adborth eu bod wedi mynd ati i brynu watshis ffitrwydd tebyg iddynt eu hunain.

“Rydym wedi gallu dangos apiau ar y tabledi i’n haelodau, lle gallant arbed arian trwy ddysgu sut i gyllidebu.

“Aethom ati i gynnal sesiwn grŵp i ofalwyr, lle roedd y cyfranogwyr yn gallu dysgu’r hyn yr oeddent am ei ddysgu, gyda’n staff yn eu helpu i osod pethau ar dabledi ac yn dangos iddynt sut i lywio o’u cwmpas.

“Roedd aelodau sy’n cymryd rhan yn ein grwpiau paentio yn gallu dod o hyd i baentiadau ar Pinterest yr oeddent am eu paentio.

“Gan fod ein haelodau wedi dod mor gyfarwydd â’u defnyddio, a bod yna bellach angen amdanynt, rydym yn gobeithio dod o hyd i gyllid i brynu tabledi a gliniadur newydd i ddisodli’r rhai presennol.

“Roedd y tabledi a gafodd eu benthyg i ni gan Cymunedau Digidol Cymru wedi galluogi ein haelodau i gadw mewn cysylltiad â’u cylchoedd cymdeithasol/teuluol. Roedd hyn wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar ein haelodau.

“Rydym yn rhedeg grŵp iechyd a lles sy’n annog aelodau i fod yn fwy heini ac i fwyta’n fwy iach. Mae’n wych gallu dangos i aelodau ein grwpiau yr apiau gwahanol sy’n helpu i hyrwyddo’r pethau hyn, er enghraifft Runkeeper ar gyfer ymarfer corff, a MyFitnessPal, lle gall pobl olrhain y bwyd y maent wedi’i fwyta. Roedd Fitbits Cymunedau Digidol Cymru wedi galluogi un neu ddau o wirfoddolwyr i gyfrif eu camau ac olrhain cynnydd yn eu ffitrwydd. Dywedodd un fenyw wrthyf fod y Fitbit wedi “ailgymell ei ffitrwydd a’i hannog i fynd allan mwy a gwella ei hunan-barch trwy gwrdd â rhagor o bobl”.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*