logo

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful – Stori Mrs James

Digital Communities

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful – Stori Mrs James


Cafodd Cymdeithas Tai Merthyr Tudful (MTHA) fenthyg amryw o liniaduron gan Cymunedau Digidol Cymru i’w helpu i wella sgiliau digidol ei thenantiaid mwyaf agored i niwed. Un o’r rhain oedd Mrs James*, menyw 59 oed sy’n byw ar ei phen ei hun. Ymysg problemau iechyd eraill, mae Mrs James yn dioddef o iselder a phryder ac, ar wahân i adael y tŷ ar gyfer apwyntiadau meddygol, mae hi’n gaeth i’w chartref y rhan fwyaf o’r amser.

Ar ddechrau’r cynllun peilot, roedd Mrs James yn amharod i ddefnyddio’r gliniadur, gan ddweud nad oedd hi’n gallu ei ddefnyddio; roedd hi’n cynhyrfu ac yn colli amynedd yn gyflym.

Ond penderfynodd MTHA beidio â rhoi’r ffidil yn y to ac aeth ati i geisio darbwyllo Mrs Jones i ddefnyddio’r gliniadur bob tro yr oedd ei staff yn gwneud ymweliadau cartref. Talodd hyn ar ei ganfed ac, o dipyn i beth, dechreuodd Mrs James ddefnyddio’r gliniadur. Unwaith iddi ddechrau, doedd dim stop arni!

Yr hyn a oedd yn bwysig iddi oedd sylweddoli na allai hi dorri unrhyw beth. Pan oedd hi’n hapus gyda hyn, fe ddechreuodd hi addysgu ei hun sut i wneud pethau trwy brofi a methu. Addysgodd Mrs James ei hun sut i ddefnyddio YouTube i gael gwybodaeth a sut i chwilio am wybodaeth ar Google. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol i Mrs James gan nad yw hi bob amser yn credu gwybodaeth mae pobl yn ei rhoi iddi. Gan ddefnyddio Google, gallai wirio’r wybodaeth honno ei hun.

Yn ystod y treial gliniadur, bu farw ci Mrs James. Roedd y ci wedi bod ganddi ers 15 mlynedd, ac roedd wedi bod fel ffrind gorau iddi. Helpodd aelod staff Mrs James i ddygymod â’r golled hon trwy ddangos iddi sut i drosglwyddo lluniau o’r ci i’r gliniadur. Roedd gan Mrs James rai lluniau o’r ci ar hen gamera, a helpodd yr aelod staff Mrs James i’w trosglwyddo nhw. Helpodd yr hen luniau Mrs James i ddygymod â’r golled ac i symud ymlaen rhyw ychydig.

Mae’n amlwg bod y gliniadur wedi helpu i wella bywyd Mrs James i’r fath raddau fel bod pob aelod staff sydd wedi dod i gysylltiad â hi wedi sylwi ar y gwahaniaeth. Mae MTHA wedi llwyddo i drefnu i fusnes lleol roi hen gyfrifiadur i Mrs James fel y gall barhau i ddefnyddio’r rhyngrwyd gartref a dysgu sut i wneud mwy ar-lein. Mae tîm MTHA yn sicr y bydd ei gwybodaeth a’i hyder ar-lein yn parhau i dyfu.

*Mae enwau wedi’u newid i ddiogelu hunaniaeth

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*