logo

Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych

Digital Communities

Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych

Mae Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych yn cynorthwyo trigolion a grwpiau lleol ar draws clwstwr lleol y Rhyl a Dinbych Uchaf.

Mae’r tîm yn gweithio i hysbysu, cynnwys, ymgysylltu a grymuso’r gymuned leol, trwy ffyrdd o fyw iachach, cyfleoedd dysgu, lleihau rhwystrau i waith, a darparu cymorth gyda rheoli arian.

Sut Gwnaethom Helpu

Mae Cymunedau Digidol Cymru (DCW) yn darparu cymorth mewn pedair ffordd i Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych (NDCF), trwy ddatblygu strategaeth cynhwysiant digidol, cyflwyno’r sefydliad i bartneriaeth cynhwysiant digidol leol, darparu pecyn TG, a hyfforddi staff rheng flaen a gwirfoddolwyr.

Mae derbyn y pecyn cynhwysiant digidol, a oedd yn cynnwys gliniaduron a llechi wedi caniatáu i ni ymgysylltu â mwy o bobl yn y gymuned.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaethom gyfarfod â rhai disgyblion ysgol, a oedd yn byw ar ystad leol, heb fynediad at gyfrifiaduron i gwblhau eu gwaith cartref.

Bu modd i ni ymateb i’w hangen trwy ddod â’r dyfeisiau cynhwysiant digidol gyda ni ar ein Bws Gwybodaeth Cymunedol.

Gavin Roberts, Swyddog Arweiniol Dysgu, Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych i lunio dogfen strategaeth cynhwysiant digidol, trwy ddarparu dogfen dempled a chymorth i weithredu’r broses hon.

O ran partneriaeth leol, mae Cymunedau Digidol Cymru yn helpu Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych i sefydlu cysylltiadau ag asiantaethau lleol eraill a all weithio gyda’i gilydd, i gynorthwyo aelodau’r gymuned â chynhwysiant digidol. Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi rhoi dau liniadur, dwy lechen ac uned mi-fi i Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych, i gynyddu ei allu o gyflwyno sesiynau cynhwysiant digidol ledled ardal y clwstwr Cymunedau yn Gyntaf.

Mae tîm Cymunedau yn Gyntaf ar hyn o bryd yn cynnal oddeutu 30 sesiwn y mis yn y gymuned. Mae’r sesiynau’n cynnwys ystod eang o weithgareddau sy’n ymwneud â chyfrifiaduron i ddechreuwyr, y rheiny sy’n mynychu clybiau gwaith, a phobl sydd angen sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol. Mae hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol achrededig sy’n para deuddydd wedi cael ei ddarparu gan Cymunedau Digidol Cymru i aelodau staff Cymunedau’n Gyntaf Gogledd Sir Ddinbych, gwirfoddolwr TG o’r adran ddysgu, a dau aelod o staff sy’n gweithio ar y cynllun Cymunedau dros Waith.

Darparwyd yr hyfforddiant er mwyn i bersonél gael mwy o hyder i gynorthwyo pobl eraill yn ddigidol – p’un ai a fydd hyn mewn clybiau gwaith, eu helpu i sefydlu cyfrifon e-bost, neu wrth hyrwyddo eu tudalennau’r cyfryngau cymdeithasol eu hunain hyd yn oed.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*