logo

Cymunedau’n Gyntaf Môn

Digital Communities

Cymunedau’n Gyntaf Môn

Caiff Cymunedau yn Gyntaf yn Ynys Môn ei gyflwyno trwy Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf, ac mae’n cynnwys rhannau o Langefni a Chaergybi.

Mae’r Tîm Cymunedau yn Gyntaf yn cyflwyno amrywiaeth o brosiectau, mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn aml, o dan tair thema rhaglen – Cymunedau Ffyniannus, Cymunedau Dysgu a Chymunedau Iach. Ymhlith y gweithgareddau a gynigir gan Cymunedau’n Gyntaf Môn, ceir sesiynau galw heibio TG, sy’n agored i breswylwyr lleol.

Sut Gwnaethom Helpu

Gweithiodd Cymunedau Digidol Cymru gyda Cymunedau’n Gyntaf Môn i lunio dogfen strategaeth cynhwysiant digidol, trwy ddarparu dogfen dempled a chymorth i’w gweithredu.

Mae’r hyfforddiant a’r arweiniad a ddarparwyd gan Cymunedau Digidol Cymru wedi rhoi’r offer a’r hyder i ni allu cynorthwyo’r aelodau o’n cymuned sydd â’r angen mwyaf – pobl ddi-waith, yr henoed, a phobl â hyder isel gyda thechnoleg.

James Hart, Swyddog Cymorth Dysgu, Cymunedau’n Gyntaf Môn

Darparodd Cymunedau Digidol Cymru hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol achrededig a oedd yn para deuddydd i staff gweinyddol a swyddogion dysgu Cymunedau’n Gyntaf Môn. Enillodd y staff gweinyddol syniadau newydd yn sgil yr hyfforddiant, wrth weld sut i ddefnyddio dulliau gwahanol wrth helpu rhywun i fynd ar-lein. Cawsant eu hannog hefyd i ddefnyddio llechi’n amlach yn eu sesiynau eu hunain. Cafodd Cymunedau’n Gyntaf Môn ei gynnwys hefyd yn y bartneriaeth cynhwysiant digidol sy’n cael ei datblygu yn y sir, gan y cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru lleol – Digi Môn Digidol.

Yr Effaith

Fe wnaeth y staff gweinyddol, sy’n cynorthwyo i gyflwyno sesiynau galw heibio TG Cymunedau’n Gyntaf Môn, gynyddu eu hyder i helpu pobl eraill ag ymholiadau sylfaenol a gwybod at ble i’w cyfeirio nhw i gael help ychwanegol.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*