logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Digital Communities

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Mae prosiect Cael Caerffili Ar-lein, sy’n cael ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac yn cael ei ariannu drwy Cymunedau yn Gyntaf, wedi bod yn gweithio mewn cysylltiad agos â Cymunedau Digidol Cymru er 2015.

Nod y prosiect yw dysgu sgiliau TG sylfaenol i oedolion ym mhob rhan o’r fwrdeistref a chynyddu hyder pobl i ddefnyddio technoleg, gan roi blaenoriaeth i bobl hŷn, pobl economaidd anweithgar, pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol a grwpiau anabledd.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Bu prosiect Cael Caerffili Ar-lein yn llwyddiannus â’i gais i Cymunedau Digidol Cymru am gasgliad o liniaduron newydd sbon, dau iPad a phedwar Fitbit.

Defnyddir yr offer yn ddyddiol gan y ddau Swyddog Cynhwysiant Digidol sy’n cynnal cyfres o gyrsiau TG sylfaenol a sesiynau un-i-un mewn gwahanol rannau o’r fwrdeistref. Maen nhw’n gweithio gyda phobl sy’n cael eu cyfeirio gan y Ganolfan Byd Gwaith, Cymunedau am Waith a phrosiectau cyflogaeth eraill, prosiectau Cymunedau yn Gyntaf, tai gwarchod a Chartrefi Caerffili. Maen nhw hefyd wedi gwneud cyrsiau llwyddiannus yn ddiweddar gyda Reach (Supported Living) a Gofal.

Roedd hyblygrwydd y pecyn a dderbyniwyd yn caniatáu iddynt gynnig cyrsiau mewn canolfannau cymunedol ym mhob cwr o’r fwrdeistref, yn agos at y cyfranogwyr, er mwyn sicrhau bod y cyrsiau mor hygyrch ag sy’n bosibl. Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau’n cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd lle mae Wi-Fi ar gael am ddim, ond mae’r gliniaduron a’r iPads hefyd yn galluogi hyfforddwyr i fynd i gynlluniau tai gwarchod a grwpiau cymunedol lleol. Mae’r hyblygrwydd hwn wedi bod yn allweddol i lwyddiant y prosiect.

Effaith ein Hymyriad

Yn ôl Cerian Thomas, Swyddog Cynhwysiant Digidol, “Mae’r offer y cawsom eu benthyg gan Cymunedau Digidol Cymru wedi bod yn fuddiol iawn. Mae’r ffaith fod gennym ragor o offer yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa ehangach a chynnig cyfle i bobl ddefnyddio dyfeisiau digidol na fyddent yn gallu cael mynediad atynt o reidrwydd. Fel enghraifft o hyn, rydym wedi defnyddio’r gliniaduron mewn grwpiau tai gwarchod lle mae gan rai o’r preswylwyr broblemau symud, sy’n golygu, yn anffodus, nad ydynt yn gallu mynd i’r llyfrgell i ddefnyddio’r rhyngrwyd. Fodd bynnag, gallwn fynd ag offer atyn nhw er mwyn iddyn nhw gael cyfle i weld sut y gall bod ar-lein wella eich bywyd – beth bynnag eich oed!”

Yn ôl Craig Clark, Swyddog Cynhwysiant Digidol, “Mae’r byd technolegol yn symud ymlaen o hyd, ac fel prosiect sy’n ceisio addysgu defnyddwyr newydd am fanteision defnyddio technolegau newydd mae’n hollbwysig ein bod yn gwybod am yr offer diweddaraf. Mae’r offer a gawsom gan Cymunedau Digidol Cymru wedi ein galluogi i ddarparu sesiynau gan ddefnyddio’r offer diweddaraf, yn enwedig cyfrifiaduron llechen fel yr iPads, sef y prif fath o offer y mae llawer o unigolion yn ei ddewis erbyn hyn. Mae’r offer wedi bod yn fuddiol iawn i’n hymdrechion i ddod â thechnoleg newydd i drigolion Bwrdeistref Caerffili.”

Mae gennym sesiynau Fitbit wedi eu trefnu’n barod gydag ysgol leol ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i gyflwyno’r sesiynau hyn cyn bo hir er mwyn i ni allu dangos ochr wahanol i dechnoleg.

Matthew Bevan, Cydlynydd Adfywio Cymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Yn ôl Matthew Lloyd, Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer Caerffili: “Mae Cael Caerffili Ar-lein wedi bod yn llwyddiannus iawn ac mae’n dal i esblygu ac addasu er mwyn diwallu anghenion cyfoes. O fod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chymunedau yn Gyntaf am flynyddoedd mae’n amlwg eu bod yn cefnogi llawer o bobl mewn gwahanol rannau o’r Fwrdeistref sydd wedi cael eu hallgáu yn ddigidol. Gyda’r partneriaethau rhagorol maen nhw wedi eu datblygu dros nifer o flynyddoedd, mae’r offer hyn wedi golygu bod modd parhau â’r ddarpariaeth ag offer mwy modern. Rwy’n falch iawn bod y prosiect hwn yn dal i ganfod dulliau newydd o gyflwyno ac mae benthyca’r offer hyn wedi cefnogi eu hymdrechion.”

Effaith ar Unigolyn

Aeth Christine Powell ar gwrs TG sylfaenol yn Llyfrgell Rhymni. Yn ôl Christine,

‘Ar ôl i mi gael y gefnogaeth, fe gefais i bedwar cyfweliad mewn dau fis ac roeddwn i’n gwella bob tro. Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael swydd a byddwn yn hoffi dysgu gyrru car er mwyn i mi gael mynd i wahanol leoedd.’

Aeth Gabriel Snow ar gwrs Clic Cyntaf a oedd yn cael ei gyflwyno i gleientiaid Disability Can Do. Yn dilyn hynny aeth Gabi ar gwrs achrededig, ac erbyn hyn mae’n gwirfoddoli gyda Cael Caerffili Ar-lein yn y sesiynau Dydd Gwener Digidol bob wythnos. Yn ôl Gabi:

“Fe wnes i fwynhau’r cwrs yn fawr iawn. Cyn hyn roeddwn i wedi gwneud cwrs hyder wyth wythnos gyda grŵp o bobl a aeth ymlaen gyda fi i Clic Cyntaf. Ar ôl i mi gael mwy o hyder, fe wnes i ddod yn ffrindiau gyda phobl eraill oedd ar y cwrs ac ro’n i’n teimlo fy mod i’n gallu helpu pobl eraill â chynnwys y cwrs.”

“Fe wnaeth Cerian helpu llawer arna i. Mae ganddi agwedd dda iawn ac mae’n amyneddgar iawn yn ystod y sesiynau. Roedd y cwrs o fudd personol i mi oherwydd roedd yn gyfle i mi ddiweddaru fy sgiliau a gweld sut mae systemau TG wedi newid.’

Wrth ddisgrifio diwrnod nodweddiadol yn y sesiynau Dydd Gwener Digidol, dywedodd Gabriel:

‘Rwy’n dod i mewn erbyn tua 9:30am ac mae pobl naill ai’n dod ataf fi i gael help neu byddaf fi’n gofyn i bobl ydyn nhw angen help. Fel arfer rwy’n rhoi cymorth i rai sy’n defnyddio’r offer am y tro cyntaf, gan eu helpu â chynnyrch MS Office neu â hawliadau Credyd Cynhwysol ar-lein. Rwy’n mwynhau helpu pobl a gwella fy sgiliau.’

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*