logo

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Digital Communities

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am gynnig amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus er mwyn creu dyfodol gwell a chynaliadwy i bobl Torfaen. Mae hyn yn cynnwys addysg, gofal cymdeithasol, priffyrdd a chludiant, datblygu economaidd, tai a chynllunio, gwarchod yr amgylchedd, rheoli gwastraff a gwasanaethau diwylliannol a hamdden.

Fe ofynnodd y Rheolwr Cyfathrebu sy’n gyfrifol am drawsnewidiad digidol yn y sir a Swyddog Cyfathrebu (Digidol) Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i Cymunedau Digidol Cymru gynnal gweithdy, yn bennaf ar gyfer aelodau a oedd newydd eu hethol i’r cyngor. Datblygwyd peilot gyda staff CBS Torfaen gyda’r nod o dynnu sylw at yr heriau sy’n wynebu pobl na fedrant ddefnyddio technoleg na chyfryngau cymdeithasol fel dull o ymgysylltu.

Cynhaliwyd y gweithdy “Cyflwyniad i Ymgysylltu Digidol” fis Mehefin a daeth 14 Cynghorydd Lleol iddo. Roedd y sesiwn yn trafod:
• Codi ymwybyddiaeth o eithrio digidol yn genedlaethol ac yn lleol, gan gynnwys y rhwystrau, manteision a’r ddarpariaeth bresennol yn Nhorfaen.
• Y cysylltiad rhwng eithrio digidol ac ariannol.
• Dulliau ac apiau defnyddiol i helpu pobl i ddysgu sgiliau digidol.
• Y cyfryngau cymdeithasol fel dull o ymgysylltu
• Bod yn ddiogel ar-lein
• Sut i ddefnyddio technoleg ddigidol i gysylltu pobl a’u hannog i fynd ar-lein
• Lle i gyfeirio pobl at gymorth

Roedd rhan gynta’r gweithdy yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o eithrio digidol yn genedlaethol ac yn lleol. Cafodd y cynghorwyr drosolwg o’r sefyllfa bresennol yng Nghymru a ffeithiau a ffigurau am Dorfaen. Fe wnaeth y wybodaeth alluogi’r cynghorwyr i ddod i ddeall allgau digidol a’r effaith mae’n ei chael ar y bobl maen nhw’n eu cynrychioli. Amserwyd y gweithdy fel ei fod yn cyd-fynd â chyflwyno’r Gwasanaeth Credyd Cynhwysol Llawn yn Nhorfaen ym mis Gorffennaf 2017, pan allai’r galw am gymorth digidol gynyddu wrth i bob hawliad orfod cael ei wneud ar-lein.

Roedd ail ran y gweithdy’n canolbwyntio ar Gyfryngau Cymdeithasol fel Dull Ymgysylltu. Roedd y sesiwn yn trafod yr hanfodion a’r manteision a’r anfanteision er mwyn helpu’r Cynghorwyr i sylweddoli LLAWN botensial defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a manteision helpu ac annog eu hetholwyr i’w defnyddio.

Mae Cynghorwyr Lleol mewn cysylltiad rheolaidd gyda’r cyhoedd drwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw un mewn ward fynd i siarad â’r Cynghorwr wyneb yn wyneb ac maen nhw’n cael eu cynnal yn rheolaidd. Mae Cynghorwyr mewn lle da i weld pwy sydd angen help i ddefnyddio technoleg. Bydd y wybodaeth a’r sgiliau a ddysgwyd yng ngweithdy Cymunedau Digidol Cymru yn eu helpu i roi help llaw i’r bobl ar lawr gwlad yn uniongyrchol neu eu cyfeirio at gymorth priodol yn lleol. Drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol bydd y Cynghorwyr yn gallu annog a dylanwadu ar ddinasyddion Torfaen i ddefnyddio technoleg i ymgysylltu’n llawn a chymryd rhan yn eu cymunedau lleol.

Ar ôl yr hyfforddiant, llenwodd 9 o’r 14 Cynghorydd arfarniad a gynhaliwyd gan CBS Torfaen.

Yn gryno:
C. Pa mor berthnasol oedd y pwnc dan sylw?
A. Ystyriai pob un o’r 9 a atebodd fod y pwnc dan sylw yn berthnasol.
C. Pa mor bwysig fyddech chi’n ddweud yw cynhwysiant digidol yn Nhorfaen?
A. Ystyriai 8 o 9 o’r rhai a atebodd fod cynhwysiant digidol yn Nhorfaen yn bwysig iawn.
C. Pa mor dda fyddech chi’n ddweud oedd ansawdd cynnwys yr hyfforddiant?
A. Ystyriai 7 o 9 o’r atebwyr fod ansawdd cynnwys yr hyfforddiant yn dda iawn a 2 yn dda.
C. Fyddech chi’n argymell yr hyfforddiant hwn i gydweithiwr?
A. Fe fyddai’r 9 a atebodd i gyd yn argymell yr hyfforddiant i gydweithiwr.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*