logo

Cynhadledd Gymunedol Melincryddan

Digital Communities

Cynhadledd Gymunedol Melincryddan

Cyn dechrau’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, roedd y gymuned wedi dod at ei gilydd i geisio adfywio’r ardal.

Fe wnaeth menter Llywodraeth Cymru, gyda’r addewid o gymorth ariannol hirdymor, roi’r modd i’r gymuned wireddu ei dyheadau.

Gan adeiladu ar waith blaenorol, dechreuodd grŵp llywio ‘Cymunedau yn Gyntaf’ gyfarfod ym mis Hydref 2001, ac wedyn, datblygodd i fod yn Gynhadledd Gymunedol Melincryddan.

Yn sgil llwyddiant y cwrs hyfforddi Hyrwyddwyr Digidol ac adborth cadarnhaol gan wirfoddolwyr Cynhadledd Gymunedol Melincryddan, mae’r sefydliad yn bwriadu trefnu mwy o gyrsiau hyfforddi Hyrwyddwyr Digidol ar gyfer gwirfoddolwyr y prosiect sydd heb gyrchu’r hyfforddiant eto.

Stuart Morgan, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dewch Ar-lein Castell-nedd Port Talbot

Mae Cynhadledd Gymunedol Melincryddan wedi bod yn cyflwyno gweithgareddau cysylltiedig â chynhwysiant digidol ers nifer o flynyddoedd. Mae ei pherthynas â Cymunedau Digidol Cymru wedi ei galluogi i ddiweddaru ei gwaith a chyrraedd mwy o bobl.

Cynhelir ei darpariaeth technoleg ddigidol mewn llyfrgelloedd lleol, YMCA Castell-nedd, a lleoliadau cymunedol eraill. Mae’n helpu i gynnal clybiau gwaith, lle caiff pobl eu cynorthwyo i lunio CV electronig, defnyddio meddalwedd Office, chwilio am swyddi ar-lein a gwneud cais am swyddi ar-lein. Mae Cynhadledd Gymunedol Melincryddan yn gweithio gyda staff Cymunedau yn Gyntaf lleol, a rhanddeiliaid perthnasol eraill i gyfeirio pobl at gymorth ychwanegol.

Sut Gwnaethom Helpu

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi cynorthwyo Cynhadledd Gymunedol Melincryddan trwy ddarparu pecyn TG i’w ddefnyddio i helpu pobl eraill i fynd ar-lein.

Darparodd Cymunedau Digidol Cymru bedwar gliniadur, tair llechen a bysellfwrdd llechen, taflunydd a sgrin i Gynhadledd Gymunedol Melincryddan. Defnyddir y pecyn mewn sesiynau galw heibio ac mewn sesiynau grŵp ar amser penodol, fel clybiau gwaith. Mae Cymunedau Digidol Cymru hefyd wedi darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr Cynhadledd Gymunedol Melincryddan. Mae’r hyfforddiant manwl sy’n para deuddydd yn rhoi’r sgiliau a’r offer sydd eu hangen ar gyfranogwyr i fod yn Hyrwyddwyr Digidol: yn cynorthwyo pobl eraill i fynd ar-lein a rhannu gwybodaeth gyda chydweithwyr er mwyn iddyn nhw allu cynorthwyo pobl eraill hefyd.

Mae’r help a roddwyd gan Cymunedau Digidol Cymru wedi adeiladu ar etifeddiaeth cymorth a chyllid blaenorol a ddarparwyd gan Cymunedau 2.0. Ers hynny, mae cymorth Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu dau gwrs hyfforddi Hyrwyddwyr Digidol i Gynhadledd Gymunedol Melincryddan, ar gyfer pedwar aelod o staff rheng flaen a naw gwirfoddolwr. Mae hyn wedi helpu i wella sgiliau’r gwirfoddolwyr, a rhoi gwasanaeth mwy effeithiol i’r buddiolwyr sy’n mynychu sesiynau cymorth TG a chlwb gwaith prosiect Dewch Ar-lein Castell-nedd Port Talbot.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*