logo

Ffederasiwn Sefydliad y Merched Gwent

Digital Communities

Ffederasiwn Sefydliad y Merched Gwent

Mae gan Sefydliad y Merched ran unigryw i’w chwarae yn y cyfleoedd addysgiadol sydd ar gael i fenywod a’r cyfle iddynt ddatblygu sgiliau newydd a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau ac ymgyrchu ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw a’u cymunedau.

Mae Ffederasiwn Gwent yn hen ffederasiwn gyda 50 o Sefydliadau a thua 1500 o aelodau.

Dechreuodd Cymunedau Digidol Cymru weithio gyda Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yng Nghymru fis Tachwedd 2016.

Yn dilyn cyfarfod gyda Phennaeth Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yng Nghymru, datblygwyd Cynllun Cyswllt Cynhwysiant Digidol fel y gallai 13 ffederasiwn drwy Gymru gael cymorth gan Cymunedau Digidol Cymru.

Un o’r camau gweithredu a ddaeth o’r cynllun oedd bod SYM yn cyflwyno cais i logi offer TGCh gan Cymunedau Digidol Cymru. Cyflwynwyd y cais ac fe gafodd ei gymeradwyo; danfonwyd tri iPad a thair llechen Galaxy i’r Brif Swyddfa ym mis Ionawr 2017. Mae’r offer wedi ei rannu rhwng Ffederasiynau Gwent a Gwynedd-Meirionnydd.

Ar y 7fed o Ebrill 2017 fe gwblhaodd saith aelod o Ffederasiwn Gwent hyfforddiant Cyflwyniad i Helpu Pobl i Fynd ar y We gan Cymunedau Digidol Cymru.

Wedi’r sesiwn hwn, darparodd aelod o Dîm Hyfforddi Cymunedau Digidol Cymru adnoddau ar padlet.

Dywedodd Judith Meese o Ffederasiwn Gwent SYM:

“Mae eich ymyriad wedi cael effaith wych. Roedd y cwrs yn un da iawn ac fe wnaeth ein helpu i ddod i gasgliad am y ffordd orau i benderfynu beth oedd anghenion ein haelodau.

“Hyd yma rydym wedi cynnal 6 sesiwn hyfforddi ac mae 2 arall wedi ei drefnu. Ar gyfartaledd mae 7/8 o bobl ym mhob sesiwn. Mae’r rhan fwyaf yn dod â’u llechen/iPad eu hunain ac mae rhai wedi dod i fwy nag un sesiwn. Maen nhw i gyd i’w weld yn eu mwynhau.

“Rydyn ni’n ceisio rhoi hyfforddiant un-i-un lle mae’n bosib a hynny am bynciau mae’r menywod yn gofyn amdanyn nhw.

“Rydyn ni bob amser yn cael hoe fis Awst ond yn anelu at ailgychwyn y sesiynau fis Medi.”

Soniodd Judith am rai o’r pethau mae eu haelodau wedi cael help i’w gwneud yn sgil yr hyfforddiant gan Cymunedau Digidol Cymru.

“Rydyn ni wedi cofrestru un wraig gyda BBC iPlayer er mwyn iddi wrando ar The Archers. Mae ambell un o’r menywod yn mwynhau Facebook erbyn hyn. Mae rhai o’r rheini sy’n mwynhau crefftau ar Pinterest nawr ac mae un wraig sy’n hoffi teithio wedi dod o hyd i gloc y byd!!!”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*