logo

Gorwelion Newydd

Digital Communities

Gorwelion Newydd


Mae Gorwelion Newydd yn cynnig rhaglenni ailalluogi i oedolion ag anableddau a salwch cronig. Mae gwasanaethau’n cynnwys sesiynau grŵp i wella hyder a lles emosiynol, datblygu cysylltiadau personol a chymdeithasol a chymorth i addasu os yw amgylchiadau bywyd wedi newid.

Gall pobl sy’n defnyddio ei wasanaethau ddod yn aelodau o’r cwmni cydweithredol, gan ychwanegu eu llais a’u rheolaeth i gyfarwyddo gweithgareddau Gorwelion Newydd.

Roedd y staff yn Gorwelion Newydd eisiau ehangu eu cynnig i’r gymuned a chynyddu cyfleoedd y grŵp i greu cynaliadwyedd trwy ychwanegu hyb digidol i’w gylch gwaith.

Siaradodd y grŵp â Gareth o Care to Co-operate, prosiect a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, a gyfeiriodd nhw at Linzi Jones, Cynghorydd Digidol Sir y Fflint a Wrecsam ar gyfer Cymunedau Digidol Cymru.

Dilynodd chwe aelod o staff a gwirfoddolwr gwrs hyfforddi diwrnod llawn ar helpu pobl i fynd ar-lein ym mis Tachwedd 2017, gyda sesiwn arall wedi’i threfnu ar gyfer mis Ionawr 2018. Bydd Linzi yn cynnig cymorth pellach yn y Flwyddyn Newydd i wneud cais am gyllid ar gyfer dyfeisiau digidol ar gyfer yr hyb. Bydd yr hyfforddiant hwn yn eu galluogi i barhau i gefnogi aelodau’r gymuned trwy’r hyb digidol.

Mae Gorwelion Newydd yn cynnal clwb cyfrifiaduron ar gyfer ei aelodau erbyn hyn. Dywedodd y gwirfoddolwyr sy’n cynnal y clwb cyfrifiaduron fod yr hyfforddiant wedi gwneud gwahaniaeth mawr ac wedi rhoi mwy o hyder iddynt i allu uwchsgilio’r bobl sy’n dod i’r grŵp.

Yn ogystal â’r adnoddau a rannwyd yn ystod y digwyddiad hyfforddi ei hun, mae’r fframwaith cymorth uniongyrchol a ddarparwyd gan yr hyfforddiant wedi bod yn hynod ddefnyddiol, ac mae’r diweddariadau cyfnodol sydd wedi’u rhannu trwy’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn werthfawr iawn.

Roedd y gwirfoddolwyr wedi mwynhau’r hyfforddiant ac wedi dysgu sgiliau a thechnegau newydd y gallant eu rhannu gyda’r rhai sy’n dod i’r clwb cyfrifiaduron.

Roedd yr adborth a gafwyd gan y rhai a gymerodd ran yn y cwrs yn cynnwys y canlynol:

• Casgliad gwych o dechnegau ac adnoddau
• Roedd yr hyfforddwr yn wybodus iawn. Roedd y wybodaeth a gefais yn wych. Rwyf eisiau dysgu mwy.
• Mae’r hyfforddiant wedi rhoi mwy o syniad i mi am apiau a diogelwch

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*