logo

Groundwork Cymru

Digital Communities

Groundwork Cymru

Mae Groundwork Cymru yn sefydliad sy’n datblygu neu gyflwyno prosiectau sydd wedi cael eu hanelu at greu cymunedau cynaliadwy.

Mae Groundwork Cymru yn darparu hyfforddiant ac yn creu swyddi, yn lleihau ynni a gwastraff, yn ailgysylltu pobl â natur, ac yn trawsnewid cymdogaethau cyfan.

Yr Her

Mae gan Groundwork Cymru gyfrifon Facebook a Twitter, yn ogystal â phresenoldeb ar y we, ers cryn amser, ond roedd y sefydliad o’r farn nad oedd yn elwa arnynt gymaint ag y dylai. Teimlwyd mai gwybodaeth gyfyngedig oedd gan y staff ynghylch y ffordd orau i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu â’r cymunedau y mae’n eu cynorthwyo.

Yr Ateb

Ymchwiliodd Groundwork Cymru i opsiynau i uwchsgilio a gwella ei ddefnydd o’r cyfryngau cymdeithasol, a darganfu fod Canolfan Cydweithredol Cymru yn cyflwyno prosiect Cymunedau Digidol Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gallaf ddweud yn bendant fy mod i’n fwy hyderus gyda’r cyfryngau cymdeithasol ac rwy’n awyddus i hyrwyddo ein prosiectau.

Rwyf wrthi’n llunio ail neges yr wythnos i hysbysebu rhai prosiectau rhandiroedd. Rwy’n falch fy mod i’n teimlo ychydig yn fwy deallus!

Martin Kelly, Swyddog Cyfranogi Amgylcheddol

Roeddent yn falch canfod bod rhan o waith y prosiect yn cynnwys hyfforddiant ar gyfer staff rheng flaen sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol. Gan ystyried hyn, trefnodd Groundwork Cymru nifer o weithdai gyda Cymunedau Digidol Cymru, i alluogi ei staff i hyrwyddo ei raglenni cymunedol, cyfathrebu am ei weithgareddau, a dathlu llwyddiannau ledled Caerffili a bwrdeistrefi cyfagos trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Yr Effaith

O ganlyniad i staff yn mynychu gweithdai hyfforddi Cymunedau Digidol Cymru, maen nhw bellach yn cyfathrebu â phobl gan ddefnyddio ystod ehangach o gymwyseddau’r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, Twitter, Pinterest a Periscope. Mae Groundwork Cymru bellach yn gallu cyflwyno ei fuddiolwyr a’r grwpiau cymunedol y mae’n eu cynorthwyo i’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn iddyn nhw allu ei ddefnyddio i siarad am eu gweithgareddau a’u cynnydd eu hunain. Mae galluogi sefydliadau i roi gwybodaeth i eraill yn un o brif amcanion hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru.

Un o ganlyniadau cadarnhaol eraill hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru i Groundwork, ar gyfathrebu trwy’r cyfryngau cymdeithasol, yw eu bod nhw wedi amlygu nifer o hyrwyddwyr y cyfryngau, ac wedi sefydlu grŵp marchnata, sy’n cynnwys staff ar draws pob rhaglen. Mae’r aelodau staff hyn yn gweithio’n agos â Chyfarwyddwr Datblygu Busnes a Marchnata’r sefydliad, ynghyd ag uwch reolwyr, i sicrhau bod negeseuon a diweddariadau cyson, perthnasol a rheolaidd yn cael eu hychwanegu at eu gwefan a’u cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*