logo

Grŵp Cynefin

Digital Communities

Grŵp Cynefin

Mae Grŵp Cynefin yn gymdeithas tai sy’n rheoli bron 4,500 o eiddo ledled gogledd Cymru, yn ogystal â gogledd Powys.

Mae Grŵp Cynefin yn ymwneud â mwy na thai ac, yn ogystal â rheoli eiddo, mae ganddo Dîm Mentrau Cymunedol a all helpu ddatblygu prosiectau yn ardaloedd lleol tenantiaid i wella ansawdd bywyd pobl. Yn y gorffennol, mae Grŵp Cynefin wedi gweithio ar brosiectau o feysydd chwarae i barciau sgrialu, i brosiectau mwy fel HWB Dinbych, sy’n ganolfan fenter ieuenctid.

Nawr, rwy’n gallu gofyn ynghylch unrhyw broblemau TG gyda’r cyfrifiadur, a byddant yn eu sortio mewn ffordd gyfeillgar a hawdd.

Mae’r sesiynau hyn wedi rhoi cryn dipyn o hyder i mi, yn enwedig gyda Facebook a storio data ar USB.

Jane Moore, buddiolwr (Prosiect Bus Stop)

Yr Her

Gyda newidiadau i fudd-daliadau, y Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno, a’r broblem o unigedd cymdeithasol yn dod yn fwy cyffredin, mae wedi dod yn amlwg bod angen i gymdeithasau tai chwarae rôl allweddol mewn cynhwysiant digidol.

Fel rhan o’r Tîm Mentrau Cymunedol, mae’r prosiect Bus Stop yn cyflwyno sesiynau cynhwysiant digidol mewn cynlluniau gofal ychwanegol arianwyr y prosiect.

Sut Gwnaethom Helpu

Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru ddarparu hyfforddiant i Dîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin ar ddiwedd 2015. Roedd saith aelod o staff yn bresennol.

O e-bost i’r cyfryngau cymdeithasol, diogelwch ar-lein ac arbed arian, hyfforddwyd y staff ar sut i drafod cynhwysiant digidol gyda chleientiaid gwahanol, ac argaeledd yr adnoddau ar-lein ar gael i’w helpu i gyflawni eu hamcanion, fel helpu pobl i fynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*