logo

Grŵp Strôc Castell-nedd Port Talbot

Digital Communities

Grŵp Strôc Castell-nedd Port Talbot

Cwmni dielw ac Elusen Gofrestredig sy’n gweithredu yn ardal Castell-nedd Port Talbot yw Cynhadledd Gymunedol Melincryddan.

Mae Grŵp Strôc Castell-nedd Port Talbot yn grŵp cyfeillgar o oroeswyr a phartneriaid sy’n cyfarfod yn rheolaidd er mwyn helpu ei gilydd i gael bywyd â mwy o bwrpas iddo ar ôl strôc.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Bu Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda Chynhadledd Gymunedol Melincryddan a Grŵp Strôc Castell-nedd Port Talbot er mwyn cyflwyno prosiect iechyd Fitbit am gyfnod o chwe wythnos. Darparodd Cymunedau Digidol Cymru bum Fitbit a phecyn cymorth er mwyn helpu i gyflwyno’r prosiect. Roedd gan bob un o’r pum cyfranogwr ei Fitbit ei hun.

Sefydlodd pob cyfranogwr ei nodau iechyd wythnosol ei hun ac fe’u cefnogwyd i gyflawni’r nodau hyn. Yn ystod sesiynau grŵp wythnosol cawsant eu cynorthwyo i ymgysylltu â’r dangosfwrdd Fitbit ar-lein a defnyddio offer ar-lein eraill a oedd yn cefnogi eu hiechyd a’u lles.

Ar ddiwedd y prosiect, anogwyd pob cyfranogwr i barhau i gymryd rhan mewn gweithgareddau iechyd a lles ac i ddefnyddio technoleg i gefnogi hyn. Gwirfoddolwyr Cynhadledd Gymunedol Melincryddan oedd hwyluswyr y grŵp. Galluogodd y prosiect hwy i gyflwyno eu prosiect cyntaf fel hyrwyddwyr digidol. Cwblhaodd y gwirfoddolwyr hyfforddiant hyrwyddwyr digidol achrededig Lefel 2, a oedd yn cael ei ddarparu gan Cymunedau Digidol Cymru. Bu hwyluswyr y grŵp hefyd yn hyrwyddo sesiynau galw heibio eraill yn llyfrgelloedd Castell-nedd, Sgiwen, Glyn-nedd a Phontardawe.

Effaith Ein Hymyriad / Dyfyniadau

Dywedodd un o wirfoddolwyr Cynhadledd Gymunedol Melincryddan fod y prosiect wedi “galluogi cyfranogwyr i gynyddu eu sgiliau digidol a dod yn fwy hyderus wrth reoli eu ffitrwydd”.

Dywedodd Rhiannon, un arall o wirfoddolwyr Cynhadledd Gymunedol Melincryddan, fod y Fitbit “yn ddyfais ddefnyddiol oherwydd mae wedi ysgogi pob cyfranogwr i gyrraedd y nifer o gamau sy’n cael eu hargymell bob diwrnod.”

Individual Impact

Dywedodd un o’r rhai a fu’n cymryd rhan yn y grŵp, “O ganlyniad i’r cwrs, rwyf wedi prynu Fitbit er mwyn parhau â’m gweithgareddau ar-lein, a chadw trac ar fy mhwysau a’m ffitrwydd.”

Fe wnes i fwynhau gwisgo’r Fitbit. Roedd yn ddiddorol, oherwydd roedd yna lawer o wahanol bethau, ac roedd rhywbeth newydd i’w ddysgu o hyd.

Dywedodd Susan

Dywedodd Tina ei fod yn ddefnyddiol a’i fod wedi ei hannog i wneud mwy o ymarfer corff. Collodd Tina stôn wth ddefnyddio’r Fitbit.

Dywedodd Dwynwen, “Mae’r prosiect wedi bod yn wych. Byddaf yn prynu Fitbit i mi fy hun ar fy mhen-blwydd. Fe wnes i fwynhau monitro’r camau roeddwn i’n eu cerdded, curiad fy nghalon a’m patrymau cysgu. Mae’n gwneud i mi fod eisiau cerdded mwy ac mae wedi rhoi cyfle i mi drafod pryder penodol yn ymwneud â pha mor gyflym mae fy nghalon yn curo a’m hiechyd cyffredinol gyda fy meddyg.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*