logo

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint

Digital Communities

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir y Fflint

Mae Partneriaeth Fern yn sefydliad cymunedol yn Rhondda Cynon Taf, sy’n cyflwyno prosiectau Cymunedau yn Gyntaf.

Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth yn newid yn sylweddol, gyda’r posibilrwydd o gau, ailstrwythuro a throsglwyddo asedau cymunedol yn cael eu hystyried.

O ganlyniad, mae’r gwasanaeth yn ei chael hi’n anodd darparu adnoddau wrth geisio mynd i’r afael ag ymgysylltu digidol. Mae ganddo berthynas â Cymunedau Digidol Cymru ers amser maith, ers Cymunedau 2.0, a gwnaeth gyfarfod â’r pennaeth gwasanaeth i drafod y dewisiadau cymorth.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Yn gyntaf, fe wnaeth y Cydlynydd Rhanbarthol gyfarfod â Pennie Corbett, Pennaeth Gwasanaeth, ac yna Gareth Edwards, sydd bellach yn gyfrifol am gyflwyno digidol, i drafod y ffyrdd y gall Cymunedau Digidol Cymru gynorthwyo’r gwasanaeth yn ei ymdrechion i ddefnyddio gwirfoddolwyr digidol, ac uwchsgilio staff o ran hyfforddiant ymgysylltu digidol.

Roedd y cwrs hwn yn addysgiadol iawn ac yn strwythuredig. Mae’n arbennig o berthnasol i’r cymorth digidol y mae llyfrgelloedd yn ei ddarparu i gwsmeriaid ac mae’n tanategu ein gwybodaeth a’n sgiliau yn hynod o dda. Hoffwn annog holl staff llyfrgelloedd Sir y Fflint i gymryd rhan yn y sesiynau hyfforddi hyn.

Sue Hipkiss

Effaith ein Hymyriad

Mae staff y llyfrgelloedd wedi cyflawni hyfforddiant gyda Chymunedau Digidol Cymru. Mae’r gwasanaeth a’r holl lyfrgelloedd partner wedi cofrestru ar y Siarter Digidol hefyd ac wedi cytuno ar gynllun gwella digidol.

Mae’r gwasanaeth hefyd wedi ymuno â fforwm Cynhwysiant digidol gogledd-ddwyrain Cymru. Mae cymorth a chyngor wedi cael eu rhoi, ac mae gan y gwasanaeth strategaeth ar waith ar gyfer gwirfoddoli ac mae wedi hysbysebu’n lleol.

Wrth symud ymlaen ac, ar ôl cwblhau hyfforddiant mewnol, bydd hyfforddiant digidol yn parhau a bydd gwirfoddolwyr yn cael eu defnyddio gyda golwg ar sefydlu ‘Dydd Gwener Digidol’.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*