logo

Hyb Leuenctid Heddlu Abertawe

Digital Communities

Hyb Leuenctid Heddlu Abertawe

Grŵp i bobl ifanc, rhwng 13 a 18 oed, sydd â diddordeb mewn ymuno â’r heddlu neu a fyddai’n hoffi cael cyfle i wirfoddoli yn eu cymuned yw Hyb Gwirfoddolwyr Ifanc Heddlu Abertawe.

Nod rhaglen gwirfoddolwyr ifanc yr heddlu yw dal brwdfrydedd ac egni pobl ifanc a’i sianelu i brosiectau cymunedol, gan fanteisio ar y cyfle hefyd i feithrin cysylltiadau da gyda’r heddlu a datblygu ymdeimlad o ddinasyddiaeth dda ac arweinyddiaeth. Sefydlwyd hyb Gwirfoddolwyr Ifanc Heddlu Abertawe ym Mehefin 2016.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Cyflwynodd Cymunedau Digidol Cymru hyfforddiant Arwyr Digidol i ugain o wirfoddolwyr yr heddlu, sy’n rhan o Hyb Abertawe. Roedd yr hyfforddiant arwyr digidol yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Dealltwriaeth o gynhwysiant/allgáu digidol
  • Ffactorau sy’n rhwystro pobl rhag mynd ar-lein
  • Diogelwch ar-lein
  • Canfod gwybodaeth ddiogel y gellir ymddiried ynddi
  • Eich proffil ar-lein
  • Sgamiau ar-lein

Cyn hyfforddi gwirfoddolwyr ifanc yr heddlu, sefydlwyd cyfarfod cynllunio gyda swyddogion yr heddlu sy’n gyfrifol am yr hyb ieuenctid a’r gwasanaeth llyfrgell. Pwrpas y cyfarfod oedd datblygu prosiect a fyddai’n golygu bod gwirfoddolwyr yn cyflwyno sesiynau yn Llyfrgell Ganolog Abertawe.

Roedd cael y bobl ifanc yn y llyfrgell i ddangos i’w defnyddwyr sut i fynd ar-lein, a lawrlwytho apiau, yn rhywbeth cadarnhaol iawn, ac roedd hi’n braf gweld y bobl ifanc yn helpu pobl hŷn mewn llyfrgell
– Karen Gibbins, Lyfrgelloedd Abertawe

Cyflwynodd gwirfoddolwyr ifanc yr heddlu ddau sesiwn ar fore Sadwrn yn Llyfrgell Ganolog Abertawe. Bu’r llyfrgell yn marchnata’r sesiynau gan dynnu sylw eu defnyddwyr atynt yn ogystal â darparu iPads i’r bobl ifanc eu defnyddio, er mwyn dangos i bobl eraill sut i fynd ar-lein.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*