logo

Menter Fachwen

Digital Communities

Menter Fachwen

Elusen yng Ngwynedd yw Menter Fachwen. Cafodd ei sefydlu yn 1988 gyda’r nod o ddatblygu menter leol, gan gredu y dylai pobl sydd ag anabledd gael yr un cyfle i gymryd rhan â phawb arall.

Mae wedi tyfu’n gyson ers hynny. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r fenter wedi agor siop a chanolfan hyfforddi TG yn Llanberis. Yn y ganolfan hon yn bennaf y mae offer Cymunedau Digidol Cymru yn cael eu defnyddio fel rhan o’r prosiect Cerdded a Darganfod.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Datblygodd Cymunedau Digidol Cymru Gynllun Ymgysylltu Cynhwysiant Digidol gyda Menter Fachwen, a darparodd ddau liniadur a dau gyfrifiadur llechen er mwyn hybu cynhwysiant digidol staff a thrigolion lleol drwy’r prosiect Cerdded a Darganfod.

Effaith Ein Hymyriad

Mae llawer o drigolion lleol, rhai ohonynt ag anawsterau dysgu, wedi cael hyfforddiant a chymorth i gael eu cynnwys yn ddigidol a rhoi eu sgiliau newydd ar waith.

Effaith ar Unigolyn

Mae’r effaith ar un person lleol o Waunfawr – Gareth Wyn Roberts – yn enghraifft dda o’r ffordd y mae ymyriad Cymunedau Digidol Cymru wedi helpu i gynnwys unigolyn yn ddigidol, i’r fath raddau nes bod ei waith bellach yn cael ei arddangos.

Mae hyfforddiant y mae Gareth wedi ei ddilyn wedi ei alluogi i gyfuno dau faes y mae ganddo ddiddordeb mawr ynddyn nhw – ffotograffiaeth a phêl-droed. Y canlyniad yw arddangosfa yn cyfleu hanes caeau pêl-droed coll clybiau lleol. Mae’r sgiliau a ddysgodd drwy gymorth Cymunedau Digidol Cymru wedi helpu i alluogi hyn i ddigwydd.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*