logo

Mind Dyffryn Clwyd

Digital Communities

Mind Dyffryn Clwyd


Mae Mind Dyffryn Clwyd yn aelod o elusen genedlaethol Mind. Wedi ei sefydlu yn 1979, mae’r sefydliad wedi gweithio gyda nifer o unigolion sy’n wynebu gofid meddyliol gan eu cynorthwyo yn y gymuned. Mae Mind Dyffryn Clwyd yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth gan gynnwys darparu tai, cyfleoedd cymdeithasol, gwaith, prosiectau hyfforddi ac allgymorth gwledig.

Mae Mind Dyffryn Clwyd wedi ennill enw rhagorol yn y Gogledd fel darparwr gwasanaethau sydd wedi eu seilio ar wybodaeth gan y defnyddiwr. Mae ganddo hanes o greu partneriaeth weithio lwyddiannus gyda’r sector gwirfoddol, cwmnïau preifat a sefydliadau statudol er mwyn darparu gwasanaethau yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon.

Mae gan Mind Dyffryn Clwyd nifer o grwpiau cymorth a chymdeithasol yn ardal Sir Ddinbych a’r cyffiniau, sy’n cynnig ystod eang o weithgareddau i’r rheini sydd eisiau cymryd rhan, o chwarae offerynnau cerdd i ddysgu sut i greu eich tudalen Facebook eich hun, o sut i fynd ar y we i ddod o hyd i waith neu wella datblygiad cymdeithasol ac economaidd, neu’r cyfle i gael paned o de a sgwrs gyda rhywun cyfeillgar.

Mae Ymgynghorydd Cymunedau Digidol Cymru wedi gweithio gyda Cassie sy’n arwain TGCh yn y sefydliad. Yn ogystal â mynd ar gwrs hyfforddi Pencampwr Digidol, mae Cassie wedi cael gwybodaeth am yr holl ystod o gefnogaeth sydd ar gael drwy Cymunedau Digidol Cymru. Mae hynny’n cynnwys hyfforddiant ychwanegol i staff ac yn enwedig i wirfoddolwyr.

O ganlyniad i ymyriad Cymunedau Digidol Cymru, mae Cassie ac aelod arall o’r staff wedi cofrestru ar gwrs hyfforddi arall, sydd wedi ei achredu, gan Cymunedau Digidol Cymru yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Esboniodd Cassie eu bod nhw hefyd yn gobeithio hyfforddi staff rheng flaen eraill yn ogystal â rhai defnyddwyr gwasanaethau y maen nhw’n gobeithio fydd yn dod yn wirfoddolwyr digidol, gan helpu eraill gyda chynhwysiant digidol. Y gobaith yw y bydd cyflwyno defnyddwyr gwasanaethau i gyfleoedd digidol a’u hyfforddi yn cael effaith fawr ar eu datblygiad personol a’r cymorth sydd ar gael iddynt.

Meddai Cassie: “Bydd Mind Dyffryn Clwyd yn cynnig hyfforddiant ar gynhwysiant digidol yn ein canolfannau dydd a’n canolfannau cymorth, gan annog defnyddwyr i fynd ar y we i wella’r manteision cymdeithasol, economaidd ac iechyd sydd ar gael. Bydd pencampwyr digidol hefyd yn helpu ar ‘Doris’, fan wedi ei hailwampio sy’n cael ei defnyddio i deithio o amgylch cymunedau yn y sir, gan gefnogi aelodau’r cyhoedd sydd â phroblemau iechyd meddwl, cynnig clust i wrando a’u cyfeirio ymlaen lle bo’n bosib.”

Bydd staff a gwirfoddolwyr Mind Dyffryn Clwyd yn gallu helpu defnyddwyr ei wasanaeth gyda’r amrywiol anawsterau maen nhw’n eu hwynebu o ran eu defnydd o dechnoleg ddigidol yn ogystal â chynnig gwell dealltwriaeth iddyn nhw ohono. Mae dosbarth cyfrifiaduron sylfaenol ar gael ar hyn o bryd ac mae Cassie yn gobeithio cyflwyno dosbarth sy’n dysgu sgiliau uwch unwaith mae gwirfoddolwyr a staff wedi cael yr hyfforddiant perthnasol. Bydd hyn yn galluogi defnyddwyr y gwasanaeth i ddilyn bywyd mwy annibynnol a theimlo’n hyderus ynglŷn â’u sgiliau a gwybod y gallant oresgyn unrhyw ofnau allai fod ganddyn nhw mewn amgylchedd saff a diogel.

Meddai Cassie: “Bydd yr effaith ar y sefydliad yn golygu y gallwn ymestyn ein gwasanaethau i’r rheini nad ydym yn eu gweld yn aml, oherwydd drwy eu dysgu a’u helpu i fod wedi eu cynnwys yn ddigidol gallwn gynnig cefnogaeth a/neu wasanaethau ar-lein a chyrraedd cynulleidfa llawer ehangach.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*