logo

Mind Sir Fynwy

Digital Communities

Mind Sir Fynwy

Mae Mind Sir Fynwy yn cynnig cymorth i denantiaid, mewn tai sy’n cael eu rheoli gennym ni’n hunain neu yn nhai’r cleient ei hun. Mae’r cymorth yn galluogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i gynnal eu tenantiaeth eu hunain a byw’n annibynnol. Yn y tai â chymorth, mae tenantiaid yn aros am uchafswm o ddwy flynedd ac yna (gobeithio) yn symud i’w tenantiaeth eu hunain. Mae Mind Sir Fynwy yn rhoi cartref i 24 o denantiaid i gyd, ac mae ganddi 40 o rai eraill yn cael ‘cefnogaeth fel bo’r angen’ ar draws y sir.

Un o amcanion ein darpariaeth ar gyfer tenantiaethau a byw gyda chymorth yw symud rhai o ddefnyddwyr gwasanaethau ymlaen tuag at fyw yn annibynnol. Pan maen nhw’n barod i symud ymlaen, bydd rhaid i ddefnyddwyr gwasanaethau fod â gallu digidol, er mwyn gallu ceisio am eiddo drwy ddefnyddio Homesearch. Rhyddheir eiddo’n ddyddiol, a heb y sgiliau i wneud hyn fe all defnyddwyr gwasanaethau golli cyfle i gael eiddo, gan fod rhaid cyflwyno pob cais ar-lein.

Doedd dim gweithgaredd penodol ar gyfer cynhwysiant digidol yn cael ei gynnig, er bod y staff yn helpu defnyddwyr gwasanaethau pan a phryd roedd yr angen yn codi, fel arfer yn y llyfrgell leol neu mewn canolfannau eraill lle mae offer a chyswllt gyda’r rhyngrwyd.

Datblygodd Cymunedau Digidol Cymru Gynllun Gwella Cyswllt Digidol i alluogi Mind Sir Fynwy i roi cymorth digidol i ddefnyddwyr eu gwasanaeth. Un elfen o hyn oedd drwy logi offer.

Cyflwynodd Mind Sir Fynwy gynnig i logi offer yn y tymor byr gan Cymunedau Digidol Cymru a llwyddodd i logi 2 liniadur, 2 iPad a 2 lechen Android.

Ers cael yr offer yn llwyddiannus gan Cymunedau Digidol Cymru, mae Mind Sir Fynwy wedi galluogi wyth cleient i ddefnyddio TGCh o fewn y rhaglen byw gyda chymorth ac yn y gymuned. Mae sgôp y gwaith a gwblhawyd yn amrywio o ymarfer sylfaenol mewn defnyddio bysellfwrdd (lle mae’r cleient yn cael ymgynefino gyda defnyddio llygoden a bysellfwrdd), hyd at fynd ar y we a gwneud chwiliad i’w helpu gyda chynhwysiant digidol ac ariannol.

O ganlyniad i Gynllun Gwella Cyswllt Digidol Cymunedau Digidol Cymru, mae Wi-Fi wedi ei osod ym mhob un o’r tai byw gyda chymorth ac mae’r cyfrinair ar gael i’r tenantiaid ac ymwelwyr â’r eiddo. Mae pob gweithiwr cymorth wedi cael hyfforddiant i sicrhau eu bod yn atgoffa’r cleientiaid am ddiogelwch ar y we a pheryglon lladrad hunaniaeth, clicio ar ddelweddau/deunyddiau amhriodol a’r perygl o dwyll ariannol. Mae’r offer hefyd wedi ei ddefnyddio i gofrestru chwech o’r cleientiaid hyn ar Homesearch i’w galluogi i gofrestru eu diddordeb mewn cael tenantiaeth. Mae gennym un cleient sydd, oherwydd eu trosedd indecs, wedi cael gorchymyn llys i beidio â defnyddio’r we. Drwy ddefnyddio gliniaduron a llechi wedi eu benthyg i Mind Sir Fynwy, mae ein sefydliad wedi gallu ailgyflwyno’r cleient i wasanaethau ar-lein mewn amgylchiadau lle mae dan oruchwyliaeth.

Bydd pob defnyddiwr newydd yn cael ei annog i gael cyfeiriad e-bost a dangosir iddynt sut i ddefnyddio offer y llyfrgell i wneud yn siŵr eu bod yn cynnal y sgiliau yma.

Gobeithiwn annog defnyddwyr ein gwasanaethau i gadw dyddiaduron fideo gyda help eu gweithiwr cymorth er mwyn helpu eraill i ddeall eu cyflyrau iechyd meddwl.

Fe fydden ni’n gobeithio galluogi 10 o ddefnyddwyr ein gwasanaeth i elwa ar y sesiynau digidol bob mis. Mae gennym gyfarfodydd tŷ rheolaidd a bwriadwn gynnal sesiwn ar ôl y cyfarfod tŷ lle gall y staff helpu’r tenantiaid sy’n defnyddio’r offer.

Maes o law bydd nifer o Weithwyr Cymorth Mind yn cael hyfforddiant gan Cymunedau Digidol Cymru a fydd yn gwella’r cymorth digidol sydd ar gael i gleientiaid ymhellach.

Mae MM yn gleient TASL sydd wedi symud i fflat newydd yn ddiweddar o un o dai byw gyda chymorth Mind Sir Fynwy. Dros y blynyddoedd diwethaf, ychydig o gyfle i ddefnyddio TGCh mae wedi ei gael ac mae ei ymwneud wedi bod yn bennaf drwy ffôn symudol sylfaenol ac weithiau ar gyfrifiaduron y llyfrgell. Arferai MM fod â chyfeiriad e-bost ond roedd wedi peidio â’i ddefnyddio ac ni wyddai beth oedd ei gyfrinair erbyn hyn.

Roedd MM eisiau gwneud cais am ostyngiad yn nhreth Dŵr Cymru ar-lein ac roedd yn teimlo’n bryderus am wneud hyn. Daeth i swyddfa Mind Sir Fynwy a chan ddefnyddio un o’r gliniaduron oedd wedi eu darparu fe wnaethon ni greu cyfeiriad Gmail newydd i MM a’i gysylltu gyda’i ffôn symudol.

Gyda’r cyfeiriad e-bost newydd roeddem yn gallu gwneud cais am ostyngiad ar-lein gan Dŵr Cymru a bydd MM yn gallu cael y diweddaraf am ei gais mewn datganiadau e-bost. Mae hyn wedi gwella sefyllfa ariannol MM ac mae nawr yn awyddus i ddefnyddio’r rhyngrwyd mewn meysydd eraill o’i fywyd. Maes mae’n awyddus i edrych arno yw ei ddiddordebau ac mae wedi ei annog i ddatblygu ei sgiliau mewnbynnu a defnyddio peiriannau chwilio yn effeithiol (gan gynnwys chwiliadau Boolean), i ddarganfod grwpiau Gemau Rhyfel a dosbarthiadau cerddorol yn ardal Sir Fynwy.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*