logo

Partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd

Digital Communities

Partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd

Sefydlwyd partneriaeth Dewch Ar-lein Caerdydd o dan Cymunedau 2.0 i gynorthwyo datblygu cynhwysiant digidol yn y ddinas.

Mae hyn wedi parhau o dan Cymunedau Digidol Cymru, gydag aelodaeth yn cynyddu o 25 i 47 o unigolion o nifer o sefydliadau gwahanol.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cadeirio’r bartneriaeth, sy’n cynnwys partneriaid o adrannau’r awdurdod lleol, landlordiaid tai cymdeithasol, yr Adran Gwaith a Phensiynau, RNIB, Cymunedau yn Gyntaf, a sefydliadau’r trydydd sector.

Dros flwyddyn ddiwethaf Cymunedau Digidol Cymru mae’r bartneriaeth wedi cyflawni nifer o lwyddiannau:

  • Mae’r awdurdod lleol yn parhau i gyflogi cydlynydd gwirfoddolwyr a chynorthwyydd i hyrwyddo cynhwysiant digidol ar draws canolfannau’r ddinas. Mae rhai o’r gwirfoddolwyr hyn wedi derbyn hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru. Mae’r rhaglen ‘I Mewn i Waith’, wedi gweld dros 500 o unigolion yn dangos diddordeb, gyda 300 o wirfoddolwyr yn cymryd rhan weithgar, a llawer yn symud ymlaen gyda chanlyniad cadarnhaol. Mae llwyddiant y rhaglen hon wedi arwain at yr awdurdod ehangach yn archwilio ei chyflwyno.
  • Mae gwaith traws bartneriaid wedi arwain at weithgarwch cynhwysiant digidol newydd yn Tai Cadwyn, gyda chymorth yr awdurdod lleol.
  • Mae gan Gyngor Caerdydd 25 o Hyrwyddwyr Digidol yn yr awdurdod erbyn hyn, sy’n cael eu cynorthwyo gan, ac sy’n cynnwys Cynrychiolwyr Dysgu’r Undebau ar y Cyd. Gan yr ystyrir bod oddeutu 2,000 o aelodau o staff wedi cael eu hallgáu’n ddigidol, mae’r Hyrwyddwyr Digidol yn cynnal digwyddiadau ac yn cynnig cymorth i bobl sydd eisiau datblygu ei sgiliau digidol.
  • Mae gwefan newydd wedi cael ei chreu i hyrwyddo’r cymorth sydd ar gael – www.getcardiffonline.org.uk
  • Mae syniadau newydd yn cael eu harchwilio ymhlith y grŵp ar hyn o bryd, gan gynnwys cynorthwyo trigolion yn eu cartrefi eu hunain, Arwyr Digidol, a chymorth mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd Lleol.
  • Mae Dewch Ar-lein Caerdydd bellach yn grŵp cyfansoddiadol. Bydd hyn yn galluogi’r partneriaid i gyrchu cyllid ar gyfer digwyddiadau a gweithgarwch a all fod yn anodd eu cyllido o gyllidebau presennol. Bydd y datblygiad cadarnhaol hwn yn arwain at welliannau cynhwysiant digidol pellach ar draws y ddinas a chynyddu gweithgarwch.

Mae Dewch Ar-lein Caerdydd wedi dod yn elfen graidd o gyflwyno effaith fwy trwy bartneriaethau cryf a gweithio gyda’i gilydd i gyrraedd mwy o bobl.

Fel sefydliad, rydym wedi elwa ar fentrau gwirfoddoli, cyhoeddusrwydd a chyfle i weithio gyda phartneriaid newydd mewn lleoliadau newydd. Rydym ni’n cyrraedd pobl sydd wedi colli eu golwg ac mae bod yn rhan o’r Bartneriaeth Ar-lein yn fuddiol ac yn werthfawr.

Chris Hoyle, RNIB Cymru, Rheolwr Online Today

Effaith Unigol

Dyma rai sylwadau gan wirfoddolwyr y gwasanaeth cynghori ar I Mewn i Waith, sydd wedi cael cyflogaeth yn llwyddiannus:

“Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod fy mod i wedi cael cynnig swydd gyda Caerdydd ar Waith, felly, yn anffodus, ni fyddaf yn gallu gwirfoddoli mwyach. Roeddwn i eisiau dweud diolch am y cyfle i wirfoddoli. Fe wnes i fwynhau’n fawr, diolch!”

“Rwy’n falch o fod yn un o’ch gwirfoddolwyr. Hoffwn ddiolch am eich ymddiriedaeth, anogaeth a chymorth. Pan rydym yn dioddef ysbryd isel, rydym ni angen i rywun ddangos ochr fwy disglair bywyd i ni. Diolch unwaith eto!”

“Dechreuais weithio amser llawn fel Swyddog Cymorth Busnes. Roedd gwirfoddoli’n bleser, fe wnaeth fy nghynorthwyo i, diolch yn fawr am bopeth”.

“Rwyf wedi hoffi eich helpu chi ac wedi gwerthfawrogi’r profiad. Rwyf wedi dechrau swydd ran-amser. Fe wnaeth gwirfoddoli fy helpu i fynd yn ôl i fodd gweithio, a hoffwn ddiolch i chi am hynny.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*