logo

Partneriaeth Fenter Penywaun

Digital Communities

Partneriaeth Fenter Penywaun

Elusen sy’n gweithio yn y gymuned yw Partneriaeth Fenter Penywaun sydd hefyd yn Ymddiriedolaeth Ddatblygu a sefydlwyd i adfywio Ward Penywaun drwy gynllunio prosiectau wedi eu teilwra yn arbennig i ateb anghenion lleol.

Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio gyda thros 4,000 o bobl yn stadau Penywaun a Threnant ym mlaen Cwm Cynon. Mae’r ymddiriedolaeth yn helpu pobl drwy gyfrwng gweithgareddau sy’n ehangu eu gallu a’i nod yw sefydlu mentrau cymunedol a fydd yn cynhyrchu incwm, creu gwaith a chyfleoedd hyfforddi ac yn gwella’r economi leol.

Mae’r ymddiriedolaeth yn rheoli 2 adeilad: Canolfan Fenter Adnodd Cymunedol Cana a’r Hen Swyddfa Dai Ardal sydd yn ganolfan weinyddol ar gyfer nifer o brosiectau, ar gyfer pob oed, ym maes iechyd, addysg gydol oes, diogelwch cymunedol, yr amgylchedd, swyddi a chefnogi busnesau.

Partneriaeth Fenter Penywaun yw’r corff sy’n arwain Cymunedau’n Gyntaf yn Ward Penywaun ac mae’n ceisio meithrin agwedd strategol tuag at ateb anghenion mewn cymunedau difreintiedig ar draws Rhondda Cynon Taf.

Cysylltodd Partneriaeth Fenter Penywaun â Chymunedau Digidol Cymru ar ddechrau 2017 ynglŷn â chynnig hyfforddiant i wirfoddolwyr sy’n cynnal y clwb cyfrifiaduron wythnosol. Mae’r ymddiriedolaeth yn paratoi at redeg y clwb cyfrifiaduron yn llawn pan fydd Cymunedau’n Gyntaf yn dod i ben a bydd yn cael ei redeg yn llwyr gyda’r amser a’r gefnogaeth a roddir gan y gwirfoddolwyr.

Aeth chwe gwirfoddolwr ar gwrs hyfforddi ½ diwrnod sy’n eu dysgu sut i helpu pobl i fynd ar-lein ym mis Ebrill 2017. Mae’r hyfforddiant wedi caniatáu iddyn nhw barhau i helpu aelodau’r gymuned drwy’r clwb cyfrifiaduron.

Bydd y clwb cyfrifiaduron yn rhedeg fel rhan o Bartneriaeth Fenter Penywaun.

Mae’r gwirfoddolwyr sy’n cynnal y clwb cyfrifiaduron yn ddiolchgar am unrhyw gymorth ychwanegol a gânt. Mae’r hyfforddiant wedi gwneud gwahaniaeth mawr ac wedi rhoi hwb ychwanegol iddyn nhw geisio datblygu sgiliau’r bobl sy’n dod i fod yn rhan o’r grŵp.

Yn ogystal â’r dulliau a’r adnoddau a rannwyd yn ystod y digwyddiad hyfforddi ei hun, mae’r fframwaith cefnogi uniongyrchol mae’r hyfforddiant wedi ei greu wedi bod yn ddefnyddiol iawn a’r diweddariadau sydd wedi eu rhannu o bryd i’w gilydd ar gyfryngau cymdeithasol wedi bod yn hynod werthfawr.

Fe wnaeth y gwirfoddolwyr fwynhau’r hyfforddiant a dysgu sgiliau a thechnegau newydd y gallant eu rhannu gyda’r bobl sy’n mynychu’r clwb cyfrifiaduron.

Fe wnaeth yr adborth gan fynychwyr y cwrs danlinellu:

Yr amrywiaeth ragorol o dechnegau ac adnoddau

Fod yr hyfforddwr yn llawn gwybodaeth.

Roedd y wybodaeth a ddysgais yn anhygoel.

Dwi eisiau dysgu mwy.

Rhoddodd yr hyfforddiant well dealltwriaeth imi o apiau a diogelwch.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*