logo

Partneriaeth Fern, Glynrhedynog, Rhondda

Digital Communities

Partneriaeth Fern, Glynrhedynog, Rhondda

Mae Partneriaeth Fern yn sefydliad cymunedol yn Rhondda Cynon Taf, sy’n cyflwyno prosiectau Cymunedau yn Gyntaf.

Mae ar hyn o bryd yn cynnal dwy elfen – dysgu oedolion ac ymgysylltu/gweithgareddau teuluol. Mae’n sefydliad newydd, ac mae’n cynnal gweithgareddau fel dosbarthiadau dysgu oedolion (fel cymorth cyntaf, TG, Cymraeg, ac Iechyd a Diogelwch), clybiau gwaith, ysgol ddrama, bingo ac amrywiaeth o weithgareddau eraill. Mae’n gweithio gydag Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd, WEA a Phrifysgol De Cymru, fel rhan o’i rhaglenni dysgu oedolion.

Y Sefyllfa / Problem

Roedd y sefydliad yn disgwyl cynnydd mawr yn nifer y bobl a oedd yn mynychu’r clwb gwaith, ac amlygwyd yr angen am hyfforddiant i helpu sicrhau y gallai staff a gwirfoddolwyr roi help addas i’r rheiny a oedd yn mynychu’r clwb.

Effaith ein Hymyriad

Yn dilyn hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru, dywedodd y rheiny a gymerodd ran eu bod nhw’n teimlo’n fwy hyderus ac yn fwy parod i helpu pobl ag amrywiaeth o weithgareddau chwilio am waith ar-lein. Fe wnaeth hefyd godi eu hymwybyddiaeth o’r agenda digidol yn bennaf.

Yn sgil natur gymysg y dosbarth, roedd modd iddyn nhw hefyd feithrin perthnasoedd ag eraill yn yr ardal, fel yr Adran Gwaith a Phensiynau. Yn ystod y cwrs, rhannwyd amrywiaeth o wybodaeth leol, y gallai Partneriaeth Fern weithredu arni.

Fe wnaeth gynyddu fy hyder, fy ymwybyddiaeth a’n sgiliau i gynorthwyo’r gymuned, a rhoi’r help gorau a allaf.

Mae twf wedi bod yn y clwb gwaith, ac mae grwpiau mwy bellach yn mynychu.

Fe wnaeth Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru gyfarfod ag Arweinydd y Sgowtiaid, Allison Davies, a’r bobl ifanc, i drafod gweithio tuag at ennill y Wobr Arwyr Digidol. Trafododd y grŵp y buddion niferus sydd ar gael i’r rheiny sy’n defnyddio technoleg yn rheolaidd ac yn hyderus, a sut mae pobl sydd wedi cael eu hallgáu’n ddigidol yn colli allan. Gan eu bod nhw wedi tyfu i fyny gyda thechnoleg yn rhan o fywyd bob dydd, roedd hi’n anodd i’r Sgowtiaid ddychmygu bywyd heb dechnoleg ac, yn bendant, fe wnaeth herio eu canfyddiad o’r anawsterau a’r anfanteision y mae’r rheiny nad ydynt ar-lein yn eu dioddef.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*