logo

Pennaf / Clwyd Alyn

Digital Communities

Pennaf / Clwyd Alyn

Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru ddarparu cymorth i Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, fel rhan o Grŵp Tai Pennaf, trwy gyflwyno hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol i staff, gwirfoddolwyr a phreswylwyr, a darparu pecyn TG.

Mae Grŵp Tai Pennaf yn darparu gwasanaethau corfforaethol i aelodau’r Grŵp, sy’n cynnwys Cymdeithas Tai Clwyd Alyn, Cymdeithas Tai Tŷ Glas, Offa Cyf, Tir Tai Cyf, Pen Alyn Cyf, a Phen Elwy Cyf.

Mae Pennaf yn darparu craidd i’r Grŵp ac mae gan bob endid ei hunaniaeth a’i rôl unigol, unigryw ei hun. Ar yr un pryd, maent yn elwa ar gymorth aelodau eraill y Grŵp.

Laniswyd Cymdeithas Tai Clwyd Alyn ym 1978 fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig anelusennol i ateb anghenion tai cynyddol y gymuned ledled sir flaenorol Clwyd a rhanbarth Aberconwy. Ei phrif rôl yw darparu tai ac anghenion gofal cysylltiedig i fodloni amrywiaeth o anghenion cymunedol.

Mae Clwyd Alyn bellach yn rheoli dros 5,500 o unedau mewn chwe ardal awdurdod unedol (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a Phowys) ac mae’n cyflogi dros 500 o aelodau o staff.

Sut Gwnaethom Helpu

Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru ddarparu cymorth i Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, fel rhan o Grŵp Tai Pennaf, trwy gyflwyno hyfforddiant Hyrwyddwr Digidol i staff, gwirfoddolwyr a phreswylwyr, a darparu pecyn TG.

Cyflwynwyd yr hyfforddiant ar draws nifer o safleoedd Clwyd Alyn, gan gynnwys tai gwarchod (pobl hŷn) ac yn ei phrif swyddfa, lle mynychodd aelodau o’r Pwyllgor Gwella Gwasanaeth. Roedd y sesiynau hyn yn canolbwyntio ar sut y gallai pobl ddod yn Hyrwyddwyr Digidol a chynorthwyo pobl eraill yn eu cymuned i fynd ar-lein.

Roedd hyfforddiant Cymunedau Digidol Cymru yn ddefnyddiol iawn, yn enwedig y dull hyfforddi’r hyfforddwr. Mae wedi rhoi mwy o hyder i mi helpu ein preswylwyr i fynd ar-lein.

Mae llawer o bobl wedi mynychu’r sesiynau ac maent wedi helpu pobl ar lefelau sgiliau amrywiol.

Louise Blackwell, Swyddog Datblygu Cymunedol, Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

Mae swyddogion Clwyd Alyn wedi cyflwyno eu sesiynau Cynhwysiant Digidol eu hunain hefyd. Mae’r rhain yn para dwy awr ar y tro fel arfer, ac maent yn cael eu teilwra i beth mae’r preswylwyr wedi’i ddweud y maen nhw ei eisiau neu ei angen fwyaf, gan gynnwys: sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a chalendrau ar-lein, gan fod Clwyd Alyn yn awyddus i sicrhau bod yr hyfforddiant yn parhau i fodloni diddordebau’r rheiny sy’n mynychu’r sesiynau, i helpu o sicrhau’r lefel uchaf o ddiddordeb.

Mae’r pecyn a ddarparwyd i Clwyd Alyn gan Cymunedau Digidol Cymru wedi cael ei roi lle mae anghenion wedi cael eu hamlygu, gan gynnwys cynlluniau tai gwarchod yn Amlwch, Abergele a Rhuthun. Yn Amlwch, nid oedd y tenantiaid wedi cael mynediad at offer TG na wi-fi yn flaenorol, felly roedd hwn yn brofiad newydd sbon iddyn nhw. Mae’r pecyn wedi cael ei ddefnyddio’n ddyddiol mewn rhai mannau, ac mae mannau eraill yn cynnal sesiynau wythnosol.

Mae Clwyd Alyn hefyd wedi uno â sefydliad arall (Keepmoat), sy’n rhoi benthyg pecyn iddyn nhw, i helpu ymestyn cyrhaeddiad yr offer. Mewn o leiaf un lleoliad, mae wardeniaid wedi gallu cynorthwyo preswylwyr i gyflawni tasgau sylfaenol ar-lein (h.y. siopa ar-lein).

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*