logo

Prosiect Fitbit Canolfan HAPI

Digital Communities

Prosiect Fitbit Canolfan HAPI

Prosiect iechyd a llesiant anghlinigol yw HAPI (acronym o’r geiriau Saesneg Healthy, Aspiring, Prosperous ac Inclusive) a’i nod yw rhoi’r grym i bobl sy’n byw yn Rhydyfelin, y Ddraenen Wen, Glyn-taf a’r cylch i wneud dewisiadau iechyd cadarnhaol.

Mae’r prosiect yn gweithio gyda thenantiaid Cymdeithas Dai Newydd a’r gymuned ehangach.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Cafodd y prosiect HAPI becyn cymorth Fitbit gan Cymunedau Digidol Cymru a chafodd fenthyg pum Fitbit. Nod y prosiect oedd ymgysylltu â phum cyfranogwr ynglŷn ag iechyd, llesiant a sgiliau digidol yn Rhydyfelin, Pontypridd a’r cyffiniau. Parhaodd y prosiect am gyfnod o wyth wythnos ac roedd yn cael ei gydlynu o ganolfan HAPI.

Effaith Ein Hymyriad

Trefnwyd diwrnod cyfarfod a lansio er mwyn helpu’r cyfranogwyr i osod eu Fitbit a dangos sut y gallent ddefnyddio’r ddyfais i gyflawni eu hamcanion iechyd.

Cyfarfu’r grŵp bob pythefnos yng nghanolfan HAPI er mwyn cefnogi ei gilydd. O ran HAPI, gallwn ddweud bod y lefelau gweithgaredd wedi cynyddu yn ystod y prosiect, a bod y rhai a gymerodd ran yn y prosiect wedi datblygu sgiliau digidol newydd drwy gysylltu’r Fitbit â’u ffonau clyfar.

Galluogodd y prosiect hwn y trigolion i dracio a chymharu lefelau gweithgaredd ei gilydd. Roedd yn gyfle i drigolion ddod at ei gilydd yn gymdeithasol a datblygu grwpiau cyfeillgarwch.

Dywedodd y cyfranogwyr fod eu hymwybyddiaeth ddigidol wedi cynyddu a’u bod yn gallu defnyddio apiau ffitrwydd i dracio a dadansoddi data ac, o ganlyniad, eu bod wedi gwella eu ffordd o fyw.

Effaith ar Unigolyn

Dywedodd un cyfranogwr, Andrea, ei bod yn teimlo rhyddhad bod popeth wedi bod mor rhwydd, yn enwedig pan ddechreuodd edrych ar yr ap ar ôl bob taith i’r gegin! Erbyn hyn mae wedi lawrlwytho nifer o apiau gemau i’w mab ieuengaf a Whatsapp er mwyn i aelodau eraill o’r teulu allu rhannu lluniau gyda hi.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*