logo

Prosiect Fitbit Cartrefi Melin

Digital Communities

Prosiect Fitbit Cartrefi Melin

Landlord cymdeithasol cofrestredig sy’n darparu cartrefi fforddiadwy i bobl yn ne-ddwyrain Cymru yw Cartrefi Melin. Mae iechyd a llesiant staff Melin yn bwysig iawn i’r sefydliad ac mae wedi ymrwymo i gefnogi hyn mewn nifer o wahanol ffyrdd.

Sefydlwyd grŵp ‘Zest’ y sefydliad bum mlynedd yn ôl i gefnogi iechyd a llesiant staff. Mae gan y grŵp gynrychiolwyr o bob adran ym Melin ac maen nhw’n cydlynu gweithgareddau amrywiol sy’n agored i bob aelod o’r staff.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Cyflwynodd Cartrefi Melin gais i gael benthyg wyth Fitbit. Cymeradwywyd y cais a chawsant fenthyg yr offer am gyfnod o wyth wythnos. Roedd cael benthyg y Fitbits yn golygu bod Melin yn gallu cynnig cyfle i dîm y Gweithlu Uniongyrchol (e.e. plymwyr, trydanwyr, peintwyr) a Rheolwyr y Cynllun Tai Gwarchod gymryd rhan yn y prosiect. Oherwydd natur eu swyddi, nid yw tîm y Gweithlu Uniongyrchol wedi gorfod defnyddio technoleg yn eu gwaith tan yn weddol ddiweddar, pan gyflwynwyd prosiect Gweithio Ystwyth Melin yn lle’r system bapur a oedd yn cael ei defnyddio cyn hynny. Mae hyn yn newid diwylliannol mawr i rai aelodau o’r tîm, a byddai llawer ohonynt yn cael eu hystyried yn bobl sydd wedi eu hallgáu yn ddigidol. Roedd yr offer Fitbit y cafwyd eu benthyg yn gyfle i aelodau’r tîm ddefnyddio a phrofi technoleg mewn ffordd hwyliog ac anffurfiol, a chawsant eu hannog i ddefnyddio technoleg er mwyn gwella eu hiechyd a’u llesiant cyffredinol.

Effaith Ein hymyriad

Gwisgodd yr wyth cyfranogwr y Fitbits am gyfnod o chwe wythnos ac roedd yr adborth yn wych o’r dechrau un. Dywedodd rhai nad oeddent yn sylweddoli pa mor dda oedd y Fitbits a bod eu hymwybyddiaeth o’u lefelau gweithgaredd wedi cynyddu. Cynyddodd lefelau gweithgaredd pob un o’r cyfranogwyr o ganlyniad i wisgo’r Fitbit, rhai oherwydd eu bod eisiau gwneud yn siŵr eu bod yn taro’r nod o 10,000 o gamau y diwrnod, ac eraill oherwydd eu bod eisiau gwneud mwy o gamau nag yr oeddent wedi ei wneud y diwrnod blaenorol! Mae’r rhan fwyaf o’r bobl hefyd wedi dweud y byddant yn cael eu Fitbit eu hunain ar ôl i’r prosiect ddod i ben er mwyn cynnal eu lefelau gweithgaredd a sicrhau eu bod yn cadw’n heini ac yn iach.

Effaith ar Unigolyn

“Roeddwn i ychydig yn amheus ynglŷn â gwisgo’r Fitbit ar y dechrau, oherwydd roeddwn i wedi clywed amdanyn nhw, ond doeddwn i ddim wedi gweld sut roedden nhw’n cael eu defnyddio. Roeddwn i’n rhyfeddu atyn nhw o’r dechrau un, a pha mor hawdd oedden nhw i’w defnyddio a’u cael i weithio gyda fy ffôn. Yn raddol dechreuais ddatblygu ychydig o obsesiwn ynglŷn â gweld faint o gamau roeddwn i’n eu gwneud bob diwrnod, ac roeddwn i hyd yn oed yn cofnodi popeth roeddwn i’n ei fwyta a’i yfed, er mwyn cael darlun llawn o’m hiechyd a’m llesiant.”

“Mae gwisgo’r Fitbit yn bendant wedi fy ngwneud i’n fwy ymwybodol o’m lefelau gweithgaredd, ac mae wedi fy annog i fod yn fwy egnïol. Roeddwn i’n benderfynol o gyrraedd 10,000 o gamau y diwrnod a byddwn hyd yn oed yn mynd am dro bach arall os nad oeddwn i wedi cyrraedd y targed erbyn diwedd y dydd. Roeddwn i’n teimlo’n dda iawn pan oedd fy Fitbit yn rhoi gwybod i mi fy mod i wedi cyrraedd y targed, oherwydd fyddwn i byth wedi cerdded na rhedeg cymaint â hynny cyn ei wisgo. Roeddwn i’n meddwl y byddai newydd-deb y peth yn dod i ben ar ôl ychydig ac y byddwn i’n ôl yn yr un lle ag yr oeddwn i cyn cychwyn, ond wnaeth hynny ddim digwydd o gwbl, ac mae fy lefelau gweithgaredd yn dal i godi, hyd yn oed nawr. Rydych chi’n mynd ychydig yn gystadleuol ac yn ceisio cael sgôr camau uwch o hyd, ond dyna beth yw’r nod, ceisio gwthio eich hun ychydig bach mwy bob dydd.
Fyddwn i ddim eisiau bod heb Fitbit nawr. Mae’n bendant wedi gwella fy iechyd a’m lles cyffredinol ac rwyf wedi annog llawer o bobl eraill i gael Fitbit!”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*