logo

RNIB – Online Today

Digital Communities

RNIB – Online Today


Roedd Online Today, prosiect Cynhwysiant Digidol blaenllaw RNIB, yn dechrau ar ei waith pan sefydlwyd Cymunedau Digidol Cymru (DCW) yn 2015. Fel prosiect newydd ei sefydlu, roedd Online Today Cymru yn awyddus i sefydlu cysylltiadau ag unrhyw un a allai ei helpu i hyrwyddo a chyflawni’r prosiect. Daeth RNIB Cymru yn rhan o’r Siarter Digidol a hyrwyddwyd gan DCW ac, yn gyflym iawn, gwelodd fanteision ymgysylltu â’r rhwydweithiau “Mynd ar-lein” lleol a hwyluswyd gan DCW. O ganlyniad, cafodd Online Today gyfle i gyfarfod a siarad ag unigolion a sefydliadau o’r un anian a, thrwy’r partneriaethau hyn, aeth ati i hyrwyddo’r prosiect mewn llyfrgelloedd a digwyddiadau lleol. Mae yna ddwy enghraifft glir o DCW yn cefnogi Online Today Cymru ac RNIB Cymru. Yr enghraifft gyntaf oedd trwy addasu a darparu’r sesiwn hyfforddi An introduction to supporting people to get on line i staff a gwirfoddolwyr, gyda rhai ohonynt yn ddall neu’n rhannol ddall. Yr ail enghraifft oedd y ffordd mae DCW wedi gweithio i hyrwyddo gwirfoddoli a darparu nifer fawr o wirfoddolwyr i RNIB sy’n barod i ddarparu sgiliau digidol, sef maes yr oedd Online Today Cymru wedi cael cryn drafferth gydag ef cyn cael cymorth gan DCW. Gwnaeth hyn wahaniaeth mawr i’r ddarpariaeth.

Meddai staff RNIB Cymru: “Mae’r cymorth gan DCW wedi bod yn amhrisiadwy ac wedi arwain at wella’r ddarpariaeth i fwy o bobl nag a fyddai wedi bod yn bosibl fel arall.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*