logo

Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro

Digital Communities

Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro

Mae Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd, rhad ac am ddim, i bobl ynghylch eu hawliau a’u cyfrifoldebau.

Mae gan y sefydliad gynghorwyr hyfforddedig a all helpu gydag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol, budd-daliadau lles a ffurflenni hawlio, rheoli dyledion, addysg ariannol, hawliau tai a defnyddwyr, ymhlith nifer o bethau eraill. Mae ei waith cymunedol yn ataliol ac addysgiadol, ac yn cynorthwyo cynhwysiant ariannol a digidol yn arbennig.

Yr Ateb

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu pecynnau TG i ddwsinau o sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ledled Cymru, gan gynnwys Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro. Mae offer wedi cynnwys gliniaduron, ffonau clyfar, llechi, meddalwedd hygyrchedd, a dyfeisiau wi-fi symudol.

Nid oeddwn wedi defnyddio cyfrifiaduron am y rhan fwyaf o’m hoes, ac nid oeddwn yn hyderus iawn, ond roedd gallu dod i’r clwb gwaith a defnyddio’r offer sydd yma, a mynd ar-lein, wedi gwneud gwahaniaeth i’m bywyd.

Rwyf wedi gallu ysgrifennu CV electronig, sefydlu cyfeiriad e-bost, chwilio a gwneud cais am swyddi ar-lein.

James Hart, Swyddog Cymorth Dysgu, Cymunedau’n Gyntaf Môn

Mae’r rhai sy’n derbyn y pecyn yn ei ddefnyddio i helpu’r bobl y maent yn eu cynorthwyo i fynd ar-lein ac i wneud mwy â thechnoleg ddigidol. Mae Swyddfa Cyngor ar Bopeth Sir Benfro wedi derbyn gliniaduron, iPad, bysellfwrdd anabledd, camera digidol a mi-fi. Bydd y pecyn yn cael ei ddefnyddio gan gwsmeriaid yn benodol, a bydd ar wahân i’r offer swyddfa presennol.

Bydd yn cael ei ddefnyddio mewn sawl lleoliad ledled Sir Benfro i ddarparu mwy o allu mewn gweithdai presennol. Bydd y rhain yn cynnwys dwy sesiwn Clwb Gwaith, a gynhelir mewn ystafelloedd preifat yng Nghanolfan Waith Aberdaugleddau a Chanolfan Waith Hwlffordd, a thair sesiwn galw heibio Clwb Gwaith yn Llyfrgell Dinbych-y-pysgod, Llyfrgell Abergwaun a Llyfrgell Doc Penfro.

Yr Effaith

Mae’r sefydliad wedi recriwtio a hyfforddi pum Gwirfoddolwr Lles Digidol pwrpasol i gyflwyno cwrs First Click y BBC. Bydd y pecyn yn galluogi cyflwyno’r cyrsiau hyn mewn llyfrgelloedd lle mae’r ddarpariaeth TG presennol wedi’i gordanysgrifio.

Rhagwelir y bydd y pecyn newydd yn helpu oddeutu 7 i 10 o fuddiolwyr unigol y mis ac yn cynorthwyo rhwng 7 a 10 o ddychwelwyr / ail ymweliadau ychwanegol. Bydd y sgiliau digidol y byddant yn eu hennill yn rhoi cyfle i gleientiaid y Swyddfa Cyngor ar Bopeth i wella eu hamgylchiadau eu hunain a lleihau eu hanfantais ddigidol.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*