logo

Tîm Bancio Cymunedol NatWest

Digital Communities

Tîm Bancio Cymunedol NatWest

Gyda mwy a mwy o bobl yn dewis bancio ar-lein, ynghyd â’r gostyngiad yn nifer y canghennau lleol bach, mae NatWest wedi datblygu’r “Banciwr Cymunedol”. Nod y Tîm Bancio Cymunedol yw datblygu presenoldeb yn y gymuned; helpu cwsmeriaid i gyrchu’r ateb bancio cywir ar eu cyfer nhw; cynnal digwyddiadau rheolaidd ledled y gymuned i sicrhau bod gan gwsmeriaid fynediad at wybodaeth a gwasanaethau mewn byd cynyddol ddigidol; helpu cwsmeriaid i oresgyn ofn bancio digidol a’r defnydd cyffredinol o wasanaethau ar-lein, a hynny trwy addysg, yn ogystal ag amrywiaeth o gymorth arall.

Mae cynhwysiant digidol yn dod yn fwy o flaenoriaeth ar gyfer diwydiannau sy’n seiliedig ar wasanaeth ac, o ganlyniad, mae NatWest yn buddsoddi amser ac adnoddau yn cefnogi cwsmeriaid i fynd ar-lein, a hynny fel rhan o’r gwaith y mae’r Tîm Bancio Cymunedol yn ei wneud.

Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi darparu cymorth amrywiol i Dîm Bancio Cymunedol NatWest:
1. Mae staff Cymunedau Digidol Cymru yng Ngogledd Cymru wedi gweithio’n agos gyda NatWest i gryfhau sgiliau cynhwysiant digidol staff a gwirfoddolwyr yn y Tîm Bancio Cymunedol, gan ategu at y gwaith sydd eisoes yn cael ei gyflawni gan y tîm wrth iddynt gefnogi cwsmeriaid.
2. Mae’r Bancwyr Cymunedol wedi cael eu hyfforddi mewn pynciau cynhwysiant digidol penodol, a fydd yn cael eu hymgorffori yn y cymorth y maent yn ei gynnig, gan felly sicrhau amrywiaeth o sgiliau cynhwysiant digidol ar gyfer cwsmeriaid.
3. Mae Cymunedau Digidol Cymru wedi bod yn rhannu gwybodaeth cynhwysiant digidol ac yn gwneud cysylltiadau rhwng NatWest a grwpiau a sefydliadau cymunedol, fel y gallant elwa ar gymorth Bancio Cymunedol. Trwy gynyddu cyrhaeddiad cymorth Bancio Cymunedol, mae Cymunedau Digidol Cymru, yn anuniongyrchol, yn helpu pobl i wella eu galluogrwydd ariannol.
4. Mae’r Comisiwn wedi helpu NatWest i recriwtio chwe gwirfoddolwr digidol, sy’n rhoi help uniongyrchol i ddefnyddwyr gwasanaethau ar hyd a lled Gogledd Cymru, ac yn cynyddu effaith y gwasanaeth Bancio Cymunedol.
5. Mae Rheolwr Ardal NatWest ar gyfer Gogledd-orllewin Cymru, Mike German, wedi cytuno i lofnodi’r Siarter Digidol ar gyfer y sefydliad ledled Cymru. Mae’r Siarter yn ymrwymiad cyhoeddus gan NatWest i gynhwysiant digidol.

O ganlyniad i gymorth Cymunedau Digidol Cymru, mae Bancwyr Cymunedol NatWest bellach yn darparu cymorth i gwsmeriaid ar y canlynol:
• Diogelwch ar-lein
• Bancio ar-lein
• Cymorth cyffredinol ar gynhwysiant digidol
• Y cyfryngau cymdeithasol

Mae pob Banciwr Cymunedol yn cael y dasg o gefnogi o leiaf ddau gleient newydd bob wythnos, sy’n golygu bod dros 500 o gwsmeriaid newydd bob blwyddyn yn cael cymorth. Os bydd yn llwyddiannus, rhagwelir y bydd y model hwn yn cael ei ailadrodd ledled Cymru.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*