logo

Tîm Dysgu’r Undebau Cyngor Caerdydd

Digital Communities

Tîm Dysgu’r Undebau Cyngor Caerdydd

Mae Tîm Dysgu’r Undebau ar y Cyd, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, yn gweithio i hyrwyddo cyfleoedd dysgu i bob cyflogai.

Mae GMB, UNISON ac Unite, wedi penodi Cynrychiolwyr Arweiniol Dysgu’r Undebau, sy’n gweithio’n agos ag Academi Caerdydd i gynnig hyfforddiant a datblygu personol i bawb. Mae Tîm Dysgu’r Undebau ar y Cyd wedi bod yn trefu sioeau teithiol dysgu yn y gweithle, lle gall staff gofrestru ar gyfer cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim neu drafod unrhyw anghenion dysgu/hyfforddi a all fod ganddynt. Amlygwyd bod angen cynorthwyo rhai cyflogeion sydd â diffyg sgiliau TG.

Roeddem yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd e-ddysgu sydd ar gael i’n cydweithwyr, ond daethom yn ymwybodol yn fuan nad oedd gan lawer ohonynt y sgiliau TG angenrheidiol.

Gyda strategaeth cynhwysiant digidol Cyngor Caerdydd, mae’n bwysig ein bod ni’n cynorthwyo ein cydweithwyr sydd heb sgiliau digidol. Fe wnaeth y syniad o fod yn hyrwyddwyr digidol a gwirfoddoli ein hamser a’n sgiliau ddeillio o’r man hwnnw.

Mae’r hyfforddiant rydym wedi’i dderbyn gan Cymunedau Digidol Cymru wedi cynyddu ein hyder i allu mynd allan a chynorthwyo dysgwyr. Nid yw’n ymwneud â sgiliau’n unig, mae’n ymwneud â helpu pobl i ddatblygu hyder ar-lein.

Anne Newbury, Cynrychiolydd Arweiniol Dysgu’r Undebau, Cyngor Caerdydd

Sut Gwnaethom Helpu

Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru gynorthwyo Cynrychiolwyr Dysgu’r Undebau Cyngor Caerdydd trwy ddarparu hyfforddiant. Yr hyfforddiant a ddarparwyd oedd y cwrs Hyrwyddwyr Digidol sy’n para deuddydd, sy’n achrededig trwy Agored. Fe wnaeth yr hyfforddiant manwl hwn roi’r sgiliau a’r offer yr oedd eu hangen ar y cyfranogwyr i fod yn Hyrwyddwyr Digidol: yn cynorthwyo pobl eraill i fynd ar-lein a rhoi’r wybodaeth i gydweithwyr er mwyn iddyn nhw allu cynorthwyo pobl eraill hefyd.

Mae’r hyfforddiant wedi cael ei ddylunio ar gyfer staff rheng flaen a gwirfoddolwyr o amrywiaeth o sefydliadau, gan weithio gyda chleientiaid un i un neu grwpiau. Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru ddarparu’r hyfforddiant hwn i nifer o Gynrychiolwyr Dysgu’r Undebau, a hyfforddwyd cyfanswm o 30.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*