logo

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Digital Communities

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen


Mae’r prosiect lleoliadau gwaith gwirfoddol yn llyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr yn brosiect partneriaeth rhwng Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr, Cymunedau Digidol Cymru ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen sy’n rheoli’r llyfrgelloedd sy’n cymryd rhan ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Pencoed, Abercynffig a’r Pîl.

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gweithredu’r llyfrgelloedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â rhai canolfannau cymunedol ac adeiladau diwylliannol eraill. Maent yn cynnig Wi-Fi am ddim yn eu hadeiladau a mynediad agored at gyfrifiaduron. Yn aml, mae staff y llyfrgelloedd yn cynnig cyngor a chymorth i ddefnyddwyr y llyfrgell ar agweddau digidol ac mae rhai llyfrgelloedd yn cynnal sesiynau grŵp i helpu pobl i fynd ar-lein.

Mae Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu gwasanaethau i geiswyr gwaith ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys help i chwilio am waith a mynediad at fudd-daliadau ceisio gwaith.

Datblygodd Awen, Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr a Cymunedau Digidol Cymru brosiect peilot a oedd yn galluogi ceiswyr gwaith i gael lleoliad gwaith gwirfoddol mewn amryw o lyfrgelloedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan ganolbwyntio ar weithgarwch cynhwysiant digidol. Datblygwyd y prosiect mewn partneriaeth â phedair llyfrgell ym Mhen-y-bont ar Ogwr a reolir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr a Cymunedau Digidol Cymru (DCW).

Hyrwyddodd Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr y lleoliad gwaith i’w cheiswyr gwaith trwy’r hyfforddwyr gwaith. Cafodd y rhai â diddordeb eu gwahodd i sesiwn wybodaeth anffurfiol a ddarparwyd gan DCW ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Galluogodd y sesiwn y ceiswyr gwaith i ddysgu am y cyfleoedd a oedd a gael a’r hyfforddiant hyrwyddwr digidol a ddarperir gan DCW. Cawsant gyfle i gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant, a oedd yn ofyniad cyn cychwyn yn y lleoliad. Daeth saith person i’r sesiwn anffurfiol, gyda chwech person yn cofrestru ar gyfer yr hyfforddiant. Cafodd pump o’r rheini leoliad yn y llyfrgelloedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Galluogodd y lleoliadau gwaith gwirfoddol i’r ceiswyr gwaith wirfoddoli hyd at 30 awr yr wythnos am chwech i wyth wythnos. Fe dreulion nhw’r amser hwn yn darparu cymorth digidol i ddefnyddwyr y llyfrgelloedd, yn cael profiad o helpu rhywun i fynd ar-lein am y tro cyntaf ac yn galluogi pob un o’r pedair llyfrgell i hyrwyddo’r cymorth digidol a gynigir. Roedd gan y gwirfoddolwyr rôl benodol yn darparu cymorth digidol i ddefnyddwyr y llyfrgelloedd. Cawsant gyflwyniad cynhwysfawr i swyddogaethau llyfrgelloedd hefyd a’r hyn a ddisgwylir gan staff, gan gynnwys hyfforddiant gwasanaethau cwsmeriaid.

Roedd pob un o’r gwirfoddolwyr yn gallu rhoi’r hyn yr oeddent wedi’i ddysgu o hyfforddiant DCW ar helpu pobl i fynd ar-lein ar waith. Mae un o’r gwirfoddolwyr wedi cael cyflogaeth ar ôl y lleoliad, tra bod un arall o’r gwirfoddolwyr wedi datblygu’r deunydd hyfforddi ymhellach, gan ychwanegu gwybodaeth ychwanegol i ddarparu mwy o gymorth i helpu pobl i fynd ar-lein.

Ers y prosiect peilot cychwynnol, mae DCW, Canolfan Byd Gwaith Pen-y-bont ar Ogwr ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi cyflwyno ail brosiect, gyda thri cheisiwr gwaith arall yn mynd ar leoliad gwaith gwirfoddol yn llyfrgelloedd Awen.

Mae Elaine Winstanley, Rheolwr Llyfrgelloedd ac Arweinydd Strategol Llyfrgelloedd ar gyfer Sgiliau Digidol, yn dweud bod y lleoliadau gwaith gwirfoddol yn mynd yn dda iawn yn y llyfrgelloedd. “Mae’r staff yn gwerthfawrogi’r ffaith bod y gwirfoddolwyr ar gael i helpu defnyddwyr llyfrgelloedd gyda’u hanghenion digidol. Maen nhw wedi ychwanegu gwerth at y gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu yn y llyfrgelloedd ac mae rhai o’n cwsmeriaid wedi gwerthfawrogi ennill y sgiliau diweddaraf i’w helpu i wneud cais am swyddi hefyd.”

Ers cychwyn y prosiect peilot, mae wyth ceisiwr gwaith wedi bod yn rhan o’r lleoliadau gwaith gwirfoddol yn y llyfrgelloedd.

Dywedodd Debbie, un o’r gwirfoddolwyr, ei bod hi wedi cael budd mawr o’i lleoliad gwirfoddol trwy helpu amryw o gwsmeriaid gyda’u sgiliau cyfrifiadurol. Hoffai hi barhau i wirfoddoli y tu hwnt i’r lleoliad chwe wythnos.

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*