logo

Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin

Digital Communities

Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin


Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin yn darparu amrywiaeth o wasanaethau sydd â’r nod o wella bywyd cymunedol trwy hamdden, dysgu a diwylliant. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am weithredu, rheoli a datblygu cyfleusterau chwaraeon a hamdden, y celfyddydau, parciau, llyfrgelloedd a Dysgu Oedolion yn y Gymuned ledled Blaenau Gwent.

Fel sefydliad cymunedol, mae’r Ymddiriedolaeth yn ceisio sicrhau ei bod yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl, gan wella iechyd a lles corfforol ac iechyd cymdeithasol a meddyliol trwy ein hamrywiaeth eang o wasanaethau.

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn ceisio gwella sgiliau hanfodol, gan gynnwys llythrennedd digidol unigolion sy’n ddi-waith neu’n economaidd anweithgar. Mae llawer o’r unigolion hyn sy’n dilyn y cyrsiau hyn angen cymorth ychwanegol i gysylltu eu dysgu TGCh â gweithgareddau bob dydd ymarferol.

Cyflwynodd Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin – Dysgu Oedolion yn y Gymuned gynnig i Cymunedau Digidol Cymru ar gyfer cael benthyg chwe dyfais Fitbit, a chafodd y cynnig ei gymeradwyo. Mae’r rhan fwyaf o’r unigolion sy’n ymgysylltu â Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn dioddef o ddiffyg hyder a hunan-barch sy’n deillio o sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol gwael. I gychwyn, mynegodd chwe menyw ddiddordeb mewn defnyddio’r dyfeisiau Fitbit i wella eu llythrennedd digidol a’u ffitrwydd.

Lluniodd yr Ymddiriedolaeth brosiect o’r enw Your Body Your Life ar gyfer y menywod hyn gyda’r nod o wella hyder a chynhwysiant. Cafodd y chwe menyw chwe wythnos o aelodaeth am ddim, gyda chymorth gan hyfforddwr personol yn un o ganolfannau hamdden yr Ymddiriedolaeth. Y nod oedd galluogi’r menywod hyn i newid eu bywydau, i ddod yn iachach ac i ddilyn ffordd fwy gweithgar o fyw.

Diben y dyfeisiau Fitbit ar gyfer y prosiect oedd rhoi nod i’r menywod ei gyflawni trwy ddefnyddio technoleg a’u helpu nhw pan nad oedd ganddynt fynediad at yr hyfforddwr. Ymgysylltodd dau grŵp o fenywod â’r prosiect, gyda chwech yn cymryd rhan ym mis Gorffennaf a chwech ym mis Awst.

Dyrannwyd y dyfeisiau Fitbit i bobl a oedd yn mynd i’r Canolfannau Gweithredu Dysgu yn rheolaidd. Cawsant eu cysylltu ag iPhone, iPad neu ddyfais briodol unigolyn. Os nad oedd gan unrhyw un o’r unigolion ddyfais briodol, rhoddodd Dysgu Oedolion yn y Gymuned fenthyg iPad iddynt ar gyfer y prosiect.

Trwy’r dull hwn, datblygwyd dealltwriaeth bob un o’r unigolion o sut y gallant ddefnyddio eu sgiliau llythrennedd digidol yn eu gweithgareddau bob dydd.
Mae’r ymyrraeth hon wedi cael effeithiau niferus, a datblygodd gwybodaeth y menywod am sut y gall technoleg ddigidol gael ei hintegreiddio yn eu bywydau. Defnyddiwyd y dyfeisiau Fitbit fel adnoddau ysgogi gan fod y menywod yn awyddus i weld sut roedd eu perfformiadau yn cymharu a gwella wrth i’r wythnosau fynd yn eu blaen.

“Fe gysyllton ni’r Fitbit â’m ffôn symudol er mwyn i mi allu olrhain fy ymarfer corff drwy’r dydd.”

“Roedd y negeseuon testun yn awgrymu ryseitiau iach yn wych – roedd fy mhlant i wrth eu boddau â’r pizzas llysieuol!”
“Mae gennym ni Fitgroup ar Whatsapp fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad.”

Mae’r menywod yn dweud bod eu llesiant wedi gwella ers dechrau’r prosiect a’u bod yn mwynhau eu gwneud ffrindiau newydd, rhannu awgrymiadau iechyd, dod o hyd i wefannau newydd a chael sgyrsiau grŵp ar gyfryngau cymdeithasol. Roedd pob un o’r menywod yn awyddus i ddangos sut roedd eu llesiant nhw a’u teuluoedd wedi gwella trwy gymryd rhan yn y rhaglen.

“Doeddwn i ddim wedi sylweddoli pa mor hawdd oedd hi i ddefnyddio’r rhyngrwyd. Dim ond anfon negeseuon testun oeddwn i’n ei wneud o’r blaen. Ar ôl dysgu sut i ddefnyddio cyfleusterau sgwrsio byw, roeddwn i’n gallu cyfathrebu â’m cyflenwr trydan i ofyn cwestiynau am fy mil, a hynny’n gyflymach o lawer na thros y ffôn!”

Esboniodd un fenyw sut yr oedd dysgu i ddefnyddio technoleg ddigidol wedi arwain at ei merch a hithau’n cytuno i roi GPS ar eu ffonau symudol.

“Mae fy merch i newydd basio ei phrawf gyrru. Rwy’n teimlo’n hapusach o lawer nawr fy mod i’n gallu gweld ble mae hi pan mae hi yn y car.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*