logo

Ysgol Gynradd Greenmeadow, Torfaen

Digital Communities

Ysgol Gynradd Greenmeadow, Torfaen

Mae Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi’i lleoli yn ardal Cwmbrân, yn Nhorfaen. Mae’r ysgol yn cynnwys oddeutu 200 o ddisgyblion, 4-11 oed.

Amlinelliad o’n Hymyriad

Cysylltodd Christine Robinson, Cydlynydd TGCh a chyswllt grwpiau agored i niwed Ysgol Gynradd Greenmeadow, â Cymunedau Digidol Cymru ar ôl mynychu cyfarfod lle rhoddwyd cyflwyniad gan un o gydlynwyr Cymunedau Digidol Cymru, yn rhoi manylion ynghylch cysylltiad y prosiect ag ysgolion lleol.

Fe wnaeth Cymunedau Digidol Cymru weithio gydag Ysgol Gynradd Greenmeadow i gynllunio a chynnal Diwrnod Digidol. Mae’r ysgol yn defnyddio amrywiaeth o dechnolegau yn yr ystafell ddosbarth, er enghraifft, ClassDojo ac ActiveLearn, mae clwb darllen a chlwb blogiau, a chynhelir clwb codio hefyd mewn cydweithrediad â Digital Volunteers CIC. Roedd yr ysgol yn awyddus i godi ymwybyddiaeth gyda rhieni a gofalwyr ynghylch y rhan bwysig y mae technoleg yn ei chwarae yn addysg eu plant, a dangos i rieni sut gallent gynorthwyo dysgu a datblygiad eu plant. Roedd cadw plant yn ddiogel ar-lein yn ystyriaeth allweddol hefyd.

Mae’r adborth a dderbyniwyd gan y rhieni ynghylch y digwyddiad wedi bod yn ardderchog, ac fe wnaeth y plant fwynhau “addysgu” eu rhieni. Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr a bydd canlyniadau’r arolwg ar-lein yn helpu i lywio sut y byddwn yn ei ddatblygu yn y dyfodol.

Christine Robinson, Cydlynydd TGCh a chyswllt grwpiau agored i niwed, yn Ysgol Gynradd Greenmeadow

Fe wnaeth Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru weithio gyda’r ysgol i ddatblygu rhaglen ar gyfer y Diwrnod Digidol, a gynhaliwyd ar 26 Mai 2016. Gwahoddwyd rhieni, mam-guod a thad-cuod, ac aelodau eraill o’r teulu i fynychu.

Rhoddodd Cydlynydd Cymunedau Digidol Cymru gyflwyniad ar bwysigrwydd cynhwysiant digidol yn gyffredinol, ac mewn perthynas ag addysg, iechyd a lles eu plant. Rhoddwyd gwybodaeth hefyd am brosiect Cloud 9, sy’n rhoi’r opsiwn i deuluoedd sydd efallai heb offer digidol, gyrchu dyfeisiau cost isel, trwy gysylltu â’u hundeb credyd lleol a chwmni ailgylchu cyfrifiaduron.

Mae gan Ysgol Gynradd Greenmeadow nifer o ddisgyblion blwyddyn 6 sy’n Arweinwyr Digidol; maen nhw’n gallu helpu cyd-ddisgyblion, athrawon a rhieni. Rhoddwyd cyfrifoldeb i’r Arweinwyr Digidol godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bod yn ddiogel ar-lein. Gyda help Mrs Robinson, fe wnaethon nhw benderfynu dangos fideo gan CEOP Command https://www.thinkuknow.co.uk/parents/Support-tools/Films-to-watch-with-your-children/Jigsaw_original/ i’r gwesteion gwadd, a disgyblion blwyddyn 5 a 6. Dewisodd yr Arweinwyr Digidol y ffilm hon gan ei bod hi’n cyfleu’n dda iawn y neges bwysig yr oeddent yn ceisio ei chyflwyno.

Gwahoddwyd rhieni o bob grŵp blwyddyn i ymweld â’r ystafell TG newydd gyda’u plant. Ailadroddodd Mrs Robinson y neges i rieni am gadw eu plant yn ddiogel ar-lein. Fe wnaeth yr Arweinwyr Digidol helpu’r plant a’u rhieni i fewngofnodi i’w cyfrifon ar-lein er mwyn i’r plant allu arddangos rhai o’r technolegau y maen nhw’n eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Roedd yr Arweinwyr Digidol wrth law trwy gydol y dydd i ddarparu help llaw, a chymorth ac anogaeth i rieni a phlant.

Ar ddiwedd pob sesiwn, gofynnwyd i rieni, a mam-guod a thad-cuod, gwblhau arolwg ar-lein byr, a oedd yn cynnwys y cwestiynau canlynol:

  • Oes gennych chi fynediad at gyfrifiadur adref?
  • Oes gennych chi fynediad at y rhyngrwyd adref?
  • Pa mor bwysig yw TGCh i ddysgu eich plentyn, yn eich barn chi?
  • Petai’r ysgol yn darparu hyfforddiant TGCh i rieni a’r gymuned leol, a fyddai gennych chi ddiddordeb?

Effaith Unigol

Rhian – Arweinydd Digidol, disgybl blwyddyn 6

Michael – Arweinydd Digidol, disgybl blwyddyn 6

Davis – Arweinydd Digidol, disgybl blwyddyn 6

“Os oes unrhyw un yn cael trafferth gyda TGCh ac angen help, maen nhw’n gwybod pwy ydym ni, felly gallan nhw ofyn i ni”

“Rwy’n mwyhau bod yn Arweinydd Digidol a gallu helpu pobl eraill”

“Rwy’n hoffi helpu pobl eraill gyda thechnoleg, nid yn unig yn yr ysgol, ond adref gyda fy mam-gu a thad-cu hefyd.”

Rhiant – “Mae’n dda gweld beth mae fy mhlentyn yn ei wneud er mwyn i ni allu dysgu gyda’n gilydd”

Rhiant – “Mae hon yn ffordd wych i helpu fy mhlentyn â darllen”

Mam-gu/Dat-cu – “Mae’n wahanol iawn i’r ffordd y gwnaethom ddysgu yn fy amser i, ond mae gweld cymaint y mae fy ŵyr yn gallu ei wneud yn gwneud i mi eisiau dysgu mwy.”

DEWCH AR-LEIN YNG NGHYMRU

Mae’r gronfa ddata ar-lein rhad ac am fannau cyhoeddus yng Nghymru lle mae mynediad am ddim i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a mathau eraill o dechnoleg ddigidol.

Gwefan Yr Ymweliad

COFRESTRU I GAEL NEGESEUON E-BOST

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am faterion Cynhwysiant Digidol trwy ein postiadau blog rheolaidd a anfonir yn syth i’ch mewnflwch

E-Bost*